Kalenderen her og nu

  • Events are coming soon, stay tuned!

Sejlklubben .

Virksund Sejlklub

 Virks­und Sejl­klub er en selv­stæn­dig for­e­ning for med­lem­mer, der har in­ter­es­se for det at sejle og sejlsport. Alle med in­ter­es­se for sejlsport kan blive op­ta­get i klub­ben og får der­med også de for­de­le, det giver at være med­lem af Dansk Sejlu­ni­on. Man kan godt være med­lem af Sejl­klub­ben uden at være med­lem af Virks­und Lystbå­de­havn og om­vendt. Sejl­klub­ben fo­re­står at ar­ran­ge­re fæl­les tur­sejlads, sejl­erkur­ser, kap­sejlad­ser o.s.v. 

I henhold til klubbens vedtægter er formålet med klubben: ”Klub­bens for­mål er at frem­me søspor­ten og in­ter­es­sen for denne, hvil­ket bl.a. søges nået ved: – at yde med­lem­mer­ne vej­led­ning med hen­syn til sejlads samt ved­li­ge­hol­del­se og istand­s­æt­ning af både. – at for­an­stalte kap­sejlad­ser og fæl­les­tu­re, samt samle med­lem­mer­ne til sam­men­kom­ster, der kan virke frem­men­de på klub­bens for­mål.” Bestyrelsen har i sejlklubbens visionsplan (Se den nyeste verion her.) uddybet vedtægterne. Det er sejlklubbens opgave at forestå alle aktiviteter i Virksund Lystbådehavn, således at der skabes et attraktivt og dynamisk sejlermiljø for alle slags sejlere, der har båd i havnen og er medlem af sejlklubben. Foreningen Virksund Lystbådehavn forestår anlæg og drift af havneanlæg, bedding og klubhus.

 Sejlerskole

Det at sejle – det er livet. At sejle sikkert bevarer glæden og livet.
Virksund Sejlklub råder over en skolebåd, en Maxi 77, som anvendes til undervisning og kan lånes af klubbens medlemmer, herudover udlånes både af klubbens medlemmer til brug for undervisning. Sejlerskolen arrangerer kurser i praktisk sejlads bestående af lidt teori og en masse praktisk sejlads. Der afholdes sejlerskole en gang om ugen, tirsdag og torsdag. Undervisningen varetages af in­struk­tø­rer fra Virks­und sejl­klub. På hver båd er der nor­malt 3 ele­ver og en in­struk­tør. I 2009 koster det Kr. 750,- for 10 gange á 3 ti­mers un­der­vis­ning. Forudsætning er desuden med­lem­skab af Virks­und Sejl­klub. 

Pigesejlads

Hver man­dag kl. 18:00 mødes ca. 15 voks­ne piger i alle aldre i klubhu­set i Virks­und sejle pi­ge­sejlads. Nogle er ny­be­gyn­de­re, mens andre har stør­re eller min­dre er­fa­ring med at sejle i sejl­båd. Først skal der snak­kes i en halv times tid om de tek­ni­ske fi­nur­lig­he­der ved at bomme, stag­ven­de, ligge un­der­dre­jet – og alt det andet her­li­ge ved at sejle. Efter snak­ken er det ud på Lovns Bred­ning, hvor der er lej­lig­hed til at sejle i al slags vejr, også selv om man er ny­be­gyn­der eller synes det vir­ker lidt ut­rygt, når båden hæl­der slemt, for under alle om­stæn­dig­he­der er det skip­pers an­svar, at alt går godt – og det gør det selv­føl­ge­lig. 
 

Duelighedsbevis

Sejl­klub­ben arrangerer hver vinter kur­sus i Duelighed. Kurset star­ter med en fæl­les in­tro­duk­tions­af­ten medio novem­ber, hvor en­de­lig til­mel­ding til det spe­ci­fik­ke kur­sus skal be­kræf­tes og hvor kur­sus­ge­by­ret skal be­ta­les. 

Yachtskipper III

Såfremt der er elever nok arrangeres også kursus i Yachtskipper III. Kur­ser­ne star­ter med en fæl­les in­tro­duk­tions­af­ten, hvor en­de­lig til­mel­ding til det spe­ci­fik­ke kur­sus skal be­kræf­tes og hvor kur­sus­ge­by­ret skal be­ta­les.  

 Motorbådssejlads

Klubben har oprettet et motorbådsudvalg, som skal igangsætte aktiviteter for motorbådsmedlemmerne. Lave indlæg til bladet og hjemmesiden om motorbådsrelevante emner. Evt. arrangere kursus i Speedbåds Kørekort. Afholde motorbådsløb, f.eks. med agilitybane eller lign.  

 VHF kurser

Sejlklubben afholder kursus i anvendelse af digital VHF radio og forbereder kursisterne i at kunne bestå Søfartsstyrelsen prøve, som er lovpligtig, hvis man ønsker at anvende VHF radio. Kurset afholdes over én weekend.

 Ungdomssejlads

I 2009 blev der oprettet en ungdomsafdeling i Sejlklubben, der er blevet en stor succes med p.t. 12 unge, der hver mandag har det skægt i optimistjoller og Terajoller. Det er ungdomsudvalgets målsætning; at skabe in­ter­es­se for og le­ven­de­gø­re sejlspor­ten for ung­dom­men i lo­ka­l­om­rå­det; at skabe sej­ler­sik­ker­hed og tryg­hed på van­det; at skabe so­ci­a­le re­la­tio­ner på tværs; at stil­le spæn­den­de og vel­hold­te jol­ler til rå­dig­hed; at skabe og drive en vel­fun­ge­ren­de ung­doms­af­de­ling med sejlsport for sjov; at give mulighed for sejlsport med mu­lig­hed for alle so­ci­a­le lag og at tilrettelægge at sik­ker­hed og tryg­hed er i høj­sæ­det. Se speciel folder om ungdomssejlads.

 Kapsejlads på klubniveau.

Virksund Sejlklub har en meget aktiv og velfungerende kapsejladsafdeling. Alle kapsejladser bygger på princippet om kapsejlads for både sjov og alvor. Der arrangeres en lang række kapsejladser i løbet af året og der sejles efter Dansk Sejlunions Dansk Handicap system. Klubkapsejlads med onsdags- og lørdagssejladser i alt 14 – 18 stk. Distancesejladserne Livø Rundt og Rotholm Rundt, 2 sejladser. Trekantbane, 2 sejladser. Virksundmesteren – 3 sejladser, der afvikles på op-ned baner. Le Mans løbet, med start og mål i klubhuset.  Herudover arrangeres Fransgaard Cup i samarbejde med Viborg Sejlklub, der er en åben kapsejlads for alle både med gyldigt målerbrev.

Tursejlads

Turudvalget arrangerer fælles tursejlads for sejlklubbens medlemmer. Hvert år arrangeres der en fælles sejltur til Fur for både motorbåde og sejlbåde den sidste weekend i juni. Der er fælles aktiviteter og konkurrencer på havnen, fælles grill på havnen og musikalsk samvær om aftenen. I 2009 deltog 23 både og 70 glade sej­le­re nød både det dej­li­ge sejl­vejr og hin­an­dens sel­skab.

 Måling af både

I forbindelse med deltagelse i kapsejlads sejles der normalt efter Dansk Handicap system, hvorfor alle deltagende både skal opmåles efter Dansk Sejlunions regler herfor. Klubben råder over 3 dygtige målere, der forestår dette arbejde og danner Målerudvalget. Opmåling af medlemmernes både og sejl er gratis og udføres løbende, når der er behov for det. Målerudvalget sørger desuden for at der udføres stikprøvekontrol af nogle af de kapsejlende både.

 Kapsejladsregler

Regeludvalgets medlemmer har deltaget i Dansk Sejlunions regelkurser. Medlemmerne underviser klubbens medlemmer i kapsejladsregler og afgør evt. tvister i forbindelse med afvikling af kapsejlads. Efter kapsejladserne gennemgås desuden kritiske situationer, som kan være lærerige for klubbens medlemmer.

 Bøjer

Bøjeudvalget forestår udlægning og vedligeholdelse af de bøjer, som klubben har ansvar for. I Lovns Bredning har Virksund Sejlklub ansvar for 3 ankerbøjer, som udlægges og vedligeholdes for Dansk Sejlunion. Desuden sørger udvalget for udlægning og vedligeholdelse af kapsejladsbøjer til klubbens kapsejladser. Områdets farvandsbøjer overvåges af udvalget, der i tilfælde af afvigelser sørger for indberetning.

 Hjemmeside

www.virksundlyst.dk opdateres ugentligt med nyheder og informationer.

 Medlemskab

Alle kan blive medlem af sejlklubben. For at deltage i foreningens aktiviteter skal man være medlem og for at blive med­lem skal vi have en række op­lys­nin­ger, der skal frem­sen­des til sejl­klub­bens kas­se­rer.