BESTYRELSESMØDE den 8. juni 2017 kl. 17
Mødet afholdtes i Virksund
Afbud: Carsten 

1.    Godkendelse og evt. supplering af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.    Siden sidst/gensidig info-runde – bordet rundt
Formanden orienterede om Vild med vand. Sejlklubben holder ’åben båd’ med 5 både. Dertil bemandes skolebåden.
Jens orienterede om status for duelighedsundervisningen, som afsluttes lørdag den 10 juni. Jens ønsker at bestyrelsen igangsætter det logistiske arbejde med forberedelsen til næste sæson al-lerede i efteråret.
Jørgen orienterede om sejlerskolen, som startede med 7 deltagere og nu, i skrivende stund, er på 5.
Sven orienterede fra kapsejladsudvalgets arbejde med at forberede dette års DJS Cup.

3.    Regnskabet – rigets økonomiske tilstand
Sejlklubbens aktuelle medlemstal blev drøftet – der var enighed om, at tallet var tilfredsstillende set i lyset af at det er først på sæsonen.
Bestyrelsen følger medlemstallet nøje, og er klar til at drøfte mulighederne for nye tiltag (flere ideer blev drøftet på mødet) for at hæve medlemstallet. 

4.    Ungdomssejladsen
Desværre må bestyrelsen med stor beklagelse konstatere, at ungdomssejlads ikke er lykkedes at få startet op - som ellers var aftalt med ny ledelse for ungdomssejladerne.
Bestyrelsen må således konkludere/erkende, at sæsonen er tabt. Bestyrelsen vil i god tid før næste sæson arbejde for at genstarte afdelingen. Bestyrelsen drøftede ligeledes alternative mu-ligheder for ungdomsafdelingen.

5.    Duelighedsundervisningen næste vinter – ny struktur, Sejlunionen
Formanden orienterede om nye regler om censorering af duelighedsundervisningen fra sæson 18. Fra og med sæson 18 bestilles censorer centralt hos DS. 

6.    Hjemmesiden
Jens kontakter Hans (webmaster på havnens hjemmeside) om sejlklubbens del af havnens nye hjemmeside med henblik på at få færdiggjort overflytning af tekster mv fra den gamle hjemme-side.

7.    Idekatalog til vinteraktiviteter
Bestyrelsen besluttede at danne en løbende huskeliste til bestyrelsens eget brug over ideer til kommende arrangementer og vinteraktiviteter.

8.    Møde med havnens bestyrelse
Kenneth orienterede om sin deltagelse i et bestyrelsesmøde i havnen.
Sven efterlyste infostander/tavle til opsætning på havnen. Dette drøftes med havnens formand, når denne inviteres med til foreningens næste bestyrelsesmøde i august.

9.    Næste møde
Torsdag den 17. august kl 17 i Virksund.

10.    Evt.
Intet.

 

/Sven