Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 12. december 2011 hos Erik B. Jacobsen.

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Kristian Brøns Nielsen, Lars Hansen, Mogens Hansen, Martin Nielsen og Heine Bonnevie.                                 


Dagsorden:
        
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 2. november 2011.     
2.    Siden sidst orientering.
3.    Storm og højvandsskader?
4.    Kiosken.
5.    Handle og vedligeholdelsesplan for Virksund Lystbådehavn 2011/12                                                      
Rep. af 3 stk. strømskærme?
 Færdiggørelse af højvandssikringen. 
6.    Økonomi, forslag til budget for 2012.
7.    Andre emner/forslag, indkaldelse til generalforsamling 2012.
8.    Eventuelt.   

Ad. 1    Referater godkendt.  
     
     
Ad. 2    Ole: har været til konference og messe omkring diverse udstyr og materiel til brug i havne. Bl.a. fremvistes en nyudviklet mastekran fra SKS, som har leveret havnens kran.
    Mastekranen monteres på bagsiden af udlægger armen og kan leveres til en løftehøjde på ca. 20 m.     Ole har bedt SKS om at tilsende havnen et tilbud da mange af havnens master er for tunge og for lange til eksisterende mastekran, som kun må løfte 300 kg.

    Ole og Mogens: møde med Codan Forsikring, gennemgang af havnens anlæg og materiel.
    Besigtigelse af evt. opstående skader på anlæg, bygninger og el anlæg i forbindelse med
    oversvømmelserne her i vinter. Codan tilbød også at forsikre de nye bådstativer, bestyrelsen valgte udgiften fra, da stativerne er så stabile og kraftige at det ikke er sandsynligt at de vil bryde sammen. 

Ad. 3    Stormen gav højvande som trængte ind i klublokalet, mødelokalet og havnekontoret.
    Der er skader på el forskellige steder.
    El installatør har lavet gennemsyn på anlægget og vi venter nu på kommentar fra stormrådet om skaderne kan komme ind under stormflods-området.    
    
Ad.4    Mogens og Ole: har holdt møder med ansøgerne til forpagter-jobbet af havnens cafeteria. Valget faldt på ansøgerparret fra Skive som nu er ansat og tiltræder pr. 1. april 2012. Parret er samtidig blevet medlem af havnen og vil også stå til rådighed som frivillig med hjælp ved evt. forskellige arrangementer i huset i vinterens forløb.

    Havnen har indkøbt nyt service og grej til klubhus og køkken og samtidig også lavet en
    materielliste over ting som er havnens ejendom. 
    

Ad.5    I starten af det nye år vil der blive foretaget udbedringer af skader på strømskærme på bro 7. Der vil blive nedrammet pæle som skal støtte på ydersiden af skærmene.

    Jordsoklen til højvandssikringen mangler 2 til 3 dage for afslutning af første etape.
    Sidste etape bliver til foråret inden bådene søsættes, derefter skal der udføres planering og flisebelægning. 

Ad.6    Gennemgang og godkendelse af budgetforslag før aflevering til revisor.     

Ad.7    Indkaldelse til kommende generalforsamling udsendes sammen med opkrævningen af havnekontingent.

    Deadline: Klubbladet 2012.
    19. februar.  -  25. marts.  -  3. juni.  -  5. august.  -  23. september.  -  4. november.

Ad.8    Næste møde: Lørdag den 18. februar kl. 09:30 i Klubhuset.    

      

    Ref: Erik B. Jacobsen.        Ole Boel Pedersen.        Mogens Hansen. 

     Kristian Brøns Nielsen.             Lars Hansen.        Martin Nielsen.