Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 11. april. 2012 kl. 19:00

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Kristian Brøns Nielsen, Mogens Hansen, Martin Nielsen, Leif Folke og Heine Bonnevie. Afbud fra: Lars Hansen.                                

Dagsorden:
        
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. marts 2012.     
2.    Siden sidst orientering.
3.    Handle og vedligeholdelsesplan for Virksund Lystbådehavn 2012/13, rep. af strømskærme og Kræns bro som er livsfarlig. 
4.    Mandskab og plan for: Isætning af bådene. Havnefoged. Mastehuset. Arbejdsdagen, standerhejsning og forårsfesten.  
5.    Havnens økonomi pr. dags dato. Beslutning vedr. bådejer som ikke har betalt og ikke har fjernet sin båd fra beddingen.  
6.    Andre emner/forslag?
7.    Eventuelt.

 
Ad. 1    Referater godkendt. 
 
     
Ad. 2    Ole: KONTROL af bådens gas installation. Der er ophængt en tilmeldingsliste i klubhuset for fælles eftersyn og gennemgang af bådens gasanlæg. Eftersynet gennemføres i henhold til søfartsstyrelsens bestemmelser og regler.
    Få det gjort, man står bedre over for sin forsikring hvis uheld er ude.

Ole: Havnens naturlige arbejdsområde skal være afmærket, Chr. fremskaffer de nødvendige ansøgningsskemaer og samtidig finder ud af området som skal dækkes og af hvor mange skilte.

    Ole: Skaderne fra vinterens stormflod er opgjort til godt 40.000 kr. og vi venter nu på afregning fra forsikringen.

    Ole: Der er fremsendt ansøgning til Skive kommune om tilladelse til at lade autocampere 
    overnatte ved den nye fliserabat som er lavet på beddingspladsen, vi håber på snarest at få svar herom.

    Ole: Leif Folke er tovholder for havnens deltagelse i kræmmermarkedet, det er åbenbart svært at få et hold fra sejlklubbens ungdom til at forestå parkeringsopgaven, men der forsøges igen, da det er en god indtægt for sejlklubben.
    Leif har været til møde i kræmmerudvalget om pengefordelingen foreningerne imellem. 
    Der bliver et næste møde herom snarest. 

    Ole: Leif Folke har monteret et nyt TV. i sejlerstuen med digitale programmer.

    Ole: Kutteren ligger stadig på bunden ved bro 7, men det vil blive forsøgt på førstkommende lørdag, at hæve skroget og bugsere det over til Sundstrup hvor det hejses på land og vist nok skrottes. Håber at det lykkes.

    Ole: Skive Kommune ønsker den 18. og 19. i uge 33 at aflægge Virksund Havn et besøg med deres kulturbåd, båden skal ligge til ved kajen i gammel havn ved det røde fiskerhus.

    Ole: Det går trægt med at få medlemmerne til at afleverer et kopi som viser bådens forsikring er betalt, det er et krav og bestyrelsen holder fast i at båden først kan blive søsat når havnen har modtaget beviset  for betalt forsikring.

Ad.3    Ole: Højvandssikringen er nu afsluttet og retableringen er også færdig så nu mangler vi kun at få det afprøvet ved næste stormflod, men flot se det ud.
    Milter og Johan er også færdig med opretning af broen ved kranpladsen.
    Kræns bro skal rep. hurtigst mulig, vi bliver måske nød til at lave en form for afspærring, broen er så rådden at der er risiko for sammenstyrtning.  
     
Ad.4    Der laves mandskabsfordeling for betjening af kranen ved isætning af bådene.

    Kåre Johannesen er den nye mand som skal have styr på masteskuret.

    Erik B Jacobsen er tovholder på oprydningsdagen.

    Forårsfesten: Tilmeldingsliste i klubhuset.
    Der er uddelt fribilletter til de frivillige som har deltaget aktiv i div. arbejde på havnen i vinter.

Turnusliste over havnefogeder i sommer bliver snart ophængt i klubhus, der er stadig uger der ikke er besat så???? Hvis der er nogen der gerne vil deltage så henvend dig til Ole straks.
     
Ad.5    Mogens: Gennemgang af havnens økonomi viser stadig et fint resultat, selvom der den sidste måned har været stort gennemtræk som begrundes med byggeriet af højvandssikringen og retablering af området blandt andet.

    På havnens ophalebedding er en båd som der gennem længere tid ikke er betalt for, ejeren har trods gentagne rykkere endnu ikke betalt, båden er også forlangt fjernet, men uden held.
    Havnen vil nu få båden fjernet med advokats hjælp. 
         
Ad.6    Chr. Brøns: Kommer der evt. glas oven på muren ved kiosk halvtaget for bedre læ?
    
Ole: Nævnte at der fandtes noget læ segl som man kunne kigge gennem, et medlem af havnen er ved at undersøge dette.

    Nu ser vi først hvordan det fungerer med muren.


Ad.7    Næste møde: Tirsdag den 29. maj kl. 1900

      

    Ref: Erik B. Jacobsen.        Ole Boel Pedersen.        Mogens Hansen. 

    Kristian Brøns Nielsen.             Lars Hansen.        Martin Nielsen.