Kalenderen her og nu

 • Events are coming soon, stay tuned!

Historie

Her kan du finde lidt af havnens historie.

1971

Nedenfor findes en liste over medlemmer af gammel havn pr. 15. juni 1971, hvor gammel havn og lystbådehavnen blev sammenlagt.
Som det fremgår af dokumentet, var disse medlemmer underlagt en favørleje i henhold til vedtægternes §4.
Jeg går ud fra at det er denne dato lystbådehavnen startede, men ved det ikke med sikkerhed. I et senere referat står der dog “det stiftende møde 15. juni 1971”

Liste over medlemmer pr. 15. juni 1971 i gammel havn

I 1971 var der ikke noget der hed fotokopier og EDB. Dengang blev referater m.m. skrevet i hånden, og hvis det skulle mangfoldiggøres blev der lavet en stencil som blev kørt igennem et “syrebad”.
Nedenfor er vist referatet fra havneudvalgsmødet den 31. oktober 1971, hvor Jørgen Clausen blev pålagt at udarbejde forslag til love og vedtægter for havnen, OG sende dem til de øvrige havneudvalgsmedlemmer. Det har været noget af et arbejde.

I referatet står også priserne for ophaling og beddingsplads – der er sket lidt siden.
Alle referater blev efterfølgende skrevet ind i protokollen – med blæk.

1. side af Forslag til Love og vedtægter for Virksund Havn- og bådelaug

Referat fra havneudvalgsmødet den 31. oktober 1971

Der har været mange havneudvidelser i Virksund i tidens løb. Jeg har fundet en fra juni 1971, og en fra oktober 1972. Begge forslag, men begge er vist blevet gennemført.

Bemærk den alternative udvidelse der er på forslaget fra juni 1971.
Juni 1971

1972

Oktober 1972

Der var bestyrelsesmøde 10. maj 1972 hvor dato for generalforsamling blev fastlagt.
15. maj 1972 blev der sendt brev ud til medlemmerne – et kæmpe arbejde!
26. maj var der generalforsamling. Det var før den tid hvor det skulle varsles 14 dage før.

Af referatet fremgår at det stiftende møde var 15. juni 1971.

Referat bestyrelsesmøde 10. maj 1972
Brev til medlemmer

Vedtagelse af de første kontingenter og havneafgifter

På generalforsamlingen den 26. maj 1972 blev kontingenter og havneafgifter vedtaget.

Aktive medlemmer med en båd på 20-30 fod skulle betale 30 kr. + 200 kr.
Dengang var timelønnen ca. 16 kr.  for en arbejder. I dag er den ca. 140 kr.
Omregnet på denne måde vil det give ca. 2.000 kr. i nutidspriser. Det svarer jo meget godt til hvad vi betaler i 2009.
Referat fra bestyrelsesmøde 18. maj 1972

Forslag til kontingenter og afgifter

1973

Budget fra januar 1973. Det var et anlægsbudget over havneudvidelse. Der blev optaget et lån i sparekassen i Skals – til 10% rente. 6 år senere var renten på ca. 20%, men det var der jo heldigvis ingen der vidste dengang.
Som det fremgår af budgettet blev der regnet med at de 80 bådpladser hver indskød 1.000 kr.

Budget januar 1973

Sparekassen Skals

O. Nørgaard Skive Kommunes Tekniske Forvaltning har haft nok at gøre med at holde Virksund havn i ørerne.
20. februar 1973 får Teknisk Forvaltning tilsendt anlægsbudget for havneudvidelse, men allerede 25. februar har bestyrelsen igen besluttet en udvidelse.
Anlægsbudget til Skive Byråd

Bestyrelsesmøde 25. februar 1973

Skive Kommunes Tekniske Forvaltning er særdeles utilfreds med arbejdsgangen ved Virksund Lystbådehavn.
Anmodning om omgående indkaldelse til bestyrelsesmøde

Og mon så ikke bestyrelsen den 25. februar 1973 lige besluttede at lave en ekstra bro? Der kommer ihvertfald et brev mere fra Skive Kommune, hvor de anmoder om en forklaring på foretagne ulovligheder.
Ny anmodning fra Skive Kommune

Første havneindvielsesfest.
2 slags sild, varm ret, osteanretning, kaffe, 1 snaps og 2 øl, for 45 kr.
Tilmelding inden 1/8 1973

Havneindvielsesfest

Allerede i september 1973 var der ca. 40 på venteliste. Bestyrelsen besluttede derfor at stoppe for tilgang når oplaget af love var opbrugt.

Referat bestyresesmøde 18 09 1973

Bestyrelsen anmoder i 1973 om hastighedsbegrænsning i Virksund. Dengang var der fri hastighed, og vi kørte generelt lidt mere “frisk”. Der var ikke så mange biler på vejen, og man tog det ikke så nøje hvis der blev kørt med en lille brandert.

Der var grusvej langs fiskeri- og lystbådehavnen, så det har også støvet en del.

Anmodning om hastighedsbegrænsning

Afslag fra politimesteren i Skive

Vandstand 1967 – 1972

1974

I 1974 blev Skive Kommune anmodet om opsætning af lys på havnen – det blev dog afslået.
Der blev bestilt telefon skab til nordsiden af fiskernes hus.
Rønbjerg Fløde-Is kiosken blev placeret ved oliestanderen vest for gammel havn.
Der blev bygget ny bro på gammel havn, og så fik vi en skideballe af Ministeriet for offentlige arbejder.
Vi har ikke taget det så tungt med at indhente de nødvendige tilladelser inden vi gik i gang med et projekt. Vi har haft travlt, og har nok tænkt at tilgivelse kan være lige så godt som tilladelse.

Bestyrelsesmøde april 1974

Afslag Skive Byråd

Flytning af kiosk

Ministeriet for offentlige arbejder

Dette indlæg er med tilladelse fra vores forhenværende formand Henning Kristensen.

Bestyrelsen anmoder Henning om at finde plads andet sted snarest og senest 10. maj 1974.
Det hele beroede dog på en misforståelse, og manglende kommunikation bestyrelsesmedlemmerne imellem.

Brev fra april 1974

Kopien er lidt dårlig, men jeg håber det kan læses. Som det fremgår af brevet var man De´s dengang. Havnefoged Verner Møller kunne åbenbart først gå i gang med fordeling af pladser efter at Henning havde flyttet sin båd, men med en havneleje på 10 kr.  pr. dag var det også bare om at skynde sig.

1982

Det eneste papir vi har fra 1975-1987, indtil videre.

Referat generalforsamling 1982

1988

Udpluk af referat fra generalforsamling 13/2 1988

 • Ønske om et mere forståeligt regnskab. Bestyrelsen oplyste at til næste år blev regnskabet opstillet af en revisor.
 • Frans S. Bertelsen blev udnævnt til æresmedlem
 • Kontingentstigning til 100 kr.

Udpluk af referat fra bestyrelsesmøde 26/5 1988

 • Lysbøjer skal for eftertiden være udlagt til fastsatte tider
 • Festkomiteen har købt nye borde og bænke til klubhuset

Udpluk af referat fra bestyrelsesmøde 2/7 1988

 • Salg af styrehus godkendt
 • Jonna opsiger jobbet som forpagter af klubhuset
 • Grill kan benyttes af medlemmerne ved henvendelse i kiosken
 • Skive kommune forlanger fra 300 – 500 kr. for skilte til toiletterne
 • Nøgle til kæden foran slæbestedet koster 500 kr. årligt

Udpluk af referat fra bestyrelsesmøde 6/8 1988

 • Indsejlingslys er repareret, og erstattes af Fulton (er der nogen der ved hvad der skete?)
 • 30 indmeldelsesblanketter til havnen udsendt (der har været rift om pladserne)
 • forslag om køb af vaskemaskine (det er åbenbart en svær beslutning at tage )

1989
Budget 1989
Der blev ikke ruttet med pengene, selv “d´et i budget” er sparet væk.
Mærkelig nok var der ikke budgetteret med indkøb af olie.
Af hensyn til den unge generation, så er  indtægter på telefon og bruser, ikke fra telefonbrusere, men fra mønttelefon og automater i baderummene.
Gæstelejen er større end i dag, men jeg tror det skyldes at vi først kom med i frihavnsordningen i 1990.

Budget 1989

Udpluk af referat fra bestyrelsesmøde 9/4 1989

 • Forslag om klubblad. 6-8 gange årligt. Omkostningerne dækkes af annoncørerne.
 • Mønttelefonen udskiftes efter krav fra Jysk Telefon.

Udpluk af referat fra bestyrelsesmøde 6/5 1989

 • Brev fra farvandsdirektoratet om permanent inddragelse af lysbøjer

Udpluk af referat fra bestyrelsesmøde 15/6 1989

 • Der udarbejdes regler for optimisternes brug af jollehuset og sejlads.

Udpluk af referat fra bestyrelsesmøde 29/10 1989

 • Birgit Sørensen ansættes som havnefoged og klubhusbestyrer

Klubbladet blev startet op i 1989.

1990

Fra formandens beretning

 • Der har været afholdt VHF-kursus
 • 16 nye fik fast plads og 23 kom på venteliste
 • mønttelefonen er blevet udskiftet
 • vi fik lov at inddrage lysbøjerne
 • tilbud på havnerenovering til 2.980.500 kr.
 • afslag fra EF om tilskud til renovering
 • i kantinen blev Helga og Tom afløst af Birgit og Ove
 • ansøgning til kommunen om “stillevej”
 • køb af materielgården for 12.000 kr.
 • Jens og Freddy har lavet ny rambuk
 • 80 frihavnsmærker blev bestilt.
 • Der er indgået en 5 årig kontrakt med Rønbjerg Is – 15.000 kr. til at overbygge terrassen, og 500 kr. årligt til klubbladet.
 • Forårsfesten gav 4.000 kr. i overskud.
 • 12 piger har været med til pigesejlads sidste år, så succesen gentages.
 • Der skal være udtagelsessejlads til DM  for optimistjoller.
 • 28 både deltager i onsdags kapsejladserne
 • Mogens Hansen er redaktør af klubbladet.
 • Der indkøbes EDB-anlæg til havnen for 15-20.000 kr.

Udpluk af referat fra bestyrelsesmøde

21/1 1990

 • Der opsættes bom for bro 4 (havde I bilen med ud på broen?)

10/3 1990

 • Kystsikring foretages som beskæftigelsesarbejde

8/4 1990

 • Der er indkøbt EDB anlæg, programmer, og hjælp til opstart
  kr. 20.000
 • Der tages ikke flere både ind i havnen
 • Der indkøbes mærkater til gæstebåde

14/5 1990

 • Trafik på bro 4. Det indskærpes at af- og pålæsning er tilladt på bro 4, men bilerne skal fjernes med det samme.

5/6 1990

 • Tilladelse til pinsefest
 • Optimistjollerne er solgt af sejlklubben
 • Kraner må ikke benyttes før de er godkendte
 • Tegninger til slæbested ved oliekajen godkendt.

28/6 1990

 • Stillevejen er godkendt og arbejdet påbegyndes når skiltningen er i orden.

3/9 1990

 • Ophaleplads og bro ud for jollehuset godkendt.

1991

Opstart veteranklub
Første møde i veteranklubben blev holdt tirsdag den 8/1 1991.
7 var mødt op.
Der blev vedtaget en kollektiv struktur, en talsmand til bestyrelsen, og en talsmand til klubbladet.

Der blev holdt 2 møder mere i februar, og 2 i marts, med 6 deltagere. På det første møde i juni 1991 mødte der  5 mand op, og de besluttede at nedlægge veteranklubben.

Havnereglement

Udpluk fra mødereferater

9/2 1991

 • Der er dannet en veteranklub
 • Der er indkøbt sikkerhedshjelme til brug ved mastekranen (de kan bruges endnu)

9/3 1991

 • Jørgen Mollerup laver udkast til bestyrelsen til klubemblem
 • Klubblad udsendes til sejlklubbens medlemmer mod betaling af 40 kr. pr. år pr. stk.
 • Beslutning om at lave bro mellem bro 1 og bro 2.

7/4 1991

 • Klubemblem. Sejlklubbens ring omkring vikingeskibet blev godkendt
 • Beslutning om at der installeres tyverialarm i hele klubhuset

18/6 1991

 • Forslag om papir på dametoilettet blev afslået (det har forhåbentlig været til at tørre hænder i)

25/9 1991

 • der er 9 anpartshavere, 138 bådpladsejere, 27 bådventemedlemmer, 26 passive, 17 ventelistemedlemmer, i alt 217 medlemmer.

29/11 1991

 • Der udsættes ny pokal til optimisterne

1992

Nyt fra bestyrelsen – 14.03.1992

Der er indkøbt en brugt skrivemaskine med hukommelse og disketter. Så er Jane fri for at sidde i Viborg om aftenen og lave bladarbejde.

Der blev rettet en tak til dem der havde gjort det muligt at Virksund havn havde fået en rigtig flagmast.

Uddrag fra møde i klubhuset 12.04.1992

“Frihavnsmærkaterne uddeles gratis til medlemmerne. På opslagstavlen kan man se hvilke havne der er med”

08.08.1992

Dagsorden møde og Nyt fra bestyrelsenbegge dele skrevet på den nye skrivemaskine med hukommelse og disketter.

Tilbygningen kostede 11.700 og gyngerne 1.800.

Salg af fisk fra fiskehuset var ikke rentabel og blev lukket – har vi haft en forretning kørende ?

Der blev søgt om “Blå flag”

September 1992

Miljøministeriet understreger at der ikke må udledes spildevand fra både, indenfor 12 sømile fra land.

Nyt fra bestyrelsen

12.11.1992

Der mangler bådpladser til både med stor dybgang – 1,60 meter og derover.

Nyt fra bestyrelsen

1993

03.01.1993

Borgerforeningen har rettet henvendelse til havnen angående anlæg af mindre bro.

Nyt fra bestyrelsen

og en oversigt over investeringer fra 1989 – 1992

Nyt fra bestyrelsen

07.02.1993

Der var møde på Sundstrup Kro angående naturgaslagerets udledninger

.. og så var der stumpemarked i Virksund

Møde 07021993