Referat fra bestyrelsesmøde Mandag den 20. april 2009 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Uffe Haagen-Olsen, Thomas Pedersen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Lars Hansen, Kristian Brøns Nielsen og Heine Bonnevie.
 
Dagsorden:
        
1.    Gennemgang og godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 22. marts 2009. 
2.    Siden sidst.
3.    Planlægning af indvielse, standerhejsning, forårsfesten.
4.    Havne projektet. 
5.    Bådhåndteringssystem. 
6.    Økonomi.
7.    Andre emner / forslag.
8.    Eventuelt.

Ad. 1    Referat fra 22. marts 2009, godkendt og underskrevet.

 Ad. 2.  Ole og Uffe har været til møde med Codan forsikring om samling af  havnens forsikringer i én pulje, derved opnås lavere omkostninger til forsikring. ( Kranen er forsikret. )

     Farvandsvæsenet forlanger nøjagtige positioner over indsejlings-lysene til havnen inden 1. maj, samtidig forlanges der opmålte tegninger over havnen, Thomas har afsat positionerne med GPS, og udfærdiger de nødvendige tegninger.

     Uddybningen skal efterkontrolleres, da der flere steder er konstateret for lav vanddybde.

     Glyngøre og Nykøbing har anmeldt om at ville besøge Virksund havn i pinsedagene,
 så der bliver brug for meget plads, men de skal være velkommen.

Thomas har fået fat i to kunstige isflager, som vil blive lagt ud, uden for havnen, til brug
af sæler som sol og hvilepladser.
        

 Ad.3.     Ole har sendt invitationer frem til alle som har været involveret i havnens byggeri,
     indbefattet offentlige personer, håndværkere, leverandører, mf.

     Det bliver Skive kommunes viseborgmester som skal klippe snoren i indsejlingen til
     den nye havneafdeling, selve ceremonien afholdes ved det nye krananlæg.

     Standerhejsning er som sædvanlig ved klubhuset.
     Erik fremsender sange til kopiering til Thomas.
     Erik sørger for musik til sangene.

     Martin er sammen med festudvalget, i fuld gang med tilrettelæggelse af forårsfestens
     forløb, der er endnu ikke helt klarhed over telt-størelse og placering.

   Ad.4.   De indsendte jordprøver fra havneuddybningen viste ingen tegn på farefulde elementer, det var en befriende tilbagemelding.

     Slæbestedet og jolle-flydebroen bliver påbegyndt kommende weekend, og regnes færdig
     inden indvielsen.

    Heine fremskaffer nye løftekroge til kranågen. 

 


Ad. 5    Det nye bådhåndteringssystem er sat i vej, Uffe har bestilt et stk trsp. og løftevogn.
 30 stk. bådstativer, 15 stk er pt. afsat.

 Uffe kontakter leverandøren, ang. hvor mange mand der skal bruges for at udføre borejoppet.

 Heine samler boresjakket. 
     

 Ad. 6.   Havnen har stadig en fornuftig og god økonomi, men for at få frigivet tilskudet fra LAG, skal der fremsendes en færdig opgørelse over havne projektet, derfor foreslår Uffe,
      at havnen optager et nyt kreditlån nu, for færdiggørelse af hele projektet.

 

 Ad. 7.   Thomas har fået sin datter til at oprette en ny og velfungerende hjemmeside, men ønsker nu en ny web-master til at tage over.

      Gerda Pedersen har ytret ønske om at overtage hjemmesiden.

 Ad. 8.   Kristian berettede fra et møde i sejlklubbens ungdomsudvalg, og foreslog et åben havn arrangement, hvor man inviterede til besøg i havnen, hvor man kunne få indblik i       sejlklubbens ungdomsprojekt, samtidig kunne havnens sejlere stille deres både til rådighed,   og invitere gæsterne om bord til en sejltur på fjorden.

      Datoen kunne fks. være den 23 aug. kl. 1030 til 1530.

      Det hele, for at hverve nye medlemmer til den kommende ungdomsafdeling.

      Ole og Uffe bekendtgjorde om kommende problemer som vil opstå i forbindelse med
      beddingspladsen, ansvar ved brug af spil og det der hører til, man vil prøve at kontakte
      andre havne som har noget lignende, og drøfte hvad man der gør for at holde 
      maskineriet i gang.

      Næste møde: Tirsdag den 19 maj 2009 kl. 1900.


      Refr. Erik B. Jacobsen.