Reterat: Bestyrelsesmøde den 10. januar 2016.  
 
Bestyrelsen Virksund Lystbådehavn: 
 
Mogens Hansen – Formand (MH) Kåre Foss Johannesen (KJ) Leif Folke (LF) Peter H Worsøe (PW) Niels Ove Jespersen (NO) Birgitte Hansen (BH) 
 
Suppleanter 
 
Per Ellitsgaard (PE) Allan Handbjerg (AH)  
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. november 2016. 
 
 Referatet ændres: Meddelelser fra formanden tredje punkt : årlige serviceeftersyn på  havnen ændres til:  reparation af kranen.  
 
 Herefter blev referatet godkendt 
 
3. Meddelelser fra formanden (MH) 
 
 Henvendelse vedrørende honorering af kranfører.  Bestyrelsen fastholder den hidtidige praksis. 
 
 Henvendelse fra Hans Korsgaard vedrørende anvendelse af areal ved Mastehuset til parkering for veteranbiler. Arealet kan ikke anvendes til det ønskede formål. Der henvises til Havnens parkeringsarealer og beddingspladsen 
 
 Frihavnsordningen har meddelt at bådplads nr. godt kan anføres på frihavnsmærkaterne. Fremtidigt vil plads nr. Blive anført på frihavnsmærkaten. Dermed kan bestemmelsen i vedtægterne om påføring af plads nr. På de enkelte både opfyldes.  Der er indkaldt til det årlige samarbejdsmøde for foreningerne i Virksund den 23 januarKåre (KF) og Leif (LF) repræsentere havnen. 
  
4 Havnens økonomi. (LF) 
Havnens økonomi er fortsat tilfredsstillende. Kassebeholdningen er noget mindre en på  tilsvarende tidspunkt sidste år. Dette skyldes alen indfrielse af et tidligere kreditforenings-  lån på ca. 300.000 kr. 
  Der udarbejdes forslag til et forenklet takstblad der vil kunne være gældende for 2018. 
 
5 Generalforsamlingen 2017.01.11 (MH) 
 Der udsendes indkaldelse til generalforsamling 2017 i henhold til bestemmelserne i  havnens vedtægter.  Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer samt projektforslag vedrørende  udvidelse og ombygning af Mastehuset.    
På valg til Bestyrelsen er: 
 Mogens Hansen - valgt for 1 år i 2016 – modtaget genvalg  Birgitte Hansen - valgt for 1 år i 2016 – overvejer sig stilling  Peter Worsøe – valgt for 2 år ii 2015 – modtager genvalg 
 
 På valg som suppleant er: 
 Per Ellitsgaard – valgt for 2 år i 2015 – modtager ikke genvalg 
 
6. Forslag til Vedtægtsændringer (MH) 
 Det foreliggende udkast til ændring af vedtægternes § 3 blev drøftet 
 Herudover fremlæges der forslag til justeringer af vedtægternes § 14 
 De  endelige forslag udsendes til bestyrelsen medlemmer forinden udsendelse og  forelæggelse på generalforsamlingen. 
 
7 Fornyelse af brugerkontrakt med Virksund Havkajakklub.(MH PW) 
 Der er modtaget svar fra Havkajakklubben/ formanden Alice Nørgaard den 13.  december  2016. 
 Bestyrelsen tager Virksund Havkajakklub meddelelse, om at man fremtidig ønsker en  lejekontrakt som grundlag for klubbens aktiviteter på Virksund Lystbådehavn, til  efterretning. 
 De nødvendige vedtægtsændringer indarbejdes i forslaget til vedtægtsændringer.  Forhandlingerne om en eventuel lejekontrakt kan forventes iværksat umiddelbart efter  generalforsamlingen.  
 
8 Forpagtning – drift af Virksund Havnecafe (MH LF PW) 
 Der blev orienteret om de hidtidige drøftelser omkring den fremtidige drift af cafeen. 
 De igangværende forhandlinger videreføres på grundlag at de på møde fremsatte  bemærkninger, Med henblik på at der kan foreligge et forsalg til en forpagtningskontrakt  til bestyrelsen godkendelse og  indgåelse af aftale med den fremtidige  forpagter på næste  møde. 
  Ansøgeren indkaldes til mødet. 
 
9 Projekt for udvidelse – ombygning af depotbygning/ mastehus (Pw) 
  Det foreliggende projekt blev drøftet. Projektet omfatter 3. afsnit 
 udvidelse af den nuværende bygning mod øst, samt  ændring af indretningen omfattende udvidelse af mastehuset samt indretning af nyt jolleskur.  Evt. etablering af nyt toilet og bad i den nuværende bygning  Evt. etablering af ny selvstændig depotbygning. 
   Projektet drøftes på næsteøde med henblik på forelæggelse på  generalforsamlingen og  efterfølgende iværksættelse i sommeren 2018.  
 
10  Eventuelt 
  Indsejlingsbyset er ud ad drift (KJ)  Fejl på alarmen ve døren i køkkenet (LF)  Den nye Hjemmeside forventes igangsat den 19 januar ( O)  Vedr. Ny legeplads der mangler forsat svar på ansøgning til dirv. Fonde  (BH)  Forslag om ændret  indretning/møblering af terrassen ved klubhuset.  Det indhentes tilbud på solafskærmning/mørklægningsgardiner i klubhuset med henblik på opsætning inden generalforsamlingen (PW) 
 
Næste møde 21. februar 2017 
 
 
Virksund den 10. januar 2017 
 
Mogens Hansen        Kåre Foss Johannesen    Leif Folke

Formand                          Næstformand            Kasserer 

 
Niels Ove Jepsen      Birgitte Hansen    Peter Worsøe          

                                          Sekretær