Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. maj 2011 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Kristian Brøns Nielsen, Lars Hansen og Mogens Hansen.
Der var afmelding fra Uffe Haagen-Olsen. Martin Nielsen og Heine Bonnevie.

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 30. marts 2011.
2.    Siden sidst.
Kajak Thomas søger om tilladelse til opstilling af salgsvogn på havnens område. Beslutning?
3.    Handle og vedligeholdelsesplan for Virksund Lystbådehavn, herunder beslutning om anlægning af midterrabat på beddingspladsen, udført med lys og vand.     
4.    Økonomi.
5.    Andre emner / forslag. 
6.    Eventuelt.

Ad. 1    Referater godkendt. 

Ad. 2    Ole: gennemgik listen med gaver til havnens 40 års jubilæum den 7. maj 2011. 
    
    FLID. 1 stk. plakette.

    Nibe Lystbådehavn v/Ole Asp (FLID). 3 stk. øl fra Nibe Bryghus.

    Virksund og Omegns Fritidsfisker Forening. 300,00 kr.

    Virksund Grundejerforening. 300,00 kr.

    Virksund Borgerforening. 1 buket blomster og 500,00 kr.

    Skive Kommune. 1 buket blomster.

    Spar Bank. 1.000,00 kr.

    Skive Havn og Sejlklub. 2 stk. glashjerter.

    Thomas og Louise (Kajak). 1 flaske vin.

    Fam. Hørup. 1 flaske vin.

    Ole: Regnskabet fra jubilæet er ikke afsluttet, men vi må nok regne med et underskud.

    Der er for enden af miljøskuret opstillet en stor affaldscontainer, til brug for havnens medlemmer og gæstesejlere.
    Der gøres hermed opmærksom på, at olie og oliefiltre skal i den dertil beregnede tank for olieaffald.
    Aviser og blade skal i de dertil beregnede containere for samme, opstillet på trekanten foran klubhuset.
    Vi håber at medlemmerne vil respekterer dette, da havnen kan blive pålagt en kraftig efterbetaling fra Skive Kommune for affald som ikke er korrekt sorteret.

    Bådisætning er afviklet planmæssigt, der er kun enkelte både som mangler at komme i vandet.

    Smedefirmaet som har leveret den sidste sending bådstativer, har desværre lukket og slukket.
    Men det viser sig, at vi blandt medlemmerne, har en indehaver af et firma som kan og vil fremstille de ting som havnen kan få brug for.

    Havkajakklubben havde opstart tirsdag den 3. maj, og har hermed overtaget masteskuret til deres grej i perioden 1. maj – 1. oktober.
Af forsikringsmæssige grunde er låsen udskiftet i perioden 1. maj – 1. oktober hvor vi skal have masterne ind igen, hvis nogen stadig har noget mastegrej i skuret, bedes I henvende jer til Ole som har en nøgle.

    Havkajakklubben er nu fuldgyldigt medlem af Virksund Lystbådehavn.

    Kajak Thomas har søgt havnen om tilladelse til at opstille en skurvogn, hvorfra der kan sælges diverse dele til kajakker, bestyrelsen gennem gik emnet, en permanent opstilling er det ikke muligt at give tilladelse til. 

    Havnefoged i år, Ole Boel, Preben Møller, Lindy Gandrup, Mogens Hansen og Viggo Kjølhede som reserve. Alle bådejere bedes sørge for at bådene er forsynet med plads nummer og Stander for at lette arbejdet for havnefogederne.   
      
Ad. 3    Redningsstigen er igen på plads.

    Strømskærmene forventes fastgjort snarest.

    Der er hjemtaget tilbud på færdige søjler med lys og vand, til opstilling på midterrabatten
    som skal laves på beddingspladsen, der bestilles belægningsmaterialer, afsætning af højder skal foregå inden opstart, som er fastsat til den 23. og 24. maj. 

Ad. 4    Udsat til næste møde.
         
Ad.5    Ingen.

 Ad.6    Fremover vil Bestyrelsers referater blive offentliggjort på hjemmesiden og i et ringbind under opslagstavlen i klubhuset.

Næste møde: Tirsdag den 9. august kl. 18:00.

    Ref: Erik B. Jacobsen.        Ole Boel Pedersen.        Uffe Haagen-Olsen.

    Kristian Brøns Nielsen.        Lars Hansen.            Martin Nielsen.