Referat af:

Bestyrelsesmøde den 20. februar 2018 kl. 18 i klubhuset  

Deltagere:

Niels Ove Jespersen (N.O) – formand

Kåre Foss Johannesen (KJ) – næstformand

Leif Folke (LF) – kasserer

Birgitte Hansen (BH)-sekretær

Gerda Pedersen (GP)

Allan Hanberg (AH)

Suppleanter:

Kristian Brøns Nielsen (KB)

Jacob Esko Nissen (JEN)

1 Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.

2 Godkendelse af referat fra mødet 30-01-2018
Referatet blev godkendt og underskrevet.

3 Meddelelser fra formanden (N.O)
Møde med sejlklubbens formand de har snakket en del om samarbejde havn og klub imellem, samt sammenlægning af klubberne, men som bestyrelsen var enig om så lød det ikke til at der var opbakning til dette på debatmødet, bestyrelsen er enige om at det må være op til generalforsamlingen hvis vi skal arbejde videre med det. Der er lavet aftale om at opslagstavlerne i gangen bruges, den ene af havnen og den anden af sejlklubben, BH blev valgt til at styrer havnens. Der er blevet lavet et SU samarbejde klubberne imellem, første møde er den 7 marts kl. 19. Fra havnen deltager NO og BH. Sejlklubben ønskede at vi kiggede på om de kunne slippe for at betale havneplads for skolebåden, bestyrelsen er dog enige om at vi skal overholde vedtægterne herom. Sejlklubben opfordre til at der skal laves en motorbådsklub i sejlklubben, bestyrelsen mener ikke der er aktuelt, da motorbåds folkene ved at de er velkommen til at deltage i arrangementerne sejlklubben arrangerer. Havkajakklubben har indleveret tegninger af deres ønsker til bygning til klub brug, det er dog langt fra det som havnens planer er for dette område.             

4. Havnens økonomi (L.F)
Årsregnskabet blev gennemgået, og godkendt, vores interne revisorer har også godkendt det, bestyrelsen gennemgik også budget for 2018 der er dog nogle af de planer for fremtiden, ang. strøm på broerne, som vi ikke har tal på endnu, og som vil løbe over flere år. 

5. Generalforsamling (NO)
Bestyrelsen gennemgik dagsorden til generalforsamlingen, og fik den rettet til, så den kan komme på hjemmesiden og hænges op i klubhuset.

6. Vedtægtsændringer (KB)
Bestyrelsen ønsker at lave en vedtægtsændring af vedtægt nr. 13, bestyrelsen udvides fra 6 til 7 medlemmer og at kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Dette blev gennemgået og skrevet ned.

7. Nyt fra ansvarsområderne:
Jacob der skal kigges på vandbrønden ved det røde fiskehus, da der er noget der er utæt, bestyrelsen enige om der skal kontaktes en vvs-mand, som kan kigge på det.

8. Oprydningsdagen (BH)
Oprydningsdagen er blevet rykket en uge frem til den 22-4 da det ellers falder sammen med bededagsferien. Birgitte bad om at alle gennemgik deres ansvarsområder , kommer med en tilbagemelding hvis de har nogle ting der skal laves. Så der kan hænges en seddel op i klubben, hvor alle kan melde sig til de forskellige gøremål, samt skrive det på hjemmesiden.

9. Fliseområdet ved kranen (KJ)
Der er blevet lavet forsøg med farvestof for at se om det kun er et sted der er utæt eller flere. Desværre er det utæt mange steder. Kåre har talt med Uffe Larsen om hvad der måske skal gøres for at få det til at holde, de efterlyser tegninger over området med strøm ,stålvejere, kabler ol. Niels Ove vil tage kontakt til kommunen og finde ud af om der findes nogle tegninger hos dem. Der vil blive spurgt til generalforsamlingen om der er nogle medlemmer, der har lyst til at hjælpe med dette projekt.

10. Opfølgning af debatdagen (GP-KB)
Der blev gennemgået en del af de ønsker og ideer der er kommet frem, der er allerede nogle der er sat i gang.

  • SU møderne klubberne imellem.
  • Mentorordningen er sejlklubben i fuld gang med.
  • Fælles grill fredag, hvor, der er hængt seddel op i klubhuset mm.

11. Båd isætning (AH)
Det har været muligt at skrive sig på lister både på hjemmesiden og i klubben, den sidste tid bliver det i klubhuset, så der er styr på antal både pr. dag. Allan holder møde med hjælpere den 18. marts. Han vil også gerne høre på generalforsamlingen om der er flere der vil hjælpe til de dage, og om der er flere kranfører.

12. Standerhejsning (NO)
Niels Ove ønsker at det er festudvalget der skal stå for at finde en til at spille til sangene, samt aftale med Rikke i cafeen om fælles spisning til aften. Drikkevare købes i cafeen, og N.O holder talen. Sangene ligger fra sidste år.

13. Eventuelt
Broerne: de fleste er blevet afrenset, der er dog en del brædder der skal udskiftes, AH og Jacob vil tage kontakt til broformændene om de vil hjælpe med det, eller om der skal høres på Generalforsamlingen om der er nogle der vil hjælpe.
B
rostolper: der blev snakket om at lægge plads 601 til 603 sammen til 2 pladser, banke de pæle i der er løse, samt flytte pæle ved bro 7 så pladserne bliver lige i stedet for skrå. Der blev lavet en lille gruppe som vil mødes og gennemgå det, så vi får lavet det på bedste måde.
Mål på alle pladser: Birgitte har bestil hvide tal til at sætte på alle grønne skilte med mål på pladserne så gæstesejler kan se om pladsen er stor nok.
Bådstativer: der er kommet et tilbud på 10 stativer, og bestyrelsen blev enige om at bestille dem, da vi ikke har andet end 2 at tage af.

Næste møde 10-3 2018 kl. 10 i klubhuset 

Virksund 20-02-2018

Niels Ove Jespersen                 Kåre Foss Johannesen                      Leif Folke

Formand                                             Næstformand                               Kasserer

Allan Handberg                               Gerda Pedersen             Birgitte Hald Hansen                                                                                                                Sekretær