Bestyrelsen Virksundlystbådehavn: 
 
 
Referat af møde den 13. september 2016  
 
Mogens Hansen – Formand (MH) Kåre Foss Johannesen (KJ) Leif Folke (LF)     Afbud Peter H Worsøe (PW) Niels Ove Jespersen (NO) Birgitte Hansen (BH) 
 
Suppleanter 
 
Per Ellitsgaard (PE) Allan Handbjerg (AH) 
 
 
Forsikringsselskabet Codan er indbudt til en gennemgang og drøftelse af havnens forsikringerForud for mødet. 
Havnens forsikringer blev gennemgået. Bestyrelsen vil efterfølgende overveje om der er behov for ændringer/justeringer, herunder om der skal indhentes tilbud fra andre selskaber.Sagen drøftes på et kommende møde.  
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 16 august  2016.   Godkendt 
 
3. Meddelelser fra formanden. 
  Legeplads: gyngestativ fjernet    Klubhus: tag algebehandlet    Bådstativer: ordrebekræftelse foreligger fra Dan Laser   
  
 Havnefest: Stor tilfredshed med afviklingen af aktiviteterne om dagen og af festen om aftenen.  Opstilling af to containere: Det er meddelt kajak klubben at der ikke kan opstilles container på havnen område, men at der forsat arbejdes med en samlet løsning på dirv. depotbehov.  

Beslutning: 
Til efterretning. 
 
4. Nyt fra ansvarsområderne. 
Arbejdsgruppen vedrørende havnens hjemmeside har afholdt møde den 29. 8. Gruppen forventer at kunne fremkomme med et forslag til en ny/revideret hjemmeside  i i løbet af efteråret. 
 
Beslutning: 
Til efterretning 
 
5. Havnens økonomi 
Havnens økonomi er fortsat tilfredsstillende og der forventes ikke på nuværende tispunkt større uforudsete udgifter. Der er dog behov for fortsat at sikre en rimelig indtægtsstigning set i forhold til kommende udgifter. 
 
6. Renovering af legeplads. 
Fonden har bevilget et tilskud på 35.000 kr. under forudsætning af: 
 at projekt gennemføres som beskrevet i ansøgningen, og 
 at projektet iværksætte indenfor to år. 
 
Beslutning: 
Tilskuddet fra ”landsbyfonden er mindre en forventet. De resterende midler søges i andre fonde eller ved sponsorbidrag. Arbejdsgruppen arbejder videre med projektet. Sagen forelægges bestyrelsen i december, forinden iværksættelsen af anlæg. 

7. Renovering af de off. Toiletter.  
 
Der er indhentet tilbud på materialer, med henblik på fremsendelse af et oplæg til Skive Kommune. 

Beslutning: 
Arbejdsgruppen vurderer de forelæggende tilbud med henblik på eventuelle besparelser. Projektet søges gennemført i efteråret 2016. 
 
8. Projekt vedrørende ny(e) depotbygning(er) 
Der er udarbejdet et forhandlingsoplæg med henblik på en forhandling med kajakklubben. Der forvente afholdt møde  med klubben primo oktober. Der er endvidere efter drøftelse med skive kommune udarbejdet en dispositionsskitse. Skitsen fremsendes til kommunen med henblik på forhåndstilsagn. 
 
Beslutning: 
Sagen drøftes på næste møde efter mødet med kajakklubben. 
 
9. Eventuelt. 
Der overvejes en ændring af alarm i klubhuset. 
Der er fortsat problemer med enkelte bådejere vedrørende strøm til ikke aktive både. 
Bestyrelse vil drøfte sagen på et senere møde. 
Bestyrelsen overvejer at lade klubhuset være ulåst i næste sæson. 
 
Næste møde: 25. oktober 2016. 

 Mogens Hansen    Kåre Foss Johannesen            Leif Folke 
 
 Niels Ove Jespersen  BirgitteHansen           Peter Worsøe