Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 14.april. 2015 kl. 18:00.

Deltagere: Martin Lindgaard, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Kristian Brøns Nielsen, Leif Folke,
Peter Worsøe, Per Ellitsgaard, Niels Ove Jespersen.

Fraværende:

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde, den 16. marts 2015. 
2.    Orientering.
a. Formanden
Infoskærm, ZebNet, Vandet der samler, Skilte v. vejen, møde m. borgerforeningen, sponsorer, pladsbytte, bådplads, Bundmaling, soling(plads 517) m.m.
b. orientering om økonomien v. Mogens.
c. Øvrige medlemmer.

       3.    Båd isætning og arbejdsdag
 Rengøring af broerne (specielt Bro 5/6) og 7
       4.    Uddelegering af arbejdsopgaver.
a.    Gennemgang af den nye arbejdsfordelingsplan (bilag 1) ML
b.    Hvert hovedområde skal have et bestyrelsesmedlem som ansvarshavende og dette bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at der er navn ud for alle underpunkter og opgaverne løses på ordentlig vis.
       5.    Hjemmesiden.
a.    Hvem har pt. adgang: (Gerda, Thomas & Sisel, NO og Erling) – flere?
b.    Hvem skal have adgang?
       6.    Gæstesejlere.
1.    Betaling i kuvert (bilag 2)
2.    Skilte ved hver bro (bilag 3)
       7.    Nybygning, kajak, sejlklub og mastehus.

       8.    Medlemsforslag vedtaget på generalforsamling – ansvarlig for opfølgning.
a.    Plante træer i området
b.    Skilte med pladsernes bredde – ML/MH
       9.    Standerhejsning.
Hvem sørger for hvad?
     10.    Nyt til hjemmesiden.

     11.    Sidste nyt/punkt.

     12.    Eventuelt.

Ad. 1    Referat godkendt, efter rettelse.
    Rettelsen er: gebyr for brug af ny mastekran bortfalder.
    Dette manglede desværre, referenten beklager.

    Referater fra generalforsamling og sidste bestyrelsesmøde, blev underskrevet.

 

      
Ad. 2    Orientering.
    
    Martin efterlyser lidt mere respons, på dagsorden og lign.
        a. Infoskærm fra Skive kommune, sættes op ved opslagstavle i klubhus.

    Vandet der samler, Martin deltager i det næste møde om arrangementet.

    Skilte ved vejen, der viser vej til havn og cafe, sættes i gang.

    Møde med borgerforeningen, der er kommet en ny aftale på plads, vedr. markedet, der er aftalt at der følges     op på strømforbrug, for at se om det overstiger 500,-Kr. derudover får havnen 50 % af leje indtægten.

    Pladsbytte, foregår ved at man skriver sig på listen, hænger på tavlen i forgangen, og til næste sæson
    tages der hensyn til ønskerne, hvis det kan lade sig gør, kan to bådejere blive enige om at bytte, kan dette
    også lade sig gøre, husk at informere kasser og formand, inden I bytter.

    Jolleplads, der er blevet spurgt til, om det kan lade sig gør, at leje pladsen inde ved stensætningen, i 
bassinet ved bro 6 og 7, dette skal afklares nærmere, endelig beslutning, udsættes til næste møde.

Bundmaling, fremover vil tønder til male affald, komme frem hvert forår.

Allan Handberg, har en forespørgsel på plads til soling, Martin undersøger hvad det nærmere går ud på.

b. Martin og Mogens, har været i banken, for at få det på plads efter formandsskifte, de fik ved samme
lejlighed lukket havnens kassekredit, den bliver ikke brugt, og skal vi engang bruge den, så laver vi en ny.
Ellers ser økonomien fornuftig ud, der er pt. 5 ledige pladser.

Ad. 3    Båd isætning & arbejdsdag KF/LF
Rengøring af broerne (specielt Bro 5/6) og 7
    Bådisætningen er gået indtil nu gået efter planen.
Kåre undersøger funktionen af en mindre ”fejemaskine” – virker dette efter hensigten påtænkes en sådan indkøbt.

Ad 4.    Uddelegering af arbejdsopgaver
c.    Gennemgang af den nye arbejdsfordelingsplan (bilag 1) ML
d.    Hvert hovedområde skal have et bestyrelsesmedlem som ansvarshavende og dette bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at der er navn ud for alle underpunkter og opgaverne løses på ordentlig vis.
Der blev hurtigt fordelt hovedansvarlig person til de respektive opgaver – se den vedlagte oversigt. Denne ajourføres løbende med navne på ansvarlige og medansvarlige for de enkelte ”underopgaver”.

Ad 5.    Hjemmesiden
c.    Hvem har pt. adgang: (Gerda, Thomas & Sissel, NO og Erling) – flere?
d.    Hvem skal have adgang?
Der kendes ikke flere der har redaktionsadgang end de nævnte. Det findes passende da det ser ud til at dække behovet. En del sider trænger dog til ajourføring. Forslag hertil bedes sendt til Gerda.
 
Ad 6.    Gæstesejlere
3.    Betaling i kuvert (bilag 2)
4.    Skilte ved hver bro (bilag 3)
De tilrettede skilte og kuverter blev godkendt. Martin får tilbud på skilte til etablering for enden af broerne, ved kiosken og autocamperpladsen. 

Ad 7.    Nybygning, kajak, sejlklub og mastehus.
Peter Worsøe gennemgik status på byggesagens behandling i Skive Kommune. Der laves særlig bestyrelses møde herom.

Ad. 8.     Medlemsforslag vedtaget på generalforsamling – ansvarlig for opfølgning.
a. Plante træer i området
b. Skilte med pladsernes bredde – ML/MH
ad. a. Per drøfter mulighederne med Martin
ad. b. Der indhentes tilbud på en løsning.

Ad. 9.     Standerhejsning
Hvem sørger for hvad?
Programmet blev gennemgået. Martin undersøger om Kirsten og Poul kan levere musik. Der gøres opmærksom på at der efter standerhejsningen er demonstration af ”Sikker Havn” og efterfølgende Standerhejsningsfes med mulighed for lækker menu fra Cafeen. 

Ad.10    Nyt til hjemmesiden
    Alle opfordres til at gennemse hjemmesiden for ting der bør revideres / ajourføres

Ad.11.    Sidste nyt.
    Vi har nu modtaget certifikat på at være ”Sikker Havn” 
Ad.12.    Eventuelt.
•    Martin efterlyser gode billeder eller videoer til ”Sejler” hjemmesiden.
•    Øl-dåsepresser efterlyses – så vi kan opsamle aluminium til genbrug – Per undersøger om der kan skaffes     solid udgave.
•    Grill fredage kan genoptages – Bestyrelsen afsætter et rammebeløb på 500 kr. til grillkul. 
•    Det indskærpes at hunde skal føres i snor ved og i klubhuset. 

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Martin Lindgaard.                          Mogens Hansen. 

 Leif Folke.                                   Kristian Brøns Nielsen.          Peter Worsøe.