Referat af bestyrelsesmøde den 24. februar 2009.

Dagsorden:

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. februar 2009.
2. Siden sidst orientering.
3. Færdiggørelse af emner til generalforsamlingen.
4. Bådhåndterings system.
5. Forårsfest/indvielse af havneprojekt.
6. Eventuelt.

Ad 1.     Godkendt.

Ad 2.     Formanden åbnede dette punkt med at orientere suppleanten S. E. Andersen om baggrunden for formuleringen af det åbne brev, som en samlet bestyrelse havde godkendt til udsendelse til samtlige stemmeberettigede medlemmer inden generalforsamlingen. Herefter oplæste formanden brevet og efterfølgende fik Svend Erik Andersen lejlighed til at kommentere, hvilket han afstod fra. Svend Erik Andersen forlod herefter bestyrelsesmødet uden yderligere kommentarer.

    Havneprojektet skrider planmæssigt frem. Alle pæle, som skal bære bro 7 er blevet etableret og uddybningen af området mellem bro 6 og bro 7 er blevet færdiggjort.
Slam og jord fra denne uddybning er i overensstemmelse med tidligere anvisninger fra kommunen blevet midlertidigt deponeret i området nord for pladsen nord for klubhuset. En del af dette materiale skal medgå til retablering/renovation af volden øst for bro 4. Beslutning om endelig deponering af det overskydende materiale skal herefter tages i samarbejde med Skive Kommune.
Havnens formand har modtaget et antal klager over lugtgener og placering af den midlertidige deponering af slam og jord fra uddybningen. Der foregår en løbende dialog mellem Skive Kommune og havnens formand med henblik på at finde en løsning.
Slæbested er blevet påbegyndt, men skal endelig færdiggøres. I forbindelse hermed skal ny jollebro også etableres. Detaljer om endelig udførelse blev diskuteret og en løsning fundet.  

Havnen har fra 3 Mobil fået leveret en router, som vil gøre det muligt at koble sig trådløst til internettet, når man opholder sig i nærheden af klubhuset. 

Der har været afholdt formandsmøde mellem formændene i havnen, sejlklubben, Borgerforeningen, Grundejerforeningen og Fritidsfiskerne. 
Skt. Hans bliver igen i år afholdt som et fælles projekt, hvor Borgerforeningen inviterer taler og står for musikken, Grundejerforeningen står for trykning af sange og havnen står for højtaler og mikrofon.
Borgerforeningen afholder det årlige kræmmermarked i uge 30. Den hidtidige arrangør Kurt Berthelsen har ikke ønsket at medvirke, hvorfor arrangementet i år bliver reduceret til en mindre målestok. Detaljer vil blive meddelt senere, når Borgerforeningen har skaffet sig et overblik over situationen. Havnen og sejlklubben er positivt indstillet f.s.v.a. arealanvendelse.

Havnen er på forsøgsbasis indgået i et samarbejde med Thomas Holgård, Thomas afholder kajak kurser.  

Ad 3.    Ved den kommende generalforsamling vil formanden i sin beretning inkludere en orientering til medlemmerne om baggrunden for det åbne brev, som er sendt til samtlige stemmeberettigede medlemmer. I lyset heraf gennemgik bestyrelsen de mulige scenarier for afviklingen af generalforsamlingen. Det er bestyrelsens håb og faste hensigt, at generalforsamlingen og drøftelserne i denne forbindelse skal afvikles i henhold til vedtægterne og i overensstemmelse med den udsendte dagsorden.

Ad 4.    Formanden, kassereren og suppleanten Kristian Brøns har været i Mou for at besigtige et bådhåndteringssystem, som kan tilgodese havnens og medlemmernes behov for et sikkert, fleksibelt og let men dog økonomisk overkommeligt system i forbindelse med vinteropbevaring samt optagning og søsætning af medlemmernes både. En etablering af dette system i Virksund vil medføre, at medlemmernes behov for at anskaffe dyre og pladskrævende bådvogne elimineres Bestyrelsen vil orientere nærmere herom i forbindelse med generalforsamlingen.

Ad 5.    Formanden vil snarest drøfte forårsfesten med Festudvalget. Ved den ekstraordinære generalforsamling blev det besluttet, at samtlige frivillige som har været beskæftiget ved den pågående havneudvidelse skal inviteres med kone/partner., idet havnen dækker udgifterne til menu, men ikke drikkevarer.  Omkring 60 medlemmer opfylder betingelserne for at blive inviteret jfr. denne beslutning. Herudover bliver nye medlemmer pr. tradition inviteret efter samme koncept. Der er 26 medlemmer i denne kategori. 
    I alt er der altså potentielt lidt under 90 medlemmer med kone/partner, som inviteres gratis, hvortil kommer yderligere et antal medlemmer, som formentlig vil tilmelde sig forårsfesten for egen regning. 
    Bestyrelsen og Festudvalget skal derfor undersøge mulighederne for at gøre plads til alle disse mennesker, hvilket i klubhusregi kun kan lade sig gøre ved etablering af lejede telt-pavillioner, som midlertidigt etableres på terrasserne omkring klubhuset.
    Det er hensigten at indvielse af ny havn, standerhejsning og forårsfest afholdes samme dag.

Ad 6.    Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 14. marts kl. 1000.