Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 29. april. 2012 kl. 19:00

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Kristian Brøns Nielsen, Mogens Hansen, Martin Nielsen, Lars Hansen og Leif Folke.  
Afbud fra: Heine Bonnevie.                                

Dagsorden:
        
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2012.     
2.    Siden sidst orientering.
3.    Handle og vedligeholdelsesplan for Virksund Lystbådehavn 2012/13, rep. af strømskærme  
4.    Havnens økonomi pr. dags dato.   
5.    Andre emner/forslag?
6.    Eventuelt.

Ad. 1    Referater godkendt. 
      
Ad. 2    Ole: Havnen har modtaget en henvendelse fra Ørslevkloster Efterskole, hvor man spørger om havnen evt. vil sponsorere skolen med et pengebeløb.
    Havnen ønsker ikke at være sponsor for skolen.

Mogens: I forbindelse med at vognmanden skulle sætte både i vandet var det Mogens som skulle holde kontrol med at bådejerne kunne fremvise gyldig kvittering på betalt forsikring.
Det var der så én og heldigvis kun en som så sig meget stødt over at skulle vise kvittering for at kunne blive søsat i havnen efter gældende regler, Mogens fik herefter et møgfald om hvem han var og hvad han bestod af.
Bestyrelsen udfører, helt på frivillig basis, de opgaver som er pålagt den i henhold til love og paragraffer,  som er godkendt på havnens generalforsamling af havnens medlemmer.
    Bestyrelsen betegner episoden som uforskammet fremtoning af denne bådejer.
    Hele forløbet vil blive vedhæftet på hjemmesiden.

    Ole: Kritik af kiosken lyder på, at der er for meget tysk i sproget, maden er ikke tilberedt
    tilfredsstillende, til forårsfesten var maden ikke noget særligt, natmaden var kold, der var ikke spejlæg nok, dieseltanken bliver ikke passet og så lukkes der på grund af sygdom.
    Ros er der også, der har aldrig været så rent på bad og toiletterne, det er godt og lækkert mad der serveres, på terrasseområdet bliver der holdt rent og pænt, også i klublokalerne.

    Leif: der har været kritik fra Karsten om ungdomsafdelingen som griser for meget i baderummene når der skylles våddragter, dette burde man nok også gøre ude ved vandslangerne.

    Ole og Mogens: Evalueringsmøde med forpagterparret.

    Brev fra Jane: Har hørt fra flere sider, at kajakklubben fylder alt for meget, at de har overtaget masteskuret til deres grej og masterne som ikke er klar må lægges udenfor på reoler.
    Fra bestyrelsen kan vi meddele at Kajakklubben er medlem af havnen og de aftaler som er lavet er overholdt til punkt og prikke, masterne skulle være ude af skuret pr. 1. maj, at det så trak ud til den 15. maj er en anden sag, men 1. maj var aftalen.

Ole: Kystdirektoratet er blevet kontaktet af naturstyrelsen, om havnen har tilladelse til at bygge højvandssikringen omkring klubhuset.

Ole: Svarskrivelse til kystdirektoratet om vores undren, samt orientering om formålet med murens opførelse og samtidig medsendes kopier af referat helt tilbage og i forbindelse med havneudvidelsen.

Ole: Teknisk udvalg har bekræftet at beddingspladsen må benyttes af autocampere til parkering for natten og der må opkrævning et gebyr for opholdet.
Der vil snarest blive opsat skilte som gør opmærksom på opholdstilladelse.

Ole: Skaderne fra oversvømmelsen er udbedret og opgjort til 40.780,00 kr.
Udbetalt fra forsikring (Stormrådet) 30.780,00 kr. som er indsat på havnens konto.

Ole: Opgørelsen af El – lamper og lysskilt til højvandssikringen beløber sig til ca. 46.000 kr. der mangler stadig fremstilling af skotterne til portåbningerne.

Ole: Om fjernelsen af den sunkne kutter ligger der stadig ikke nogen fast aftale, men der er jævnligt kontakt med søfartsstyrelsen, det forlyder således, at dykkerfirmaet som har startet på hævningen stadig er i spil, vi forventer at der snarest sker noget med fremskaffelse af det nye hævegrej.
Søfartsstyrelsen forlanger at ejeren skal afmærke tydeligt hvor kutteren ligger og det er på ejerens ansvar hvis der sker påsejling med skader på andres både.

Leif - Ole: Omkring kræmmermarkedet er der ikke sket noget, vi venter stadig på nyt.
Husk der må ikke parkeres biler i området fra smeden og indtil indgangen ved klubhuset i tidsrummet mandag den 16. juli – søndag den 22. juli 2012 det er uge 29.

Ole: Ang. forsikringskvitteringer som ikke er fremvist eller afleveret som kopi, det bedes hurtigst afklaret, også fra dem som selv kommer med deres både og får dem sat i med egen kran.

Ole: Havnefoged der har meldt sig 2 som vil hjælpe til Liste udarbejdet og ophængt på opslagstavlen i klubhuset.

Kristian: der arbejdes på sagen om afmærkning af havneområdet som arbejdsområde, FLID kontaktes for brug af deres ekspertise på dette område.

Ad.3    Lars: Strømskærmene bliver fastgjort og der rammes pæle ned på ydresiden af skærmene, det påregnes at være afsluttet inden sommerferien, altså snarest.

Lars: Kræns bro er forstærket og igen brugbar.
  
Ad.4    Mogens: Gennemgang af havnens økonomi viser stadig et fint resultat.

Mogens: Udestående af medlemsbetaling vedr. båd på beddinger afsluttet, båden er solgt og væk fra havnen, men pengene kom ikke, vedkommende er nu slettet af medlemslisten og sagen er hermed afsluttet.
     
Ad.5    Leif: Sejlklubben har nu fast bådplads i havnen til følgebåden.

    Leif: Udefra kommende både til Frandsgaard Cup skal betale som gæstesejler til havnen, sejlklubben afregner med havnen.

    Leif: Ungdomsklubben har modtaget det gamle Tv fra sejlerstuen.         

Ad.6    Næste møde: Tirsdag den 7. august kl. 1900

    Ref: Erik B. Jacobsen.        Ole Boel Pedersen.        Mogens Hansen. 

    Kristian Brøns Nielsen.             Lars Hansen.        Martin Nielsen.