15. april 2009

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

Lørdag den15-04-2009 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Leif Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Jørgen Christiansen, Klaus Nielsen.

Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat, TP

2.      Gensidig information. Alle. (Post, osv)

3.      Aktivitetsplan.

3.1           Opfølgning på afviklede aktiviteter. Ungdomsafdeling. By Match. Regelaften. Y                 3 eksamen. Duelighedseksamen.
3.2           Planlægning af kommende aktiviteter:
               Mors Cup. Rotholm rundt 1. Fælles tur til Fuur. Klubblad.

4.      Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. AMØ.

5.      Andre emner og forslag.

6.      Udvalgene.
6.0           Kapsejladsudvalget (bestyrelsen), TP. Inddeling af bådene i kapsejladsløbene.

7.      Eventuelt.

Ad: 1.
AMØ påpegede en uheldig formulering i sidste referat, på denne baggrund besluttedes at referaterne i fremtiden først offentliggøres, efter godkendelse på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Ad: 2.
Morsø sejlklub afvikler Fur / Livø kapsejlads som ottetalsbane, d. 16/5-09 hvor deltagere fra Virksund er velkomne. Der er flere tilkendegivelser til arbejdet som webmaster til hjemmesiden. Fiskehuset er overtaget pr 1/2-09 forsikrings forhold ang huset skal undersøges.

Ad: 3.1.
Ungdomsafdelingen har 7 tilmeldte til undervisning, organisationsplanen er tilgængelig på hjemmesiden, Kåre Brøns vil varetage kontakten med eleverne og J-H forældrene samt indmeldelse i afdelingen. Budgettet for afdelingen blev gennemgået. Der forventes 3 stk Tera joller leveret d 30/5-09 idet tingene sker hurtigt i ungdomsafdelingen bedes man orienterer sig på hjemmesiden. By Match mod Viborg-Skive-Hvalpsund er d: 20/9-09 nærmere information følger. Regelaften afviklet med 32 deltagere. Y 3 valgte 4 at gå til eksamen og bestod. 22 har bestået den teoretiske prøve til duelighedsbevis.

Ad: 3.2.
Det skal bemærkes at skippermødet til Rotholm rundt 1&2 er kl 1330.

Ad: 4.
AMØ viste resultatet af regnskabet, der stadig ikke viser røde tal. Angående optagelse af lån hos Dansk sejlunion er dette sat på standby. Der blev drøftet politik om fortæring ved kursusaktivitet mm, dette vurderes fra gang til gang. Der undersøges muligheder for økonomisk støtte fra Limfjordskredsen til uddannelse af ungdomstrænere KN.

Ad: 5.
I.A.B.

Ad: 6.
Kapsejladsløbene inddeltes i 4 løb med 4 starter. Lær at sejle har 11 deltagere og sejler Mandag og Torsdag. Pigesejlads har 7 nye deltagere til Mandagene.

Ad: 7.
Næste møde afholdes d. 27/4-09 kl 1830, hvor ungdomsudvalget deltager.

Thomas Pedersen
formand                                                    

Klaus Nielsen
sekretær