Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 2. november 2011 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Kristian Brøns Nielsen, Lars Hansen, Mogens Hansen og Martin Nielsen.
Afbud: Heine Bonnevie.
Gæster: Louise og Thomas Holdgaard.                                 


Dagsorden:
        
1.    Louise og Thomas Holdgaard kommer for en snak om deres kajak forretning.     
2.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. september 2011.
3.    Siden sidst.
4.    Handle og vedligeholdelsesplan for Virksund Lystbådehavn.
5.    Kran-optagning af bådene.
6.    Kiosk/forpagter opsigelse / ansættelse, i skrivende stund er der kommet 3 ansøgninger.
7.    Havnens økonomiske, budget forslag til 2012.
8.    Andre emner/forslag.
9.    Eventuelt.

Ad. 1    Louise og Thomas fremlagde deres ønsker for havnens bestyrelse, om evt. der var et ledigt lokale, eller de på andet vis måtte oprette salgslokale / butik på havnens område til fremvisning og salg af udstyr til kajakbrugere.
Begrundelse for ønsket, er at de tidligere har haft butik på Campingpladsen, men på grund af
    tyveri og nu også lukning af Campingpladsen, kan de ikke fortsætte der.
    Spørgsmålet var da, om havnen på nogen måde kunne eller ville hjælpe dem med at afklarer dette.
Fra bestyrelsens side er man villige til at hjælpe det man kan, men på nuværende tidspunkt er der ikke nogen ledige lokaler som kan bruges til formålet, og det er nok også et spørgsmål om der må laves nogen form for butik på områder overhovedet.  
     
Ad. 2    Referater godkendt.

Ad. 3    Ole: tilbuddet på håndholdt terminal er fra en enig bestyrelse for dyrt en løsning og emnet er hermed ind til videre aflyst.

I forbindelse med godkendelse og underskrift af rammeaftale med kommunen, er der samtidig udfærdiget og underskrevet ny kontrakt med sejlklub og kajakklub.

    Der er godkendt et tilskud til sejlklubben i form af otte stk. standere.

    Klage over kranfundamentet til betonleverandøren, vedr., revnedannelse i fundamentet kunne ikke godkendes, da man her mente at betonen skulle have været nedkølet i hærdeperioden, udbedringen bliver for egen regning og vil blive forsøgt udført i denne uge.

    Toiletbygningen på det offentlige område (den gule bygning) vil af Skive Kommune blive
    lukket og nedlagt, herefter skal turisterne kunne bruge de offentlige toiletter på havnen.

    Premiere Is og Havnen har lavet en sponsor aftale som gælder i 6 år.

    Havnen har haft de fleste besøgende nogensinde, 577 gæstebåde har anløbet Virksund
    Lystbådehavn i løbet af sommeren 2011. 
    
Ad.4    Strømskærmene har svært ved at holde til den hårde strøm som opstår fra Hjarbæk fjord, skaderne vil snarest blive forsøgt udbedret på bedste måde.

    Højvandssikringen forventes igangsat evt. i uge 45

Ad.5    Bådoptagning er næsten tilendebragt, med kun få både tilbage, som vi forventer snarest vil få gjort klar til optagning.

    Heine har foreslået, at alle som har egen båd vogn skal have én bestemt dag for isætning og optagning, der går for meget tid med transport, da mange af vognene er i dårlig stand.
Enkelte vogne er i så dårlig stand, at ejerne ikke fremover kan få flyttet med havnens traktor, men skal tilmelde isætning med vognmand.   

Ad.6    Kioskforpagteren har stoppet alt aktivitet og fjerner alle ejendele.

    Der er til dato modtaget fire ansøgninger om forpagterjobbet til kiosk og klubhus.
Det blev besluttet at to af de indkomne ansøgninger vil blive indkaldt til samtale om jobbets forløb og derefter tages stilling til ansættelse. 

Ad.7    Gennemgang og godkendelse af takstblad.
    Budget bliver klar til gennemgang på næste møde.
    Havnen har stadig en god økonomi.

Ad.8    Åben havn er bestemt til søndag den 12. august 2012 kl. 10:00 til 16:00
Der er indkommet flere forskellige forslag til aktivitet for dagen, men flere modtages gerne af Mogens og Ole. 
    
Ad.9    Mogens: omtalte den uskik og den ukorrekthed det er at kommunikere anonym på hjemmesiden, man må stå frem med navns nævnelse hvis man vil fremsætte sine klager.

    HUSK: Julefrokost i klubhuset lørdag den 3. december kl. 13:00 Pris. a. 150,00 kr.

Næste møde: Julebestyrelsesmøde man den 12. december kl. 1800 hos Jenny og Erik.
Tinghøjvej 29 Havredal 7470 Karup.

    Ref: Erik B. Jacobsen.        Ole Boel Pedersen.        Mogens Hansen. 

    Kristian Brøns Nielsen.             Lars Hansen.        Martin Nielsen.