27. april 2009

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

Mandag den27-04-2009 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Virksund Sejlklub: TP-LFP-AMØ-JH-KN.

Afbud fra: J-C.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat
  2. Siden sidst
  3. Ungdomsafdelingen
  4. Næste møde

Ad 1:
Referatet fra 15-04-09. godkendt.

Ad 2:
Spiseseddel for oplæg til første kapsejlads gennemgået, med fokus på gastepladser og nye løbsindelinger. Information fra bestyrelsen bør printes og ophænges i klubhuset. Ved ændringer i bådmål giver J-H. L-F besked om dette således dette ændres i præmieudregningen. Der afholdes møde angående afvikling af Fransgaard Cup, der sejles d: 29-08-09. AMØ orienterede om turbøjer og Dansk sejlunion, hvor det for fremtiden er sejlklubben der afholder udgifterne til udlægning og optagning. Dansk sejlunion betaler stadig for reparationer af turbøjerne. J-H repræsenterede sejlklubben ved Friluftskursers reception ved odden. Lille Trangmand mangler fysisk, J-H kontakter myndighederne. Is flager til sælerne er klar til udlægning. Egnet gave til havneindvielsen blev diskuteret.

Ad 3:
Ungdomsafdelingen har 10 tilmeldte elever, dette medfører at der allerede er behov for yderligere joller til afdelingen, der undersøges låne/leje muligheder. Der er af Værftet Skive sponseret 3 stk sejl til havnens joller, yderligere et er købt. Bestyrelsen finder det problematisk at det er havnen der er officiel ejer af de 4 optimistjoller der undersøges en løsning af dette problem. Den 04-05-09 klargøres optimistjollerne, med første træningsaften d: 11-05-09. Folder med oplysninger om ungdomsafdelingen præsenteret, denne bliver ophængt i klubhuset samt til Anni til udlevering til interesserede. Åben Havn arrangeres d: 23-08-09 fra kl 1030, med deltagelse af trailer fra Dansk sejlunion med surfere mm. Status for afdelingen diskuteret, med små bemærkninger. Budget for afdelingen ligeledes gennemgået, der må i starten være ekstra og uforudsete udgifter, der dog på sigt vil udjævne sig.

Ad 4:
Næste møde afholdes d: 09-06-09 kl 1800.

Thomas Pedersen
formand                                                    

Klaus Nielsen
sekretær