Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 30. oktober. 2014 kl. 18:00.

Deltagere: Ole Boel, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Kristian Brøns Nielsen, Peter Worsøe, Per Ellits-gaard, Niels Ove Jespersen.

Fraværende: Leif Folke.

Dagsorden:
         
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. september 2014 og bestyrelsesmøde med borgerforeningen den 8. oktober.
2.    Siden sidst orientering.
3.    Handle og vedligeholdelsesplan – Muren.
       4.    Sikkerhavn udvalg.
       5.   Ansvarsområder.
       6.    Kajak, toilet/bad, maste og ungdomshus.
       7.    Havnens aktuelle økonomi, vedtagelse af takstblad samt forslag til budget.
       8.    Andre emner og forslag.
       9.    Eventuelt.
     
Ad. 1    Referater godkendt.
      
Ad. 2    Varmepumpen/fjordvarmen er blevet repareret, varme legeme udskiftet, efterfølgende blev varmepumpen     over en uges tid ved med at lukke ned grundet højtryk, efter en undersøgelse af hele anlægget fandt repara-    tøren at årsagen var at alle indvendige ventiler, på radiatorerne, i det store lokale var blevet lukket, så an-    lægget ikke kunne komme af med varmen, hvem der har gjort det er ukendt.

Lugtgener, i sejlerafsnit, forsøges opklaret, og afhjælpes hvis muligt.

Marinabooking, vi kører gratis med indtil de første 10 bookinger er opnået, så vi fortsætter, og vi forsøger, at linke til Marinabooking, på hjemmesiden.

Skakspillet, ved kran og bro 5/6, er færdigt, indviet og prøvespillet, med stor succes, sponsorat fra Tuborg fonden er søgt hjem.

Gas lageret, ved Ll. Torup, har igen ansøgt, om en ny udskylning, på havnens vegne vil Claus Skodborg, gøre indsigelse mod projektet, da det for alle, må være klart, at den sidste udskylning har været medvirkende til, at forringe vandkvaliteten i fjorden.

Ad.3    Egon, Mogens og Ole, har i fællesskab, påført muren, en behandling lig den vi har brugt ved kranen, så nu venter vi spændt, og ser om det løser problemet med muren.
    
Ad.4    Vi afventer svar, på den endelige ansøgning.

Ad.5    Kranen kører fint, og mastekranen har kørt uden uheld, så det har foreløbigt været en succes.

Materielgården, der er blevet ryddet op, og lagt fliser så der er ”fast” bund, så nu skulle der gerne blive ved med, at se ryddelig ud. materielgården er jo til opbevaring af materiel af forskellig slags og ikke en ”losseplads” hvor man bare smider forskelligt ind.

Ad.6    Der ser ud til, at være lys for enden, borgerforeningen har set, og godkendt det sidste nye forslag. Der er aftalt et møde, med Skive kommune, den 18. november 2014, vi håber på et positivt resultat. Peter og Ole, laver en grovskitse over grundplan og indretning.

Ad.7    Økonomien ser stadig fornuftig ud.
    
    Takstbladet blev godkendt.

Forslag til budgettet, sendes på mail, til bestyrelses medlemmer, da Kasseren ikke havde fået det med til mødet.

Ad.8    Deadline for klubbladet i 2015 bliver, 22. februar, 29. marts, 31. maj, 9. august, 21. september og 1. november.
    
    Husk Julefrokost d. 6. december 2014, i klubhuset.

Ad.9    intet til eventuelt.

Næste møde bliver d. 3. december, enten ved Kristian Brøns eller Niels Ove Jespersen, dette er samtidigt bestyrelsens julefrokost.

Ref.: Kåre F. Johannesen.        Ole Boel Pedersen.         Mogens Hansen. 

 Leif Folke.                                   Kristian Brøns Nielsen.          Peter Worsøe.