Til bestyrelsen Virksundlystbådehavn: 
 
Mogens Hansen – Formand (MH) Kåre Foss Johannesen (KJ) Leif Folke (LF) Peter H Worsøe (PW) Niels Ove Jespersen (NO) Birgitte Hansen (BH) 
 
Suppleanter 
 
Per Ellitsgaard (PE) Allan Handbjerg (AH) (afbud) 
  
Referat: 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. marts 2016 kl. 18.00 i klubhuset Virksund. . 
 
Dagsorden. 
 
1. Godkendelse af forslag til dagsorden. 
Beslutning: Godkendt 
 
2. Gennemgang og godkendelse af referat af bestyrelses møde og generalforsamlingen den 12. marts. 
Beslutning: Ref. generalforsamling: Godkendt idet der tilføjes et punkt vedr. Turudvalget (NO)  
 
3. Valg af næstformand, kasserer og sekretær. 
Beslutning: Næstformand: Kåre Foss Johannesen   Kasserer: Leif Folke   Sekretær: Peter Worsøe 

4. Fotografering. 
 AH og BH fremsender billeder til redaktøren af klubbladet (PE) 
 
5. Meddelelser fra Formanden. 
• Der er åbnet for vand på beddingsplads og broer. Der er 12 dryppende haner. Udbedring NO • Forsikringsbeløb vedrørende skade ved mastekran på båd udbetalt af Codan.
• Flid udbyder kort 2016 over havne.
• Naturklagenævnet beklager fejl vedr. behandling af indsigelser vedr. udledning fra Ll. Torup gaslager.
• Indbydelse til møde vedr. turistprojekt ”Nordre Fjends. NO og PW deltager 
 
6. Havnens økonomi pr. d.d.(LF) 
Beslutning: 
Havnens økonomi er fortsat god. Ingen bemærkninger. 
 
Punkter til vedtagelse. 
 
7. Forslag til ny arbejdsfordelingsplan.(MH) 
Beslutning: 
Der tilføjes et punkt vedrørende projekt Wild med Vand/Åben havn 2016: ansvarlig NO. Herudover mindre redaktionelle rettelser. Offentligøres på hjemmesiden (MH). 
 
Punkter til orientering/drøftelse 
 
8. Dato for bådoptagning ultimo maj, i henhold til vedtagelse på generalforsamlingen den 12. marts 2016.(KJ) 
Beslutning: 
Den sene isætning forventes at ske søndag den 22.maj alternativt mandag den 23maj 2016.(KJ) 
 
9. Oprydningsdag den 1. maj 2016 (PE,LF) 
Beslutning: 
Der medtages projekt vedr. belægning på areal ved affaldscontainer på beddingspladsen ved klubhuset, samt algebehandling af borde ved klubhus (PE, LF, BH) Projekter i øvrigt meddels til PE 
 
10. Standerhejsning den 7. maj. (KJ) 
Beslutning: 
Standerhejsning kl 15.00 som forrige år. Øl/vand købes i kiosken. Sikkerhavn instruktion efter standerhejsningen (NO, LF) 
 
11. Udvidelse af mastehus/depotbygning.(PW) 
Beslutning: 
Der udarbejdes forprojekt til næste møde (PW) På baggrund af forprojektet afholdes møde med Kajakklubben og Sejlklubben. 

12. Projekt for beddingsområdet ved Mastehuset. (KJ) 
Beslutning: 
Projektet iværksættes efter bådisætningen. 
  
13. Vinterskader broer, fortøjningspæle m.v.(NO) 
Beslutning: 
Affaldscontainer ve bro 4 søges fjernet inden bådisætningen.  Rampe til bro 5 (v/kranområdet) fjernes snarest. 
 
14. Forevisning af ansvarsforsikring inden båd isætning(Formanden) Reglement offentliggjort på hjemmeside og ophængt i klubhus. 
Beslutning: 
Der isættes ikke både hvor der ikke er forevis kvittering for ansvarsforsikring. 
Der udarbejdes oversigter over forevist/fremsendt kvittering til de enkelte isætningsdage (PW) 
 
15. Fjernelse af gamle bådstativer (MH) 
Beslutning: 
Efterladte gamle stativer fjernes den 1.maj. Notits på hjemmesiden. (MH) 

16. Eventuelt. 
• Legepladsprojekt iværksættes (PE) Regler for legepladser undersøges nærmere (KJ)
• Istandsættelse af offentlige toiletter drøftes med Skive Kommune (MH) 
• Den gamle mastekran aflåses på grund af manglende forsikringsdækning. Notat til hjemmesiden (KJ, LF) 
• Opfølgning på Internet dækning (MH) 

Punkter til næste møde: 
• Gennem gang af forsikringer. (LF)
• Oversigt over nabohavnenes takster drøftes på næste møde (PW)
• Stillingtagen til fremtid for den gamle masekran (MH, KJ)
• Forprojekt mastehus/depothus (PW)
• Formanden for sejlklubben og webmasteren inviteres til næste møde (MH) 
 
Næste møde: 24. maj 2016. 

Referent  PW 
 
 
Mogens Hansen          Kåre Foss Johannesen          Leif Folke 
 
Niels Ove Jespersen             Birgitte Hansen            Peter H Worsøe