Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 31. august 2010 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Thomas Pedersen, Uffe Haagen-Olsen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Heine Bonnevie og Lars Hansen.  

Dagsorden:
        
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 14. juni 2010. 
2.    Siden sidst.
3.    Evaluering af molefyr, elektronisk info tavle, kræmmermarked og åben havn.
4.    Kiosken/forpagter.
5.    Båd stativer, optagning af både, plads til opbevaring af udendørs borde og bænke?
6.    Handlings- og vedligeholdelsesplan for Virksund Lystbådehavn 2010.
Rep. af 2 stk. strømskærme?
Færdiggørelse af højvandssikring?
Varmesystem til klubhuset.
7.    Økonomi
8.    Andre emner/forslag.
9.    Eventuelt.

            
Ad. 1    Referat godkendt. 

Ad. 2     Ole: Der er nu monteret nye el låsesystem på begge døre i stor sal i klubhuset, det gør at man låser dørene når man låser fordøren i klubhuset.

    Ole: Havnen har anskaffet to nye cykler til udlån for gæstesejlere og havnens medlemmer.

Ole og Leif Folke: Har været til et møde i Netværk Limfjorden angående Hotspots i limfjordshavnene, mødet blev ikke afholdt som planlagt, men man fandt dog ud af, at tilmelding til ordningen ville blive en dyr løsning, mere nyt om fra Netværk Limfjorden efter næste møde.  

Ad.3    Ole: Omtalte den fine indvielse af de nye molefyr, og at fyrene på bro 6 og 7 vil blive monteret med elektronisk skumrings sensor sådan at lysene er slukket i dagtimerne.

    Kræmmermarkedet i år har på alle måder været en succes, dog efterlyses der et område
hvor gangbesværede kan parkere tættere på området, muligheden vil blive drøftet, og hvordan man skal styre det.

    Der er installeret elektronisk info. tavle i klublokalet.

    Åben havn var en rigtig god dag med god tilslutning til de mange aktiviteter,
    det blev aftalt på mødet, at havnen og sejlklubben er fælles om udgifterne vedr. åben havn.
    Næste åben havn vil blive gentaget den 21. august 2011, det vil blive forsøgt igen at få
    en helikopter til at lave opvisning, denne gang måske en helikopter fra flåden.

Ad.4    Ole: Vil tage en drøftelse med forpagter om den kommende sæson, samt evaluering af igangværende sæson og sidste års regnskab.


Ad.5    Havnen har modtaget de bestilte 25 stk. båd stativer, hvoraf hovedparten er afsat, så
    overvejer du at få et af de nye stativer, er det med at komme ud af busken. 

   
    
    Båd optagning: Den 16. / 17. oktober og den 23. / 24. oktober med havnens kran.
              Den 30. oktober med vognmanden.
              Den 31. oktober med havnens kran.

    Private stativer skal sættes på plads lørdag den 23. oktober.

Der er både på beddingspladsen, hvis ejere ikke længere er medlem af havnen, der står også både der er til salg, det er efterhånden ved at være et problem, da disse både optager beddings plads.
Havne medlemmer der har båd og ønsker beddingsplads er stigende i antal så derfor kræves der mere plads på beddingen.

Bestyrelsen er enig om, at en båd kan stå på bedding i et år mod betaling af beddingsleje, derefter skal den fjernes fra beddingspladsen.

    Borde og bænke: Sejlklubben vil sørge for vinteropbevaring.

Ad.6    Strømskærme: Optagning, reparation og genmontering vil ske snarest.

    Varmesystem: Opstart af fjordvarme til klubhuset påbegyndes medio september og
    afsluttes i uge 41.
Anlægget vil minimere et indtil nu meget højt el forbrug i klubhuset, og samtidig give et meget bedre og sundere hus fremover.
    En enig bestyrelse har besluttet at installerer anlægget, da sidste års forbrug af el var
    60.000,00 kr. besparelsen med anlægget forventes at være ca. 40.000,00 kr. årligt,
Og tilbagebetalingstiden forventes at være ca. 6 år, hvorefter man vil drage nytte af den fulde besparelse, bestyrelsen lagde især vægt på, at klubhuset, også i vinterperioden vil være
konstant opvarmet uden merudgifter, der opnås i øvrigt Co2 tilskud på anlægget,
ca. 15 – 20.000,00 kr.

Højvandssikringen: har forsat høj prioritet og videre udføres i 2011.

Ad.7    Havnen har stadig en god og sund økonomi.


Ad.8    Der arrangeres et møde i klubhuset med Codan forsikring, evt. onsdag den 3. november, nærmere herom senere.

    Der vil blive monteret vand og strøm på en fliserabat i midten af beddingspladsen,
man bliver hermed fri for overkørte slanger og kabler, på længere sigte, kan pladsen måske også bruges til autocampere som ekstra indtægt til havnen, emnet vil blive undersøgt nærmere.

    Evt. rep. og vedligehold af dæmninger ved klubhus samt bro 3 og 4.

Ad.9    Næste møde: Mandag den 18. oktober kl. 1800.

    Ref: Erik B. Jacobsen.