Til bestyrelsen Virksundlystbådehavn: 
 
Mogens Hansen – Formand (MH) Kåre Foss Johannesen (KJ) Leif Folke (LF) Peter H Worsøe (PW) Niels Ove Jespersen (NO) Birgitte Hansen (BH) 
 
Suppleanter 
 
Per Ellitsgaard (PE) Afbud Allan Handbjerg (AH)  
 
. Referat af bestyrelsens møde den 24.maj 2016. 
 
Forud for mødet var Sejlklubben og webmasteren inviteret til en drøftelse af en eventuel ændring/forbedring af Virksund Lystbådehavns hjemmeside. Hans Egelund (webmaster) og Sven Primdal (Virksund sejlklub) deltog i drøftelserne. 
 
Man enedes om at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at revidere/forny havnens hjemmeside. Hans Egelund (webmaster) er tovholder.  Niels – Ove deltager fra Havnen. Sejlklubben udpeger en repræsentant på næste bestyrelsesmøde Virksund kajaklub og Cafeen indbydes til at deltage. Projektets deadline er fastsat til 15.september 2016. 
 
cafeens bestyre var inviteret til en drøftelse af behovet for ny indkøb til cafeen/køkkenet, samt af retningslinjer for indkøbt i forbindelse med eventuelle reparationer. Cafeen havde meldt afbud. 
Efter en kort drøftelse besluttedes det at fastholde den hidtidige procedure med hensyn til nyanskaffelser og reparationer. 
 
Dagsorden. 
 
1. Godkendelse af forslag til dagsorden. 
 Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. marts 2016 
 Godkendt 
 
3. Meddelelser fra Formanden. 
   Anskaffelse af ny opvaskemaskine til cafeen. Det oplystes at der er tegnet en servicekontrakt i forbindelse med købet
   Sct. Hansbål 2016. Havnen sørger for opstilling af højtaleranlæg.
   Tilbud fra Harba vedr. ny havneguide. Tilbuddet modtages ikke.
   Oplagring af fortøjningspæle/bortskaffelse af sveller. Fortøjningspælene opbevares ved beddingen. Der må forventes en udgift miljøafgift i forbindelse med bortskaffelsen af svellerne.
   Fjernelse af gamle stativer og skinner fra beddingspladsen. Der er ingået aftale om fjernelen af de resterende stativer/beddingsvogne. Ejerforholdet til trailerne undersøges.
   Henvendelse vedrørende Veteranbiltræf og motor cykeltræf. Haven har ingen bemærkninger.  
   Henvendelse til Skive Kommune vedrørende istandsættelse af de offentlige toiletter. Der udarbejdes et overslag en renovering af toiletterne.(Ansvarsområde: Klubhuset)    Henvendelse fra Sebbersund sejlere om teltslagning i forbindelse med åbenbådssejlads. Der henvises til friarealet øst for bro 4. 
 
4. Siden sidst.  
   Evaluering af Bådisætning (KJ):  
Der overvejes en ændring af registreringen af ansvarsforsikring, eventuelt i forbindelse med betaling af årskontingent. 
   Evaluering af arbejdsdagen.(BH&PE): 
Stor tak til de fremmødte. Det overvejes i fremtiden at udarbejde og offentliggøre arbejdsplan forud for kommende arbejdsdage.  
   Evaluering Standerhejsning (KJ): 
Godt fremmøde til standerhejsning og til aftenfesten. 
   Turistprojekt Nordre Fjends. (NO&PW): 
Havnen finder ikke anledning til at deltage på nuværende tidspunkt.  
 
5. Havnens økonomi pr. d.d.(LF) 
Kasseren orienterede om afholdte udgifter og om status for udlejning af bådpladser. Der har været en tilgang af nye medlemmer. Der er fortsat enkelte ledige bådpladser. Havnens økonomi er fortsat stabil. 
Punkter til vedtagelse. 
 
6. Havnefoged vagtplan 2016. Forslag til ny arbejdsfordelingsplan.(MH) 
Beslutning: 
Der udarbejdes en oversigt over vagthavende på grundlag af de på mødet fremsatte tilkendegivelser.(MH) 
 
Punkter til orientering/drøftelse 
 
7. Ny aftale med Skive kommune vedrørende tilskud til Sejlklubben go kajakklubben.(MH) 
Der er indgået en ny 4. årlig aftale med Skive kommune I forhold til den hidtidige kontrakt er det samlede beløb hævet fra 26.000 til 30.000 kr. beløbet reguleres løbende i forhol til prisudviklingen. 
Beslutning: 
Til efterretning 
 
8. Drøftelse af kontingent strukturen med henblik på en udarbejdelse af forhandlingsoplæg med henblik på indgåelse af ny kontrakt med Kajakklubben.(PW) 
PW redegjorde for den nuværende kontingent struktur. 
Beslutning: 
På grundlag af redegørelsen udarbejdes et oplæg til en kommende forhandling med Virksund Havkajakklub. 
Oplægget skal endvidere danne grundlag for en efterfølgende revidering af havnens vedtægter. I den forbindelse indhentes der juridisk bistand. 
 
9. Skitseprojekt til ombygning og udvidelse af mastehus/depotbygning. 
     Der forelægger et revideret skitseprojekt. Projektet forudsættes at danne grundlag   en drøftelse med kajakklubben og med sejlklubben med henblik på at afklare arealbehov.  Efterfølgende orienteres Virksund Borgerforening, forinden forslaget søges godkendt af Skive Kommune. 
Beslutning: 
Det foreliggende skitseoplæg kan danne grundlaget for udarbejdelsen af en egentligt skitseprojekt, samt for en drøftelse med kajakklubben og med sejlklubben. Herefter orienteres Borgerforeningen, forud for en drøftelse med Skive Kommune forinden fremsendelse af ansøgning om byggetilladelse. 
 
Åben Havn. Orientering om program m.v.(NO 
NO orienterede kort om det foreliggende pogram og oplyste har der har været en god opbakning blandt havnens medlemmer og klubber. 
 
10. Eventuelt. 
BH Fremkom med en række forslag til projekter for havneområdet og for klubhuset. Forslagene kan efterfølgende danne grundlag egentlige projekter og indgå i havnens projektkatalog.  
 
Punkter til næste møde: 
 Gennem gang af forsikringer. (LF)
 Oversigt over nabohavnenes takster drøftes på næste møde. Der er indsamlet div. oplysninger ved takst m.v. nabohavnene (PW)
 Drøftelse af forsikringsforhold/stillingtagen til fremtid for den gamle masekran (MH, KJ) 
 
PW 24.05.16 
 
Mogens Hansen          Kåre Foss Johannesen          Leif Folke 
 
Niels Ove Jespersen             Birgitte Hansen            Peter H Worsøe