Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 3. februar 2010 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Uffe Haagen-Olsen, Thomas Pedersen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Kristian Brøns Nielsen, Heine Bonnevie og Lars Hansen.


Dagsorden:
        
1.    Gennemgang og godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 2. December 2009. 
2.    Siden sidst orientering
3.    Havneprojekt – Belægningssten / jolletrappe med grillpladser orientering. 
4.    Bådstativer?
5.    Tilrettelæggelse af generalforsamling.
Regnskab for Virksund Lystbådehavn 2009.
Indkomne forslag?
       6.  Andre emner / forslag – Cykler udlån / leje – Designkonkurrence – Vedtægter
Aktivitetskalender – Næste møde.
       7.  Eventuelt.

Ad. 1    Referat fra 2. December 2009 - godkendt og underskrevet.

Ad. 2    Thomas: Redegjorde for den senere tids tale om økonomien mellem sejlklubben og havnen, og kunne her oplyse, at der fra sejlklubbens medlemmer er forståelse for at der betales en form for kontingent til havnen, emnet vil blive genoptaget på et senere møde.

    Ole: Kunne oplyse at vinteren også er kommet til Virksund, da vandrørene på loftet i
    klubhuset har været frosset og sprængt, reparationen er udført, og der er foretaget en
    sammenisolering af rørinstallationen, og skulle hermed være i orden.

    Ole: Der er sket et brud på en strømskærm på bro 7, det er sket ved at en bådejer har kørt
    hårdt med sin skrue inde i havnen, og derved har presset strømskærmen ud fra broen,
    det er påtalt over for vedkommende, rep. udføres til foråret.

    Ole: Vi skulle på mødet her, have haft besøg af repræsentant fra Codan forsikring, men
    da vedkommende var indesneet på Bogø, er mødet udsat til onsd. d. 24.feb. kl. 1700.

    Ole: Fra sejlernes logbog, efterlyser prospekt materiale til brug i sejlerblade.
    Uffe: har i dag leveret meget flotte luftfotos som skal bruges til bladene og søfartsstyrelsen.

    Ole: Netværk Limfjorden har opstartet et projekt: Mellem Vand og Land, et projekt som skal samle historiske og kulturelle interesse for turismen i de respektive områder, netværket består fra starten af tre arbejdsgrupper.

    Ole: Skive Kommune har fremsendt et ALLONGE ( tillæg ) til havnens lejekontrakt, som 
    omfatter bla. materielgård, beddingsplads m.m. 

Ole: Fællesmøde mellem Havnen, Sejlklubben, Borgerforening, Grundejerforening og fritidsfiskerne, alle ville gerne deltage i de kommende aktiviteter som skal foregå i området,
    bla. Kræmmermarked, Åben havn, internet forbindelse og der er planer om bedre gang og
cykel forhold over dæmningen mellem Sundstrup og Virksund.
Fritidsforeningen: se refr. I bladet.
Fritidsfiskerne har fået tilladelse til at opføre et klubhus og tre materiel skure.
Sommerhus udvalget arbejder stadig med flytning af deres jollebro.
      

Ad.3    Projektets tilrettelægning fortsætter, men hvis vinteren trækker ud, bliver det nok ikke muligt at gennemføre det hele, da bådene skal klargøres og søsættes.
    Lars: hjemtager div. priser på materialer.

Ad.4    Uffe og Heine: Har modtaget nye priser på bådstativer.

Heine: har fået fremstillet et sæt støttespindler, til brug ved mindre både, støtterne er lavet så de passer til de nuværende stativer, de virker fint og stabile.
Prisen fra Heines producent var acceptabel, og det blev besluttet at afgive ordre på 25 stk.
stativer af samme størrelse som vi bruger nu, levering inden bådoptagning 

Ad.5    Ole: Mogens Hansen er blevet spurgt, og har sagt ja til dirigentposten til den kommende generalforsamling.

    Bestyrelsen gennemgik tilrettelægningen af dagsorden

    Uffe: gennemgang af regnskabet som fremlægges på generalforsamlingen, det vil blive
    medsendt i klubbladet til gennemsyn af medlemmer.

    Indkomne forslag: ingen.

Ad.6    Ole: Omkring cykelforslaget er der stadig ingen ændringer som viser at lån / leje af
cykler kan sættes i gang.

Thomas: Designkonkurrencen er afsluttet, vinderen vil blive offentliggjort ved kommende
generalforsamling med overrækkelse af præmier.

Ole: Der er ytret ønsker om oprette en klub af havnen og sejlklubbens medlemmer, eks.
de spættede sæler, hvor den lidt ældre del af medlemmerne kan mødes til hygge og snak,
en job gruppe, som kan udføre de småting som hen ad vejen trænger til udbedring og 
vedligehold, man vil prøve at finde en tovholder som kunne have lyst til at lede gruppen.

Gennemgang af aktivitetskalender.


Ad.7    Uffe: En internet udbyder har kontaktet Uffe om tilladelse til antenneplacering på taget
    af klubhuset, havnen vil så bla. modtage gratis IT tilgang, Uffe skal have møde med
    udbyder om omfanget af tilbuddet.


Næste møde: Lørdag den 13 marts kl. 1000.

Refr: Erik B. Jacobsen.