Til bestyrelsen Virksundlystbådehavn: 
 
Mogens Hansen – Formand (MH) Kåre Foss Johannesen (KJ) Leif Folke (LF) Peter H Worsøe (PW) Niels Ove Jespersen (NO) Birgitte Hansen (BH) 
 
Suppleanter 
 
Per Ellitsgaard (PE) fraværende Allan Handbjerg (AH) fraværende  

. Referat af bestyrelsesmøde 16. august 2016 i Klubhuset Virksund Havn. 
 
Forud for mødet er: 
 
 Forsikringsselskabet Codan indbudt med henblik på en gennemgang og drøftelse af Havnens forsikringer. 
Codan var ikke mødt. Der tages kontakt med selskabet med henblik på et senere møde.  
 
Forslag til dagsorden.  
 
1. Godkendelse af dagsorden    
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 16. maj 2016 
  Godkendt 
 
3. Meddelelser fra formanden. 
  Natur og Miljøklagenævnets afgørelse i.f.m. Lille Thorups udledning i fjorden. 
Naturklagenævnet meddeler at Danmarks Naturfredningsforenings klage får opsættende virkning. 
  Ansøgning Skive kommune: Tilskud til renovering af off. Toilet. 
Der er afhold møde med repræsentanter fra Skive Kommune. Virksund havn fremsender revideret overslag. Der nedsættes en projektgruppe: Mogens Hansen, Preben Hanbjerg og Niels Ove Jespersen. 
  Ansøgning om sponsor tilskud, herunder økonomisk støtte fra grundejerforeningen og Virksundlejren i forbindelse med renoveringen af legepladsen. 
Grundejerforeningen har meddelt at den ikke kan yde støtte. Der er fremsendt ansøgning til Landsbypuljen. Der forventes svar efter 1. september. 
  Opfølgning af kræmmermarkedet. 
Dirv.  problemer i forbindelse med kræmmermarkedet tages op med Borgerforeningen senere. 
  Birgittes havnefolder.    
Bestyrelsen udtrykte stor ros til Birgitte. 
 
4. Siden sidst:   Nyt fra ansvarsområderne. 
Flagspillet er istandsat. Vedligeholdelse af flagspillet medtages på næste arbejdsdag. Der er indkøbt rød/grønskilte. Skiltene monteres på pladser hvor de mangler (Jfr. Vedtægeter) og udgiften medtages på årsopgørelsen for de pågældende pladser.   Referat fra ”hjemmesidegruppen 
Der foreligger ikke nyt fra arbejdsgruppen. 
  Losseplads for fritidsfiskerne. 
 Der etablere losseplads for fritidsfiskerne inderst i Gl. Havn ved fiskeskuret. 
 
5. Havnens økonomi, herunder status for udlejning af bådpladser (LF) 
 Havnens økonomi er forsat tilfredsstillende. Antallet af besøgende både og autocampere forvente at være på niveau med sidste år. Salget af disel udgør indtil nu ca. 40.000 kr. 
 
6. Eventuel bestilling af bådstativer (MH&LF) 
I forbindelse med afskaffelsen af de gamle bådstativer er der et eventuelt behov for anskaffelse af nye bådstativer.  
 
Der indkøbes 10 nye stativer. Behovet for stativer i 2016 forvente dermed at være dækket. 
 
7. Eventuel afdækning af højvandsmuren (LF). 
Der er konstateret en fortsat revnedannelse i højvandsmuren grundet vandindtrængning. Der foreligger alternative forslag til en eventuel afdækning af muren til drøftelse. 
Problemerne vedrører alene den ”gamle mur”. En afdækning af muren er meget dyr (CA250.000). Udviklingen følges  med henblik på eventuelt senere initiativer. 
  
8. Projekt for ombygning og udvidelse af maste- og depothus (PW).  
Til mødet foreligger: 
 Redegørelse for møde med kajakklubben  revideret skitseprojekt  forslag til tids- og arbejdsplan. 
 Projektet revideres i henhold til drøftelse med Skive kommune. Det reviderede projekt  fremsendes til  kommunen med henblik på en forhånds tilkendegivelse. 
Det reviderede skitseprojekt drøftes med Virksund Sejlklub (depot for ungdomsafdelingen),  Virksund Havkajakklub, samt med Virksund borgerforening. 
Der optages forhandling med Virksund Kajakklub med henblik på en fornyelse af den hidtidige  kontrakt, herunder om de fremtidige faciliteter til kajakklubben. 
 Der arbejdes mod at der kan foreligge et endeligt projekt – herunder forslag til finansiering –  i efteråret 2016. således at projektet kan godkendes endeligt på generalforsamlingen i 2017. 
  Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Mogens Hansen, Leif Folke og Peter Worsøe.   
 
9. Planlægning aftagning af master og optagning af både efteråret 2016 (KJ) 
 KJ udarbejder forslag til plan for optagning. Tidspunktet for tidlig optagning overvejes  nærmere.  PW udarbejder oversigt over mastehuset til næste møde.   
 
10. Projekter. 
Drøftelse af projektforslag med henblik på udvælgelse af projekter til projektmappen. 
 Aktuelle projekter: 
 Fornyelse af legeplads PE/BH
 Renovering af offentlig toilet MH/AH/NOj  
 Mågefang bro 6 & 7 KJ
 Maling loft i kioskens køkken AH
 Forslag til sejlerstue PW 
 
11. Eventuelt. 
 BH overvejler eventuel redigering af oplysninger til nye medlemmer folder/opslag på  hjemmesiden. 
  
16 August 2016 
 
PW