Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 12. februar. 2013 kl. 18:00

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Mogens Hansen, Lars Hansen, Martin Nielsen,
                Leif Folke, Heine Bonnevie og Kristian Brøns Nielsen.
                Tilstede var også Leif Tørring og Kurt fra havnekiosken.

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2012 
2.    Siden sidst
3.    Handle og vedligeholdelsesplan for Virksund Lystbådehavn 2013/14
4.    Tilrettelæggelse af generalforsamling,
       herunder regnskab for Virksund Lystbådehavn 2012,
       bestyrelsesforslag, samt forslag til ny formand og bestyrelsesmedlem. 
5.    Regnskab 2012 økonomiens tilstand pr. dags dato.
6.    Andre emner. Sikker Havn.
       7.     Eventuelt.


Ad. 1    Referat godkendt.
      
Ad. 2    Ole: På grund af nedslidning og samtidig også et mere rationelt brug af køkkenet, er             der fra Bente og Kurt et ønske om udskiftning til stål-opvaskebord og stålbord med fryser-skuffer ved kiosk-ekspeditions luge, indkøb af pålægsmaskine og opdatering af mere ensartet porcelæn.
    Lars: Indhenter tilbud på stålbord med vask og også glasruder og beslag til montering som
    læskærme omkring terrassen ved kiosken.
    Bestyrelsen godkendte div. udskiftninger og indkøb.

    Ole: Den dårlige nyhed først. 
    Der har i år været et mere vandforbrug på 72 m3. end den normale årlige forbrug, vi vil efter opstart af havnen holde løbende kontrol af vandforbruget, om evt. utæthed på anlægget, men beder samtidig alle medlemmer om at være opmærksom på det store forbrug.

    Ole: Den gode nyhed. I perioden 2010 – 2012 er havnens elforbrug blevet 19.000 kw. mindre.
Dette er beviset på fornuftig installering af fjordvarmeanlægget som samtidig har givet mere varme og bedre klima i klubhuset.

    Ole: Havnen er tilmeldt Havnelodsen for 2013.

    Hjertestarteren er klar til at blive monteret ved indgangen til havnekontoret, den vil blive 
    demonstreret for alle ved den kommende generalforsamling under 1. punkt.
    
    Havnen er også tilmeldt det nye booking online system som er omtalt i FLID bladet.

    Underskrifter fra div. myndigheder for tinglysning og godkendelser af højvandssikringen er
    nu afklaret.

    Der er intet nyt om arrangement med Kulturbåden fra Skive Kommune, nyt møde onsdag den 20. februar.

    Åben Havn kører til gengæld på skinner.

    Ole: Der har været et fælles møde med de forskellige foreninger i Virksund.
    Borgerforeningen har fået tilladelse til overdækning af terrasse ved fælleshuset.
    Der bliver monteret hjertestarter i huset.

Borgerforeningen har af Skive kommune overtaget den gamle gule toiletbygning.
    Ole: Havnen har modtaget indkaldelse til FLID generalforsamling.

    Ole: Der er udfærdiget og underskrevet ny kontrakt, løbende på to år med havnesmeden Jens Buchard.

    Ole: Uddeling af pladser for det kommende år er afsluttet, ventelisten er blevet stærkt reduceret, men der er kommet 11 nye sejlere til havnen. 


Ad.3    Lars: Gang bræt på bro 2 udbedres snarest.    


Ad.4    Tilrettelæggelse af Generalforsamling.
    
    Bestyrelsen har modtaget 4 ændringsforslag til generalforsamlingen., forslagene blev grundig drøftet og der blev lavet en udtalelse til generalforsamling.
    
    Forslag til nyt bestyrelsesmedlem blev drøftet.

    
Ad.5    Ole og Mogens: Til møde med regnskabet hos revisor, påtegning, ingen bemærkninger.

    Intern revisor Leif Tørring har gennemgået og godkendt regnskabet.

    Bestyrelsen har underskrevet revisor protokol.

    Mogens: Havnens regnskab viser et fint slutresultat, næsten alle har indbetalt rettidigt, nogle få må betale rykkergebyr, én har ikke betalt og er derfor ikke mere medlem af havnen.

Ad.6    Ole: Beslutning om Sikker Havn udskydes til efter generalforsamlingen som et emne for den nye bestyrelse.

Ad.7    Båden ved beddingspladsen er stadig ikke fjernet, ejeren vil nu få en sidste skriftlig påmindelse om at få båden fjernet, hvis ikke det hjælper overgår sagen til advokat, båden skal fjernes fra havnen.

Næste møde: lørdag den 9. marts kl. 10:00. 

Generalforsamling: kl. 13:00

Ref: Erik B. Jacobsen.        Ole Boel Pedersen.        Mogens Hansen. 

Kristian Brøns Nielsen.             Lars Hansen.        Martin Nielsen.