16. januar 2013

REFERAT

Referat af bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub (VS) d. 16. januar 2013 på Fabriksvej i Viborg.

Ingen afbud

  1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Ingen bemærkninger til referatet.

  1. Gensidig information:

Leif gennemgik indgået post.

Udnævnelsen til Ungdomsvenlig Sejlklub skal efter tre år – der snart er gået – fornyes. Der er møde med DS om dette den 28. februar 2013.

Der er modtaget invitation til Skive Kommunes ”Lederfest” der afholdes den 8. marts 2013. Hidtil har ingen fra VS deltaget. Det undersøges om nogle af VS´s ledere vil deltage. VS må tilmelde op til 10 personer.

Skive Idræts Samvirke (SIS) indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde den 21. marts 2013. Efter sejlklubbens generalforsamling besluttes hvem fra VS der deltager.

Der afholdes formandsmøde - med deltagelse af alle foreninger i Virksund - den 28. januar 2013.

Der afholdes møde om Åben Haven den 27. januar 2013. Jane og Jørgen deltager.

Generalforsamling i Limfjordskredsen afholdes i Skive Sejlklub den 5. februar 2013.01.17

DS afholder generalforsamling den 6. april 2013 – i Odense.

Claus informerede om, at der nu er modtaget tilladelse til udlægning af start/målbøjer. Søfartsstyrelsen vil dog ikke acceptere den østlige bøje placeret midt i Virksund. I stedet skal den rykkes mod øst – til 6 m kurven på Sundstrupsiden. Der blev ikke givet tilladelse til lys på bøjerne. Det aftaltes, at Bøjeudvalget undersøger mulighederne for at udlægge is-sikrede bøjer (på DS bøjernes pladser) så det ikke er nødvendigt at indtage og udlægge ankerblokkene hvert år.

  1. Aktiviteter:

Planlagte aktiviteter

Generalforsamling afholdes i Klubhuset den 19. januar 2013 kl. 14. Det er Bestyrelsen opfattelse, at indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden for Generalforsamlingen er udarbejdet og udsendt i henhold til vedtægterne.

  1. Økonomi:

Anne-Marie minder om, at alle medlemmer skal huske at indbetale kontingent for 2013. Oplysning om beløb og kontonummer findes på hjemmesiden. Antallet af medlemmer er faldet. Ca. 25 har direkte udmeldt sig, mens der er en del der stadig ikke har betalt.

Problemet med at der overføres penge uden rigtig afsender er stadig stort og medføre meget gætteri og detektivarbejde for kassereren. LAD NU VÆRE MED AT OVERFØRE PENGE I BLINDE lyder opfordringen fra Bestyrelsen!

Vedligehold og reparation af joller blev drøftet. Der er flere Feva- og Tera-joller der har fået revner des skal ”svejses”.

En bedre følgebåd til trænere i Ungdomsafdelingen blev igen drøftet. Der er tidligere hensat 10.000 til en ny følgebåd. I budgettet for 2013 afsættes yderligere 10.000 kr. til dette formål, under forudsætning af, at der kan konstateres en passende tilgang af nye sejlere i Ungdomsafdelingen. Hvervekampagne for Ungdomsafdelingen blev drøftet. Det er planen at en kampagne sættes i søen i det tidlige forår.

Det besluttedes, at Bestyrelsen på generalforsamlingen vil foreslå, at kontingent for medlemskab af Virksund Sejlklub i 2014 stiger med 50 kr, til 500 kr/år.

Der blev foretaget en række mindre tilpasninger i budgettet for 2013.

  1. Andre emner:

Det drøftedes, hvorledes udfordringen med at en del faste kapsejladsgaster ikke er medlem af Sejlklubben. Det undersøges snarest, om klubmedlemskab for faste gaster kan skrives ind i de lokale kapsejladsbestemmelser for VS.

Der var enighed om, at det fortsat skal være helt ”legalt” for ikke-medlemmer at gaste nogle få gange i løbet af en sæson.

Det blev drøftet om det kunne være en mulighed at skaffe elver til Sejlerskolen ved at tilbyd hotline-hjælp til kommende sejlere der er i gang med Duelighedstegn via netundervisning (www.duelighed.dk) . Disse kommende sejlere kan så tilbydes at tage Duelighedstegnets praktiske del i Virksund og muligvis efterfølgende gå videre i Sejlerskolen.

  1. Eventuelt:

Intet under dette punkt

Tidspunktet for næste møde besluttes, når Bestyrelsen har konstitueret sig efter Generalforsamlingen.

Referent: Claus Skodborg Nielsen