Referat af:

Bestyrelsesmøde den 7 november 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Deltagere:

Niels Ove Jespersen (N.O) – formand

Kåre Foss Johannesen (KJ) – næstformand

Leif Folke (LF) – kasserer

Birgitte Hansen (BH)-sekretær

Gerda Pedersen (GP)

Allan Handberg (AH)

Suppleanter:

Kristian Brøns Nielsen (KB)

Jacob Esko Nissen (JEN)

1.Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.

2.Godkendelse af referat fra mødet 10-10- 2017
Referatet blev godkendt af alle og underskrevet.

3.Meddelelser fra formanden (N.O)
Rikke Poulsen har være og kigge på forholdene og er interesseret i forpagtningen af cafeen. Rikke er kendt med området, da hun har sommerhus i Virksund, hun driver en fiskerestaurant i Hørning. Bestyrelsen blev enige om at tilbyde hende forpagtningen, hvis vi kan blive enige om kontrakten. Den anden der var interesseret er sprunget fra, da de har små børn.
Mødet hos Flid tager Kåre og N. O. til og er tilmeldt.            

4.Havnens økonomi (L.F)
Økonomien ser fint ud. Der mangler af blive afregnet med Merete ang. forpagtning afgiften, samt der er nogle ting som de ønsker at sælge til havnen. Der er blevet afregnet depositum for et par bådstativer. Bestyrelsen besluttede at der i det nye år skal bestilles 10 ekstra bådstativer, da vi er ved at have alle vi har i brug, og må forvente at der kan blive brug for flere til næste vinter. Mobil pay er kommet godt i gang, der er en del der afregner på denne måde, og det fungerer fint.

5.Bådoptagning (K.J)
Bådoptagningen er ved at være slut for i år, det er gået rimelig godt, dog måtte man aflyse en dag pga. vejret. Bådvognen er gået i stykker, da den har stået under vand under uvejret. Problemet blev løst ved at man bruger traktorens batteri og hydraulik, så godt der er købt en ny traktor. Der var også en del forvirring den dag der var bestilt vognmand, da der var både fra andre havne der skulle tages op, og nogle fra vores havn. Vognmanden ønsker fremadrettet at det kun er havnens kranansvarlig der har kontakten med ham, samt at den ansvarlige laver plan med hvem der skal op hvornår, og hvordan. Hvis der er nogle fra andre havne der ønsker at komme op i Virksund, skal de lave aftale med den kran ansvarlige.
Kåre har bedt om, at der er en anden person der i fremtiden vil overtage opgaven som kranansvarlig, da han ikke ønsker at fortsætte. Han vil selvfølgelig hjælpe til med opgaven til foråret.

6.Kloak (N.O)
Kloakmester har været og kigge på vores kloak og siger det ser fint ud, han vil sætte en prop i røret ved det gamle sejlerkøkken, og en model som kan fjernes igen hvis vi får brug for de rør. Fedtudskilleren var også ok, så det har nok virket det kommunen skiftede.

7.Lys på broerne (KJ)
Kim elektriker laver det, så det er muligt at tænde/slukke for hver enkelt bro, hvorved man evt. nemmere kan finde fejl, der kan opstå.
Bestyrelsen er enige om at der skal sættes penge af til udskiftning af ledninger på broerne. Der skal tages en bro af gangen, da det er en dyr omgang.

8.Oprydningsdagen (KJ) (AH)
Der mangler stadig at blive flyttet lidt bordbænkesæt, skakbrikkasserne ol. Det vil blive gjort  hurtigst muligt.

9.Fremtid for havnen, budget og tidsplan (GP)
Der er lavet en plan med de opgaver som haster, og dem der skal laves i fremtiden. Der er sat beløb på de fleste af opgaverne. Bestyrelsen er enige om at fliserne ved kran og kongebroen  har første prioritet, Birgitte har snakket med John Svenningsen fra bro 7 som har kigge på det og givet gode råd. Vi skal have tjekket hvor det er utæt, det gør man ved at sprøjte noget        farvestof ned, vi har fået fat i noget som ikke er skadelig for fiskene. Kåre og Birgitte vil teste  det, og ud fra resultatet og en snak med John finde ud af hvad der skal gøres og en pris på det. Derefter vil bestyrelsen lave en plan for 2018 og hvad der skal laves der.

10.Debatdag (G.P.)
Der er blevet lavet en plan for hvilke emner der skal med, der er inviteret en person fra kommunen ,så han/hun kan fortælle lidt om hvad de ønsker i fremtiden for  vores havn . Vi vil også høre Flid ad om de vil deltage, N. O. og Kåre vil til mødet med Flid den 23/11, høre om der er en havn der har lagt havn og sejlklub sammen. Vi vil forsøge at få en repræsentant fra Flid til at komme til vores debatmøde. Indbydelse til debatdag vil blive sendt på mail til alle medlemmer. Bestyrelsen vil ringe til alle medlemmer for at få så mange som muligt til at møde op og være med til at lave en fremtidsplan for havnen.

11. Nyt fra ansvarsområderne.
Mastehus (AH) der er stadig plads til nogle master i mastehuset, der er dog mange der ikke har afrigget deres master, så der vil blive skrevet om begge dele på hjemmesiden. Der blev talt om at finde en billigere løsning ang. mastehus og at det evt. skal laves om til materielhus og der kan laves stativer udenfor til master og som de fleste andre havne gør i dag.

12.Eventuelt
Højtryksrenseren er købt og bliver flittig brugt, den larmer dog rigtig meget, så der skal gøres noget for at gøre den mere lyddæmpet, det blev aftalt at der skal købes en rensebørste, som kan rense broerne for svamp eller mos som ligger på broerne og gøre dem glatte. Planen er at få dem renset af inden båden kommer i til næste år.
Gerda og Kristian forslog at vi skal have lavet nogle udvalg med ansvarsområder, så vi er flere til at klare opgaverne og vedligeholdes af havnen.

Næste møde 05-12-2017 kl. 17.00 hos Niels Ove

Virksund 07-11-2017

Niels Ove Jespersen                           Kåre Foss Johannesen                      Leif Folke

Formand                                             Næstformand                                     Kasserer

 

Allan Handberg                               Gerda Pedersen                                 Birgitte Hald Hansen

                                                                                                                        Sekretær