Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 18. oktober 2010 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Uffe Haagen-Olsen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Heine Bonnevie, Kristian Brøns Nielsen og Lars Hansen.  Afbud fra Thomas Pedersen.

Dagsorden:
        
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 31. august 2010. 
2.    Siden sidst.
3.    Optagning af både, plads til opbevaring af udendørs bord / bænke?
4.    Handle og vedligeholdsplan for Virksund Lystbådehavn 2010:
Rep. af 2 stk. strømskærme?
Varmesystem i klubhuset.
Færdiggørelse af højvandssikring?
5.    Økonomi, forslag til buget for 2011.
6.    Andre emner / forslag.
1. Ansøgning fra Gerda, om et beløb til internet konkurrence.
2. Havnen har 40 års jubilæum den 15. juni 2011.
3. Der er aftalt møde med Codan forsikring onsdag den 3. november 2010.
       7.     Eventuelt.

Ad. 1    Referat godkendt. 

Ad. 2     Ole: Der er sammen med Anni foretaget evaluering og gennemgang af regnskab fra
     foregående sæson, samtidig er der indgået aftale for næste sæson.

    Marie Rask fra Netværk Limfjorden har været her for at lave en undersøgelse af Virksund Lystbådehavn, en undersøgelse som skal indgå i en samlet undersøgelse/vurdering af samtlige limfjordshavne. Marie Rask har lovet at fremsende resultat fra undersøgelsen af Virksund Lystbådehavn samt det samlede af alle limfjordshavne, senere herom.

    Havnen er blevet kontaktet af nogle personer som ønsker at starte en kajak klub, en klub som de gerne vil have har base i Virksund Havn, de vil have behov for, at der skal være adgang til havnens faciliteter, samt et ønske om en bygning på minimum 7 m. til brug for klubbens både og tilbehør, (evt. brug af masteskuret i sommerperioden ) 
    Ole deltager i et opstartsmøde i Møldrup onsdag den 20. oktober 2010.
    Ole og Uffe vil prøve at lave en brugbar skabelon for aftale, hvor faciliteter og økonomi indgår. 

     Ad.3    Optagning af både er i fuld gang, de private stativer er på plads.

    Kranoperatøren vil meget gerne være fri for at skulle modtage de mange penge i kontanter, derfor besluttede bestyrelsen at ændre lidt på betalingsmåden:
    Abonnement ordningen forsvinder, det vil sige, at der skal betales for ekstra løft pr. gang. 
    Priserne for brug af kranen er:
400 kr. pr. løft for medlemmer af havnen,
500 kr. pr. løft for ikke medlemmer,
Korte løft hvor man hænger i stropperne 300 kr. pr. gang for medlemmer.
Korte løft hvor man hænger i stropperne 500 kr. for ikke medlemmer.
Alle der står på havne stativer vil blive opkrævet for op og isætning på den årlige opkrævning i januar måned, det er et ønske fra bestyrelsen at så mange som mulig, der har eget stativ/vogn, til melder sig denne ordning.
    
    Udendørs borde og bænke er kørt i depot for den kommende vinter.
     

Ad.4    Udbedring af beskadigede strømskærme er påbegyndt og forventes afsluttet snarest.

     Varmesystemet i klubhuset er godt i gang, men man mangler stadig tilladelsen fra
 kystdirektoratet, men her har man lovet at den snart er på vej.
Skive Folkeblad har vist interesse, og vil gerne høre nærmere omkring opstart af anlægget.

Højvandssikringen forventes afsluttet i 2011 / 2012, pris ca. 100.000,00 kr.

Ad.5    Havnen viser stadig en fin økonomi.
    Gennemgang af 1. budgetudkast for 2011, endelig takstblad bliver udsendt sammen med referatet.

Ad.6    Ole: Vi har modtaget ansøgning fra Gerda om et pengebeløb til præmie for konkurrence på hjemmesiden, det blev vedtaget at støtte med 1000,00 kr.

    Onsdag den 15. juni 2011 kan havnen fejre 40 års jubilæum, det blev foreslået, evt. at afholde festlighederne i forbindelse med standerhejsning, den 7. maj 2011.
Da sejlklubben samme år har 25 års jubilæum, kunne det måske være en ide at slå pjalterne sammen, der tages kontakt til sejlklubben om emnet.
Havnen afsætter 10.000,00 kr. på budgettet og afventer udfaldet.

Forsikringsmødet er aftalt til onsdag den 3. november 2010 kl. 1900 i klubhuset.
Leif Christensen fra CODAN Forsikring står til rådighed med information og svar på
div. spørgsmål.  

Ad.7    Sandblæsning af både foregår i uge 43, dagene er ikke helt bestemt.

    Næste møde: Onsdag den 15. december kl. 1800.


    Ref: Erik B. Jacobsen.