Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. marts kl.1500 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Uffe Haagen-Olsen, Thomas Pedersen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Lars Hansen, Kristian Brøns Nielsen og Heine Bonnevie.
 
Dagsorden:
        
1.    Konstituering.
2.    Gennemgang og godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde og
generalforsamling den 14. marts 2009.
3.    Siden sidst.
4.    Havne projektet.
5.    Planlægning af bådisætning med egen kran
6.    Bådhåndteringssystem.
7.    planlægning af indvielse, standerhejsning, forårsfesten.
8.    Økonomi.
9.    Andre emner / forslag.
10.    Eventuelt.

Ad. 1.   Formand: Ole Boel Pedersen.
     Næstformand: Thomas Pedersen.
     Kasserer: Uffe Haagen-Olsen.
     Bestyrelsesmedlem: Erik B. Jacobsen.
     Bestyrelsesmedlem: Martin Nielsen
     Bestyrelsesmedlem: Lars Hansen
     Suppleant: Kristian Brøns Nielsen.
     Suppleant: Heine Bonnevie.

 Ad. 2.  Referater fra 14. marts 2009, godkendt og underskrevet.

 Ad. 3.  Ole redegjorde om et godt kursus ang. havneledelse.
     Ole og Uffe afholder den 30. marts et møde med Codan om havnens forsikringer.

 Ad.4.   Thomas og Ole har afholdt møde med entreprenøren ang. fordeling af overskydende materiale fra uddybningen.
             Efter forlangende fra Skive kommune er der udtaget prøver af overskuds Sedimentet.
     Erik vil forsøge at finde 60 til 80 m brugt 110 mm, markvandingsrør til afledning fra bundfældningstank.
     Der lægges belægningssten fra slæbestedets betonkant til kommende flisegang mellem bro 6 og 7.  
 Gangsti mellem bro 6 og 7 bliver i første omgang udført med en grus belægning, indtil bunden er stabiliseret så meget at der kan lægges belægningssten.
 Der skal indkøbes af materialer til færdiggørelse af jollebro.
     Der lægges belægningssten ved Fiskerhuset, kran, brorampe og langs betonkant ved gammel havn.

Ad. 5.    Planlægning af bådisætning med egen kran.
      Kranliste til isætning er ophængt i klubhus.
      Thomas laver en logbog for brug af havnekran.
      Der laves plads til opbevaring af betjeningspanel og oplader ved kranen, 
  Erik Rønn installerer tilslutningen.
      Der er bestilt et nyt åg til kranen.
      Af løftestropper har vi et sæt på 8 m. og et på 10 m.
  Havnens logo sættes på krandækslet.

 Ad. 6.   Man kan fra nu, bestille de nye bådstativer, liste ophænges i klubhus,
      Introduktionsprisen er for depositum betaling 9775,00 kr.
      Introduktionsprisen er for et års leje 975,00 kr. incl. moms.
      Det er vigtigt at medlemmerne afgiver bestilling snarest mulig, så der kan afgives ordrer på det rigtige antal stativer.
      Stativerne kan tilpasses alle både.
      Der skal bruges frivillige, som vil tage med til producenten, for at bore huller i søjlerne, det er en del af købsaftalen, et hold af såkaldte borebisser, tilmelding ved Heine Bonnevie h.c.b@mail.dk
      Ole undersøger omkring godkendelse af trsp. af vogn.
      Bestyrelsen har vedtaget at 1. maj 2016. skal være skæringsdato hvorefter alle skal være overgået til det nye bådhåndteringssystem, der skal ukorrekte vogne og private stativer fjernes fra pladsen i sommerperioden.

 Ad. 7.   Indvielse – Standerhejsning  / Forårsfesten starter kl. 1500.
      Der nedsættes et arrangement udvalg som tilrettelægger dagen.

 Ad. 8.   Økonomien holder som forventet.

 Ad. 9.       Ole efterlyser helt klare aftaler om, hvem der slukker og låser
       klubhuset af, efter afholdte arrangementer.
    
 Ad. 10.  Vi berørte emnet omkring hjemmesiden, den vil løbende blive opdateret og tilpasset efter behov.

        Arbejdsdag – den 26. april kl. 0900.

       
Ref. Erik B. Jacobsen.