Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 28. maj. 2013 kl. 18.00

Deltagere: Ole Boel, Kristian Brøns Nielsen, Mogens Hansen, Kåre Johannesen,
                Martin Nielsen, Leif Folke, Heine Bonnevie.

Fraværende: Erik B. Jacobsen.

Dagsorden:
         

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. marts 2013. 
  2. Siden sidst orientering.
  3. Marina Booking.
  4. Sikker havn.
  5. Havnens aktuelle økonomi.
  6. Andre Emner/forslag, Åben Havn, Ansvarsforsikring.
  7. Eventuelt.


Ad. 1.    Referat godkendt.
      
Ad. 2.    Glasvæggen ved verandaen er sat op, Kurt vil få lavet, en markering foroven på ruderne, med en tekst hvor ”Havne Cafeen” indgår.

Pælene i Havnen, er blevet banket på plads, og udskiftet, hvor der var behov for det, der er endvidere blevet indkøbt et antal pæle, lager plads søges.

Der troppede ca. 40 deltagere op til arbejdsdagen, stor tak til alle der deltog.

Vandhaner på broerne, er blevet skiftet, samt det rådne bræt på bro 2.

Båd isætningen, gik generelt fint, hvis man ser bort fra enkelte både, der have lidt svært ved, at finde ud af det.

Medhjælper/havnefoged:
Da det ikke har været muligt, at finde en, der kan opfylde de krav vi har, er det blevet besluttet, at vi vil forsøge, at kører denne sæson igennem, med frivillige hjælpere til opkrævning af havnepenge, og hvad der ellers måtte vise sig af mindre opgaver der skal løses, der er pt. To frivillige til opkrævning af havnepenge.
De lidt større opgaver, må vi så se om vi kan betale os fra.
Der er blevet indkøbt 1 stk. mobiltelefon til brug for havnefogeden, telefonen har nr. 20 14 26 29 det vil således blive lettere at træffe den havnefoged ansvarlig.
Ole, Martin og Kåre, vil forsøge at lave en oversigt, over hvilke opgaver der egentlig er, i havnens daglige drift og vedligehold.
Det blev også gjort klart, at en fuldtids ansat, vil koste medlemmerne en merudgift, på ca. 2000,- Kr. pr. år.
Et beløb som ville skulle lægges på kontingentet/bådpladserne, og så er spørgsmålet er medlemmerne klar til det?

Heine kom med et rigtigt godt forslag, om at vi indfører en bundafrensningsdag, således at vi tager en dag, hvor alle der ønsker det, kan få deres båd taget op, og vasket under bunden, så vi på den måde undgår,
at kran folkene bliver hængt mere op, end det er højest nødvendigt, og minimere antallet af dage, de skal stå til rådighed.
Da alle i bestyrelsen syntes det var en god ide, blev det vedtaget, at Lørdag D.17. august 2013 Kl. 08.00, bliver store vaskedag, og vi regner med, at der kan nås to både i timen. Se opslag.

Forårsfesten Blev desværre aflyst, bestyrelsen overvejer hvad der kan gøres, for at højne interessen,
Nye medlemmer fra i år, vil blive inviteret til efterårsfesten.

Kulturbåd:

Kulturbåden kommer, den første uge i august, fra torsdag til lørdag.
Ole orienterede, om optakten, og det efterfølgende resultat, hvor alle implicerede faldt fra, da de
ikke mente, at de kunne samarbejde med arrangøren.
Det er blevet aftalt, mellem Kurt og Havnen, at båden kan få lov at være her, men for egen regning.

Kræmmermarked løber af stabelen i uge 29, 18-21. juli 2013. 
Der var blevet fremsat ønske om, at der kunne være stadepladser, helt hen forbi havnen, dette er blevet efterkommet, efter den gamle aftale, om deling af leje.
Husk at parkering langs vejen, ikke er muligt i denne periode.

Status på projektet ved beddingspladsen, med nyt maste, kajak, jolle og toilet hus. Der er sendt en forespørgsel til Skive kommune, Ole har et møde med kommunen torsdag, så må vi se hvad det bringer.

Der er kommet et forslag fra Sigvald Fihl, om at søge om det Blå flag, og i den forbindelse spørges der, om vi vil tilslutte os forslaget, det vil vi da gerne.
     
Ad. 3.  Er startet op, skilte er monteret, ved de pågældende pladser. Der kan bookes pladser i havnene på internettet www.marinabooking.dk            
    
Ad. 4.  Sikker Havn er godt undervejs, Stiger er opsat i havnebassiner.
             Stiger og Bådshager, til redningsposter er bestilt, der skal endvidere opsættes ildslukkere, på broerne.
Bestyrelsen godkendte projektet, da der var enighed om, at det er et plus for havnen, når det hele er på plads vil der blive søgt om at få havnen certificeret som Sikker Havn.

Ad. 5.    Kasseren, oplyste om en økonomi, der ser fornuftig ud.

Ad. 6.    Andre emner/forslag:
    Det blev foreslået at vi får kigget på om mastekranen kan forbedres/fornyes.
    Heine og Kåre, undersøger hvilke muligheder der er.

    Åben Havn:
    Kører efter planen.

    Ansvarsforsikring:
    Vi afventer tilbud, som er undervejs.

Ad. 7.  Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag D.13. august 2013 Kl. 18.00.

    Deadline for næste Klubblad er D.13. august 2013. 

    O.B.S. Husk Sankt Hans Aften, Søndag D. 23. juni 2013. 
 

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

Leif Folke.                                   Erik B. Jacobsen.          Martin Nielsen.