Referat, bestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2009

Deltagere: 
Ole Boel, Thomas Pedersen, Uffe Haagen-Olsen, Erik Jacobsen, Martin Nielsen og Suppleant Svend Erik Andersen.
Fraværende: Aage Tordal-Mortensen. Og Kristian Brøns Nielsen.

Dagsorden:
 
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra besty¬relsesmødet den 18. december 2008.
2.    Siden sidst orientering.
3.    Havne projektet.
4.    Tilrettelæggelse at generalforsamling 
Regnskab for Virksund Lystbådehavn 2008.
Forslag til Reglement ændring,
Indkomne forslag?
5.    Næste møde & Aktivitetskalender?
6.    Eventuelt.

Ad 1.      Referat fra møde den 18-12-08 godkendt og underskrevet.

Ad 2.     Forpagtningsvilkår blev drøftet. SEA var i den tro, at den nye forpagter har ringere vilkår end den forrige forpagter, men når udgifter og indtægter opgøres, er nettoresultatet nogenlunde det samme. Det var enig bestyrelse, der i sin tid aftalte vilkårene inden der blev søgt ny forpagter. Der er i øvrigt enighed om at forpagteren skal have gode vilkår.
Der er generalforsamling i FLID den 19-3-09 i Fredericia. OB deltager.
Efter aftale på tidligere bestyrelsesmøde har OB og UHO aftalt møde med Codan den 26-2-09 for gennemgang af forsikringer i lighed med tilsvarende gennemgang med Alm. Brand for et par år siden.
Kranen er afprøvet og fungerer fint, men det leverede 20 T åg har for lange wirestropper. Leverandøren har lovet at finde løsning. Det kan muligvis blive aktuelt at have 2 typer åg, for at kunne løfte høje både højt nok. Havnen råder over 2 medlemmer, som har det fornødne krancertifikat til at løfte både over 5 T: Heine Bonnevie og Rune Munch, der skal rekvireres til disse løft. Øvrige løft under 5 T kan udføres af nogle brugere, som gives den fornødne instruktion af ovennævnte. Foreløbig uddannes: Ole Boel, Uffe Hagen-Olsen, Preben Møller Pedersen, Erik Jacobsen, Kristian Brøns og Thomas Pedersen, herefter vurderes behovet. Kranen kan kun betjenes med nøgle.
Et medlems ægtefælde har anmodet om en bådplads i havnen. Ifølge vedtægterne kan samlevere og ægtefælder ikke optages, men øvrige familiemedlemmer kan godt. Bestyrelsen er derfor enig om at denne regel egentlig er diskriminerende og foreslår derfor generalforsamlingen en vedtægstændring.
Internetlink på havnen er nu kommet et skridt videre, da havnen og 3G med en 3G antenne kan dække størstedelen af havnen. UHO forsøger at finde den bedst mulige placering. Der skal desuden monteres noget grej i en vandtæt boks. 
Havnens revisorfirma har peget på muligheden for at få refunderet en del af statsafgiften på både vand og el, såfremt man kan få overblik over hvilken del der anvendes på havnen og hvilken del i klubhuset. UHO arbejder videre med dette. Det kan muligvis medføre at installationen skal modificeres med en bimåler, såfremt dette er rentabelt.


Ad 3.        Havneprojektet. Projektet har den rette fremdrift og rigtig mange frivillige yder en stor indsats. Over 50 frivillige er eller har været i gang. Bro 5/6 forlængelsen ind til land er færdig og spunsvæg er sikret med ankre og wirere. Kloak og vand er færdiggjort. Olieudskiller er foreløbig udeladt, men kan indbygges senere. På den nye bro 7 er alle pælene slået og kun brohovedet resterer. Brobygningen er 2/3 del ude ad bro 7. Uddybningen har drillet entreprenøren, idet de opgravede materialer er ustabile, når de er våde. OB har derfor indhentet tilladelse hos Skive Kommune til at udlægge en del af de opgravede materialer midlertidigt øst for bådparkeringen, således at det kan tørre inden det skal udlægges og indbygges permanent på østmolen og langs diget. Borger- og Grundejerforeningen er orienteret. Brobyggerholdet overvejer at modificere konstruktionen af strømskærmen, så den bedre optager pælenes tolerancer, hvilket er ok, når blot man sikrer, at enkelte elementer kan demonteres enkeltvis for evt. reparation. Den nye dieselstanders detaljer blev drøftet og aftalt med EJ. Generelt set forløber projektet som planlagt, således at det kan være afsluttet så betids, at der kan afleveres det krævede regnskab m.m inden den 1. maj til LAG tilsynet, så det lovede tilskud på 400.000 kan udbetales. Tilskuddet på 500.000 fra Land-byudviklingsmidlerne er udbetalt til havnen.

Ad 4.        Generalforsamlingens dagsorden blev gennemgået. Dirgentforslag haves, ligesom forslag til de ledige poster. OB og TP genopstiller, men AaTM genopstiller ikke.  OB udarbejder beretning. 
Regnskabet er blevet godkendt og underskrevet af foreningens revisorer. UHO gennemgik regnskabet, der ser meget fornemt ud. Både resultat og likviditet er god trods de store projekter. Takster blev drøftet.
Rykkerprocedure for manglende indbetaling blev drøftet og godkendt. 
Havnen har p.t. 40 både på venteliste, men havneudvidelsen forventes at tage toppen af denne.
På generalforsamlingen vil blive fremlagt forslag til nyt reglement for havnen, som er lavet med udgangspunkt i FLIDs anbefalinger. Reglementsforslaget blev godkendt af bestyrelsen.
Bestyrelsens forslag vedtægtsændringer fremlægges på generalforsamlingen.
Forslag til nyt æresmedlem vil blive forelagt generalforsamlingen.

Ad 5.    Aktivitetskalenderen blev gennemgået,  bådisætning for både uden bådvogn er aftalt til 17., 18. og 25. april fra kl 8:00 med vogmand Fransgaard.
Næste møde tirsdag den 24. februar kl. 19.00 og den 14. marts kl 10:00.
TP må desværre melde afbud til generalforsamlingen pga. udlandsrejse.

Ad 6.    EVT.
TP foreslog, at man udlagde et par sælbrædder af udrangerede surfbrædder (ligner åbenbart isflager) i bugten hvor sælerne kan hvile på, i lighed med Lemvig. Forslaget fik opbakning og det vil være et charmerende syn og vil blive endnu et positivt indslag på havnen. Ubenyttede surfbrædder efterlyses.
SEA foreslog, at der blev etableret udluftning på det nye kloaksystem, da toiletter og gulvafløb kan blive suget tomme. Kloaktegning og udførelse vurderes og der kan evt. monteres et kloset med vacumventil.
SEA udtrykte utilfredshed med, at han som suppleant ikke havde samme rettigheder som bestyrelsesmedlemmerne. Vedtægterne fastlægger rettighederne, hvorfor bestyrelsen opfordrede SEA til i givet fald at fremsætte skriftligt forslag til vedtægtsændringer.
Muligheden for afholdelse af privat sammenkomst i klubhuset blev drøftet, og det blev fastslået, at dette, i henhold til de aftalte vilkår, kun kan forekomme, såfremt forpagteren medvirker.
SEA udtrykte sin mistillid til bestyrelsen.

Ref: TP