Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2009 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Uffe Haagen-Olsen, Thomas Pedersen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Kri¬stian Brøns Nielsen og Heine Bonnevie.

Framelding: Lars Hansen.
 
Dagsorden:
        
1.    Gennemgang og godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 20. april 2009. 
2.    Siden sidst.
3.    Havneprojektet færdiggørelse.  
4.    Bådhåndteringssystem.
5.    Økonomi.
6.    Andre emner – Cykel, udlån/leje, Åben havn m. v.
7.    Eventuelt.
8.    Næste møde.
   
Ad. 1    Referat fra 19. maj 2009, godkendt og underskrevet.

 Ad. 2.  Ole redegjorde for udbedring og lovliggørelse af elinstallationen i klubhuset.

    Ole har haft kontakt til forsikringsselskabet Codan, som vil sende et samlet tilbud over
    Havnens forsikringer.

    Ole har på et møde med Virksund Grundejerforening, hvor man blev enige om at havnen skal flytte flydebroen længere væk fra den nye dæmning ved bro fire, da pladsen er blevet for snæver, Virksund Grundejerforening vil gerne selv hjælpe til.
    
    Taste-koden i sejlerafdelingen er koblet fra, da der er for mange uvedkommende som benytter afdelingen, gæstesejlerne vil få udleveret en brik, mod depositum på 100,00 kr., det virker tilfredsstillende, og samtidig har vi fået renere lokaler.

Mail fra Virksund Borgerforening: om Energi Midts udlægning af bredbånd i området,
Der vil blive afholdt et møde, Ole møder op.
     
    Ole og Uffe har afholdt et møde med sejlklubben vedr. optagelse af plads til jollerne.
    Den nye jolle-flydebro vil blive taget på land til efteråret, samlebeslagene skal afmonteres og sendes til galvanisering.
    Der vil blive installeret bimåler, til aflæsning af elforbrug i sejlklubbens lokaler.
    Der vil ske en tilpasning af vedtægter omkring havn og sejlklub.

Ad.3    Thomas vil foretage de nødvendige foranstaltninger for nøjagtig opmåling af havnen,
    til brug for Søfartsstyrelsen og Kystdirektoratet.

    Uffe og Ole afslutter regnskabet over havnebyggeriet, som skal sendes til Kommune og LAG.

Jollepladsen vil blive belagt med belægningsfliser til efteråret, arbejdet sker i fællesskab mellem havn og sejlklub.
     
    
Ad.4    Bådhåndtering: Der er bestilt 45 stk. stativer, boreholdene har afsluttet borearbejdet, stativerne er klar til at blive sendt til galv. Og vil derefter blive leveret på Virksund havn, senest 24. september.
Der bliver så en del montagearbejde inden bådene skal op.
    Heine vil prøve at få et oversigt over hvilken slags fittings der skal bruges til de forskellige både.

    Dd. Er der to bådejere som har lejet stativer og 27 som har betalt depositum.

    Heine bestiller diverse galv. bolte til stativerne.

    Der er lister i klubhuset om både-optagning, også i klubbladet.

    Lørdag den 17. Oktober  -  optagning med vognmand.

    Søndag den 18. Oktober  -  optagning med havnekran  -  både under 4,1 ton.

    Lørdag den 24.Oktober  -  optagning med vognmand.

    Søndag den 25. Oktober  -  optagning med havnekran  -  både over 4,1 ton.


Ad.5    Uffe: Økonomien ser fint ud, der har været en god tilgang af nye medlemmer, og salget af de nye bådstativer er gået over alt forventning, der har dog ikke været så mange gæster i havnen som sidste år, vi overvejer hvad vi kan gøre for at få flere gæster til havnen.
    
Ad.6    Ole har fået en forespørgsel om låne eller lejecykler på havnen, ideen blev drøftet i
    bestyrelsen, emnet bliver optaget på næste bestyrelsesmøde.
    Et medlem har tilbudt at klargøre og vedligeholde cyklerne, men det skal være inden
    sejlersæsonen starter, men hvem skal så vedligeholde resten af sommeren?
    Der sættes en notits i bladet, om emnet kan have interesse.

    Ole om kiosken: Det kniber i de varme perioder, at kølemaskinen kan holde kølerummet
    tilstrækkeligt nede i temperatur, ligesom frituren i pressede citationer ikke kan følge med. 
    Thomas vil gerne gå tingene igennem med Anni, og derefter komme med et ideoplæg om hvad der kan gøres. 
For at det skal blive ved at være interessant for Anni, må bestyrelsen nøje overveje hvad den kan gøre, og sammen med konkrete ønsker fra Anni om hvad der skal til for at forbedre forholdene for hende.

    Ole om åben havn: Arrangementet starter kl. 0900 i klubhuset med kaffe og rundstykker
    samt information til de forskellige aktører, om dagens forløb.
    Åben havn starter kl. 1030, gæsterne kan komme om bord i de respektive både, og evt. en sejltur i Lovns, der vil være mange aktiviteter over hele havnen, bl.a. ved jollebroen, og
    kajakker ved stranden, et info telt på plænen ved bro et.
    Vi håber alle på en god dag.

Ad.7    Der planlægges for færdiggørelse af stormflodssikringen omkring klubhuset.
    
Ad.8    Næste møde: Tirsdag den 6. oktober kl. 1800.

    Refr: Erik B. Jacobsen