Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 13. marts 2010 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Uffe Haagen-Olsen, Thomas Pedersen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Kristian Brøns Nielsen, Heine Bonnevie og Lars Hansen.

Dagsorden:
        
1.    Gennemgang og godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 3. februar 2010. 
2.    Siden sidst orientering
3.    Cykler.
4.    Molefyr.
       5     Tilrettelæggelse af generalforsamling.
       6.  Eventuelt.
            
Ad. 1    Referat fra 3. februar, godkendt og underskrevet.

Ad. 2    Thomas: Om prismodtagelsen fra TORM og de 10.000 kr. som fulgte med, Thomas
    foreslog, at pengene kunne gå til indkøb af en elektronisk info. tavle, Leif Folke vil
    undersøge hvad der kan købes på markedet, og til hvilken pris.

    Uffe: Har aftalt med et It firma om opsættelse af parabol antenne på klubhusets tag, derved er brug af internet fra bådene mulig med brug af udleveret kode, også for gæstesejlere.
    Det er en gratis ydelse for havnen, da den lægger antenneplads til for hele området omkring Virksund og Sundstrup.

    Ole: Havnens computer er udskiftet, da den gamle ikke fungerede mere, samtidig er også anskaffet en projektor.

Ole: Der er af havnens ældre medlemmer oprettet en senior klub under navnet Gråsælerne, en klub hvor man mødes og hygger og hvor der også kan udføres forskellige former for vedligehold af havnens anlæg og materiel.

Ole: Vinteren har været hård ved terrasse taget ved klubhuset, det er en opgave som gråsælerne vil tage hånd om.

    Lars: For at udbedre skaden på strømskærmen på bro 7, er det måske nødvendig at den skal på land, det kan måske også blive nødvendigt at tøjre skærmene med kæder i bunden, men det kræver hjælp fra dykkere, Lars vil stå for udbedringen af strømskærmen.

    Ole: Vi har endnu ikke modtaget det endelige materiale fra forsikringsselskabet Codan. 

    Uffe: Har afgivet ordre på 25 stk. nye bådstativer, til levering inden bådoptagning.

    Ole: Vi har modtaget indkaldelse til generalforsamling i Flid den 24. marts 2010, Ole deltager.

    Ole: Har modtaget tilbud på belægningssten til brug i området ved jollebroen, prisen er 
    som ved sidste levering, tilbuddet er godkendt og leveres efter påske.

Uffe og Ole: Har afholdt møde med sejlklubben ang. samarbejde mellem havn og sejlklub, sejlklubben ønske at indkøbe en klubbåd mere til undervisning, aftalen blev, at sejlklubben tilmelder båden, og kommer på ventelisten, og kan gøre brug af ledige plads som gæstesejlerne.
    Booking af klubhuset blev drøftet, drøftes videre på næste møde.
Der var enighed om at der skal være en klubhusansvarlig ved alle arrangementer for aflåsning, neddrosling af varmeanlæg og slukning af lyset, der vil blive udarbejdet tjekliste om emnet.

    Lars: Der kunne eventuelt monteres nye smæklåse i de døre som ikke er under det elektroniske system, Lars vi undersøge om det kan lade sig gøre.

    Thomas: Har modtaget en forespørgsel fra farvandsvæsenet om at udføre opmåling som
der blev gjort i forbindelse med udlægning af den røde bøje, man ønsker en punktopmåling af et større område, Thomas og Hans udfører opmålingen.

    Erik: Aftaler et møde om information om evt. installering af jordvarmeanlæg, hvor varmen 
    udtages af havnebassinet, mødet skal afholdes i forbindelse med næste best. møde.

 Ad.3    Ole: Har fået tilsagn fra tre af gråsælerne, om at de gerne vil stå for at vedligeholde havnens cykler, der vil blive fremskaffet cykler af en type som alle kan bruge, der forsøges først med to cykler, så ser vi hvad behovet er, og om det kan fungere. 
    
Ad. 4    Thomas: Jakob Jensen har designet de nye molefyr, og foreslår at man sælger sponsorplads, og derved får økonomien til at hænge sammen, derefter drøftede vi om fyrene
    skulle være lige høje, men det var faktisk Jakobs ønske fra starten, at de skulle være ens.
    Bestyrelsen var enig om at søge efter 4 sponsorer, prisen pr. sponsorat er 6 tusinde + moms,
    Det vil blive monteret en plade på mole fyret hvor sponsor kan få graveret navn og logo. 

Ad.5    Bestyrelsen vil foreslå Mogens Hansen som dirigent for generalforsamlingen.
    Randers Bådudstyr vil være til stede efter gf. m bestilte udstyr fra medlemmer.

Ad.6    Thomas: Har fået en forespørgsel om Jørgen Mikkelsen må drive eget firme fra havnen?
    Jørgen skal bruge sin private adresse som firmaadresse, han kan udføre job på bådene i
havnen, men må ikke bruge havnen som virksomhedsbase, ophængning af firma reklamer i klublokalet ikke tilladt, der henvises tavlen i forgange.

    Næste møde: Efter generalforsamling.

    Ref.: Erik B. Jacobsen.
                                   
Bestyrelsesmøde efter generalforsamling den 13. marts 2010.

Konstituering:

Formand…………………..     Ole Boel.
Kasser……………………..     Uffe Haagen-Olsen
Næstformand……………...     Thomas Pedersen
Sekretær…………………...     Erik B. Jacobsen
Best. medlem……………...     Lars Hansen
Best. medlem……………...     Martin Nielsen
Suppleant………………….     Kristian Brøns Nielsen
Suppleant………………….     Heine Bonnevie

Kommentar:

Bestyrelsen drøftede efter generalforsamlingen, om fremtidige målsætninger og visioner,
ligeledes om opfølgning af forskellige emner og kommentarer, vil blive taget op på kommende
bestyrelsesmøder.

Ole kunne oplyse at der er to sponsorer tilmeldt til de nye molefyr.

Næste møde: Onsdag den 7. april kl. 1800.

Ref.: Erik B. Jacobsen.