Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 10. marts 2012 kl. 10:00

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Kristian Brøns Nielsen, Lars Hansen, Mogens Hansen, Martin Nielsen og Heine Bonnevie. 
Til mødet var også Leif Folke fra sejlklubben.                                


Dagsorden:
        
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2011.     
2.    Siden sidst orientering.
3.    Tilrettelæggelse af generalforsamling.
4.    Havnens økonomi.
5.    Eventuelt. 
6.    Frokost kl. 11:30
 
Ad. 1    Referater godkendt.  
     
     Ad. 2    Ole: Skaderne efter vinterens oversvømmelser er opgjort og klar til fremsendelse og godkendelse af stormflodsrådet.

    Jeg har været til møde med de andre foreninger i Virksund den 24. januar. 
    Referat er udsendt i klubbladet.
Der var to ting der var væsentlig at drøfte.
1/ Fritidsfiskerne vil etablere en bro udenfor vores vold, som jeg forstod det med en bro direkte på vores stenglacier udenfor bro 4, jeg gjorde opmærksom på at vi netop havde bekostet en flytning af grundejerforeningens bro fordi der var for lavvandet og for lidt plads mellem stenene og broen. Havnen kan derfor ikke støtte projektet.
Så jeg foreslog at de skulle lægge broen, udenfor grundejernes eksisterende bro.

    2/Borgerforeningen meddelte at de opgiver at lave Kræmmermarked, de magter det ikke længere.
De vil godt om der var andre der ville overtage det?  
Der var indkaldt til møde på onsdag den 22, feb. Kl. 19,00 om Kræmmermarkedets fremtid.

Jeg deltog i mødet, efter nogen debat, blev der nedsat et udvalg, hvor alle foreninger og erhvervsdrivende i Virksund er repræsenteret.
Udvalgets opgave er at prøve at få kræmmermarkedet op at stå.
Lindy Gandrup blev valgt til formand.
Første møde i udvalget blev fastsat til mandag den 5. marts 2012. 
For sejlklubben og havnen møder Leif Folke.
Jeg har sagt til vore nye forpagtere at de er velkommen til at deltage.
Jeg har også sagt, at havnen vil deltage på samme niveau som tidligere.

    Leif Folke: refererede fra mødet den 5. marts at kræmmermarkedet vil blive gennemført i uge 29.

Ole: Højvandssikringen er nu næsten gennemført, der mangler kun i støbning af bundstykker i gennemgangsåbningerne.
    Nye frivillige søges nu til sidste etape, planering og fliselægning.
    Tilmelding til Ole eller på listen i klubhus, vi vil gerne være færdige inden båd isætning.

    Johan og Milter er i gang med opretning af bro 5/6 ved kranpladsen.

    Tv i sejlerafdelingen fungerer ikke og vil blive udskiftet til de nye signaler.

Den sunkne kutter er selvfølgelig et stort problem for havnen, men ind til videre er det en sag som der arbejdes med gennem ejerens og havnens forsikringer.
Af forsikring & sikkerhedshensyn, skal kopi af betalt båd forsikring afleveres på havnekontoret inden båden sættes i vandet.

Bestyrelsen er af havnens forsikringsselskab meget kraftig blevet bedt om at håndhæver vedtægtens § 9 punkt c. kvittering skal forevises før isætning.
Bestyrelsen skal vide hvor bådene er ansvarsforsikret, og forsikringen også er betalt, derfor må vi håndhæve vedtægtens bestemmelse om at både med plads i Virksund skal fremvis gyldig kvittering for ansvarsforsikringen før isætning.
Dette gøres lettes ved at alle afleverer en kopi af indbetalingen fra forsikringsselskabet, har man ikke mulighed for selv at lave en kopi kan man få lavet en på havnekontoret.
 Man kan også maile sin kvittering til kasseren eller havnen. 

     
Ad.3    Som dirigent for generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå Leif Folke.
    Martin og Erik uddeler stemmesedler ved indgangen.
    Bestyrelsen vil foreslå genvalg af Mogens, Erik og Martin til bestyrelsen.
    Bestyrelsen vil foreslå genvalg af Heine som suppleant.
    Bestyrelsen vil foreslå Leif Folke som suppleant til den nye bestyrelse.
    Der skal vælges en ny broformand til bro 7 
    
Ad.4    Mogens: Gennemgang af havnens økonomi viser et meget fint resultat.
    Der er dd. to der mangler at indbetale pladsleje.

    Der er to pladser i havnen som ikke er besat, men det er de mindste pladser, så måske kommer der et par små både som passer dertil. 

    Havnens frivillige hjælpere med ledsager, vil blive inviteret gratis med til forårsfesten som et plaster på såret og tak for den store indsats af havnens udbygning og vedligehold.

    Ole: Bådene skal søsættes.
    Den 14. april kl. 07:00 med vognmand pris pr. båd 420,00 kr.

    Den 15. – 21. – 22. – 28. april - Havne-kranen

    Den 29. april - arbejdsdag med gule ærter.

    Den 5. maj – standerhejsning og forårsfest.

    Den 23. juni – Sct. Hans.

    Den 29. juni – fællestur til Fur.

    Den 12. august – åben havn.

    
Ad.5    Generalforsamling kl. 13:00

    Næste møde: Efter generalforsamling kl. 16:00

      

    Ref: Erik B. Jacobsen.        Ole Boel Pedersen.        Mogens Hansen. 

    Kristian Brøns Nielsen.             Lars Hansen.        Martin Nielsen.