Virksund Lystbådehavn
                   
 Referat Bestyrelsesmøde den 11. august 2015 kl. 18.00

1.    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Beslutning:  Referat godkendt – det blev aftalt at referatet rundsendes inden 2 dage efter mødet. Herefter har alle 2 dage til evt. bemærkninger. Martin sørger herefter for at referatet kommer på hjemmesiden.

2.    Orientering:

a.    Formanden
Kræmmermarkedet: Der blev foretaget en evaluering af kræmmermarkedet. Det var generelt tilfredshed, selvom parkeringsforholdene volder problemer. Der skal være vagter på. Strømforbruget blev registreret og afregnes.

Gæstesejlere/kuvertsystem – Synes at fungere efter hensigten.

Kran/mastekran uden for ”sæson” blev drøftet. 
Små reparationer i huset – der blev aftalt at få undersøgt og forbedret udsugningsforholdene på gæstetoiletter 
Bådpladser – Martin og Mogens gav en orientering om status.  
Mentorordning for nye medlemmer – ideen drøftes på kommende bestyrelsesmøde.
Oprydning uden for mastehuset igangsættes. 

b.    Orientering om økonomien v. Mogens
Beslutning:
Mogens gav en orientering om den generelle økonomiske situation. Det ser fint ud og balancen er bedre end sidste år. Udgifter til kiosken blev gennemgået 
 Evt. bestilling af båd stativer, drøftes på næste bestyrelsesmøde
 Drøftelse af plads som ikke har været anvendt de sidste år – 

c.    Øvrige medlemmer
Beslutning:
Peter Worsøe gav en orientering om status for møderne omkring planlægningen af evt. nyt mastehus mm.
Møde med Kajaklubben om fremtiden aftales.

3.    Evaluering af:
1.    Skiftende tilsyn med havnen
Beslutning:
Der var generelt tilfredshed med ordningen som den har fungeret i sommer. 

4.    Evt. opsigelse af Marinaguiden (MH) 
Beslutning: 
Efter nogen drøftelse af punktet, blev det besluttet at opsige Marinaguiden. Den synes for dyr i forhold til udbyttet. Flere og flere havne melder fra og det gør guiden mindre attraktiv. 
Vedrørende ”Marine Booking” undersøges fortsat medlemskab.

5.    Båd optagningen til efteråret (KJ/ML)
Beslutning:
a.    Plan med datoer: - Den udsendte plan blev godkendt – offentliggøres ved opslag i klubhuset.
b.    Liste over kranførere og mastekranførere:  - Den udsendte plan blev godkendt. Bestyrelsen opfordrer generelt til at der fra de enkelte både bliver hjulpet til med anretning af stativer mm. forud for og under optagningen. Gerne med 2 personer.
c.    Gennemgang af priser for medlemmer – ikke medlemmer:  – Takstbladet for 2016 drøftes / vedtages på næste bestyrelsesmøde.
 
d.    Eftersyn med broerne:  - Der planlægges en arbejdsdag hertil inden bådene isættes næste forår.

6.    Nyt til hjemmesiden

Beslutning:  Deadline næste klubblad: – 21 sep. 2015. 

7.    Sidste nyt/punkt
Beslutning:
-Der opstilles et par kummer med sand til cigaretskodder ud for vores sejlerafsnit og ud for de offentlige toiletter. 
-Der laves forsøg med opstilling af bøjler med tynde stålvejre på bro 7 – for at forhindre måger i at tilsvine broer mm. 

-Der er kommet en henvendelse fra Dansk Sejlunion omkring Projekt ”Vild med vand” Der er mange gode tiltag og muligheder ved at medvirke i projektet. Det kræver at havnen i samarbejde med Sejlklubben mf. udarbejder en ”perspektivplan” for havnes fremtid. Der arbejdes videre med projektet, idet vi regner med at kunne indsende en første interessetilkendegivelse snarest.  

8.    Eventuelt
Beslutning: Næste bestyrelsesmøde den 8. sep. 2015. kl. 18.00 

Martin Lindgaard            Mogens Hansen 

Kåre F. Johannesen             Leif Folke

Peter Worsøe            Kristian Brøns Nielsen (ref.)