19. januar 2013

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 19. JANUAR 2013

Mødet blev afholdt uden dagsorden umiddelbart efter generalforsamlingen. I mødet deltog Erling Østergaard (EØ - nyvalgt formand), Jørgen Christiansen (JC - bestyrelsesmedlem valgt 2012), AnneMarie Østergaard (AØ - kasserer valgt 20l2), Rene Fjellerup (RF - nyvalgt bestyrelsesmedlem), Svend Primdal (SP - nyvalgt suppleant). Der var afbud fra Jane Høj (JH - bestyrelsesmedlem valgt 2012).

  1. Konstituering
    Bestyrelsen konstituerede sig således:
    -Formand: EØ
    -Næstformand: JC
    -Kasserer: AØ
    -Sekretær: SP

     
  2. Næste bestvrelsesmøde
    Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til onsdag d. 6. februar kl. 17 i mødelokalet hos JC på adressen Vennershåbsvej 4 i Viborg.
    EØ udsender oplæg til dagsorden pr. mail i løbet af uge 4 og endelig dagsorden cirka en uge før mødet.
     
  3. Evt. som opfølgning på drøftelserne på generalforsamlingen blev det aftalt, at følgende punkter skal behandles på kommende bestyrelsesmøder:
    -Differentieret medlemskontingent (ungdom, pensionister etc)
    -Obligatorisk medlemskab af sejlklubben eller et "aktivitetsgebyr" for faste  gaster ved onsdagskapsejladserne.
    -Fornyelse af alle foldere vedr. sejlklubben og ungdomsafdelingen.
    ‚Äč-Medlemsnumre i sejlklubben - bl.a. for at lette identificeringen ved indbetaling  via netbank.

/Eø