Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18:00.

Deltagere: Ole Boel, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Kristian Brøns Nielsen, Leif Folke,
                Peter Worsøe, Per Ellitsgaard, Niels Ove Jespersen.

Fraværende:

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 3. december 2014. 
2.    Siden sidst orientering.
       3.    Kajak, toilet/bad, maste og ungdomshus.
       4.     Energinets naturgaslager ved Ll. Torup udlednings tilladelse.
       5.     Handle og vedligeholdelsesplan; Muren.
       6.     Ansvars områder.
       7.     Sikkerhavn udvalg.
       8.    Tilrettelæggelse af generalforsamling 2015
              Herunder regnskab for Virksund lystbådehavn 2014.
              Indkomne forslag, bestyrelsesforslag.
       9.    Havnens økonomi pr. dags dato.
     10.    Andre forslag og emner.
     11.    Eventuelt.

Ad. 1    Referatet godkendt.
      
Ad. 2    Tætningsbåndet i tagrygningen, på klubhuset, er forsvundet, det har bevirket at fygesne er kommet
 ind på loftet, dog uden de store skader, reparation af taget er igangsat.

Kontrakten med smeden vedr. traktor, er blevet fornyet, så vi også i år har en traktor til bådflytning.

Flid er blevet informeret om, at vi gerne deltager i arrangementet Vild med vand, som løber af 
Stabelen I 2016.

Der er blevet observeret, at stormene, har flyttet rundt på bundmaterialet, i Lovns bredning, så der 
er kommet et 10-20 cm. Tykt lag af slam, formodentlig fra udskylningerne ved gaslageret, 
laget ligger i området udfor havnen, og sandsynligvis også inde i havnen.
Foreningen Fjord venner, har politi anmeldt sagen.
     
Ad.3    Peter Worsøe, har arbejdet med sagen, og undersøgt ved diverse jurister og fagfolk, om der er noget i lokalplanen, der er til hindring for projektet, og umiddelbart er det ikke tilfældet.
Peter har udfærdiget en skrivelse, til kommunen, som sendes til dem, der ud over aftaler Ole et møde med kommunen, hvor Ole og Peter deltager.
    
Ad.4    Energinet har igen fået tilladelse, til udledning fra udskylning af gaslageret i Ll. Torup, der er udarbejdet en klage til miljøankenævnet, Claus fra Spir, har været så venlig at udarbejde klagen, som vi selvfølgelig    tilslutter os.

”Sendt som mail til aar@mst.dk, nst@nst.dk samt direkte til Natur- og Miljøklagenævnet nmkn@nmkn.dk
                                    Virksund den 28. januar 2015
        
    Anke af Miljøstyrelsens tillæg til miljøgodkendelse af 28. oktober 2011 for Energinets  naturgasla    ger ved Ll. Torup omhandlende overgang til såkaldt driftstilstand 2 og NST’s afgørelse om samme.     Tillægget er dateret den 19. december 2014.

1. Baggrund:
Virksund Havn er en lille medlemsejet lystbådehavn, der er beliggende lige nord for
Virksunddæmningen, umiddelbart overfor udledningsrørene fra Ll. Torup Gaslager.

Vi ser med stor bekymring på, at Miljøstyrelsen nu vil tillade fortsat udledning af fortyndet
saltbrine, indeholdende en lang række tungmetaller og andre stoffer.

Vi anker derfor MST’s og NST’s afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

2. Begrundelse for anken:

Virksund Havn har som medlemsejet havn ansvaret for - og omkostningerne ved - at holde havnen uddybet.

Som bekendt er der en lang række krav til oprenset havnesediments indhold af tungmetaller og miljøfrememde stoffer, som vi skal overholde i forbindelse med de tilbagevendende oprensninger af havnen.

Vi kan derfor ikke acceptere, at MST tillader en stor og langvarig udledning af netop sådanne stoffer, som kan vanskeliggøre at få tilladelse til fremtidige uddybninger af Virksund Havn eller kan medføre betydelige meromkostninger til analyser, håndtering og bortskaffelse af havnesedimentet.
Sådanne udgifter afholdes af havnens medlemmer og høje omkostninger til oprensning kan true havnens eksistens.

Vi vil gøre NMKN opmærksom på, at der vel er et par hundrede meter fra havnen og over til udledningsrørene. Vi kan se, at der i Energinets redegørelse om tungmetaller og suspenderest stof hævdes, at metaller og suspenderet stof primært bundfælde i nærområdet og dermed lige i vores interesseområde (Virksund Havn og renden ind til havnen).

Dette er uacceptabelt og i særlig grad finder vi det uacceptabelt, at MST vil tillade udledning af mange kilo tin i området. Tinforbindelser har i mange år været totalforbudt som
begroningshæmmende middel i bundmaling til lystbåde og det kan ikke være rigtigt at Energinet nu gives tilladelse til at udlede netop tin, klods op ad vores lystbådehavn.

Vi er også uforstående overfor at der kan meddelelse en sådan tilladelse til Energinet, når vi som havn pålægges at etablere systemer til opsamling af bundmaling i forbindelse med slibning og vask af både, ligesom vi ikke længere må bruge imprægnerede træpæle til broer og lignende, grundet disses indhold af metaller.

Vi skal anmode NMKN om at ophæve Miljøstyrelsens tilladelse til fortsat udledning i området, og i stedet henvise Energinet til at bruge én af de andre løsninger, der mange gange i sagsforløbet er blevet peget på som gode alternativer til udledningen af den fortyndede brine i Limfjordens smalleste og mest indelukkede område.

Ad.5    Muren, det ser ud til, at den sidste behandling, muren har fået, holder, så vi venter spændt på hvor længe det bliver ved.
Ved isætning af skodder, skal man være opmærksom på, at renden bliver helt tømt for sand, da vandet ellers kan trænge under skodderne.
Pumpebrøndene virker ikke helt som de skal, vandet trænger op nedefra, så der skal støbes bund i brøndene, før de kan bruges.
Vi skal nok også, have kigget på diverse afløb, for at sikre at vandet ikke kan komme den vej ind.
Vi har usædvanligt mange alger på broerne, derfor har vi fået et tilbud på behandling af broer, tag og fliser, Dette kan gøres for små penge, så det sættes i gang hurtigst muligt.”

Ad.6    Kran området, Ole og Kåre, planlægger isætning af både.

    Leif planlægger, oprydningsdag efter isætning af både.

    Legepladsen, flis dækket erstattes af faldsand, der er et bedre underlag ved gynger og           vipper.
    Kåre undersøger hvad reglerne er for faldsand på legepladser.

    Erik Rønn, vil være behjælpelig med at få efterset elinstallationer efter oversvømmelsen.

Ad.7    Ansøgningen, om certificering som sikkerhavn, indsendes med diverse rettelser, så håber vi at det er i orden.

Ad.8    Slagplanen for generalforsamlingen d. 14 marts 2015 blev gennemgået.
    Dagsordenen bliver selvfølgelig som foreskrevet i vedtægterne.
    Der er indkommet 2 forslag fra medlemmerne, og bestyrelsen har et enkelt forslag til             reglement ændringer.
    Der skal i år vælges en ny formand, da formanden er på valg og Ole ikke ønsker at               genopstille, 
    Der ud over er Mogens Hansen(Kasseren) på valg og Peter Worsøe, begge modtager             genvalg.
    Af suppleanter er Per Ellitsgård på valg, og han modtager også genvalg.
    Der ud over skal der vælges revisorer og broformænd.

Ad.9    Havnens økonomi ser dags dato ganske fornuftig ud.
    Der er 2 medlemmer der er i restance med kontingent/pladsleje, rykker/opsigelser                 fremsendes efter vedtægterne.
    Der er på nuværende 7 pladser i havnen der ikke er besat, det skal dog nok komme i løbet     af foråret.

Ad.10    Ingen emner.

Ad.11    Intet under eventuelt.
 
    Næste bestyrelsesmøde bliver d. 14 marts 2015 kl.10.00

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

 Leif Folke.                                   Kristian Brøns Nielsen.          Peter Worsøe.