Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 31. oktober. 2012 kl. 19:00

Deltagere: Ole Boel, Erik B. Jacobsen, Mogens Hansen, Lars Hansen, Martin Nielsen, Leif Folke og Heine Bonnevie.
 Afbud fra: Kristian Brøns Nielsen.                                

Dagsorden:
        
1.    Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. september 2012.     
2.    Siden sidst orientering.
3.    Handle og vedligeholdelsesplan for Virksund Lystbådehavn. Højvandsmuren.  
4.    Kran – optagning af både.
5.    Havnens økonomi. Godkendelse af takstblad 2013, forslag til budget 2013 
6.    Andre emner/forslag. Hjertestarter. Skulptur. Åben havn 2013.
7.    Eventuelt.
 
Ad. 1    Referater godkendt. 
      
Ad. 2    Ole: 443 gæstebåde har besøgt havnen i 2012, det er 134 mindre end i 2011, men som noget nyt, har havnen været besøgt af 27 autocampere, vi håber at dette tal vil være stigende fremover.

    Ole: Transport skiltning på havneområdet? Emnet ligger stadig hos Chr. Brøns.

Ole har deltaget, sammen med Kurt (fra kiosken) i et møde hos Skive Kommune hvor kulturbådens besøg i Virksund blev evalueret, samt nyt besøg af Kulturbåden 2013 blev diskuteret..
Ole, Lars og Kurt (fra kiosken) deltager i et møde tirsdag den 16. november om tilrettelægning af et besøg i 2013 samt gennemgang af budget for arrangementet.
Havnen vil foreslå at besøget bliver den 3. og 4. august i uge 31 og et krav fra havnen er, at det er havnens kiosk forpagter der står for levering af mad og drikkevarer.

    Ole og Erik: Deltager i FLID efterårs møde onsdag den 7. november.   


Ad.3    Ole: alle tilladelser til opførelse af højvandssikringen er nu endelig modtaget, og alle frister for indsigelser er nu udløbet, der er ikke indkommet nogen.
    Der skal nu foretages tinglysning af anlæggene, højvandssikring og fjordvarme.
    Ole kontakter advokat for denne udførelse.

    Lars har fremstillet lukke skoddene til muren og de vil snarest blive monteret.

Revnedannelser på det første fremstillede muranlæg og kranfundamentet udbedres snarest og inden frosten sætter ind.


Ad.4    Bådoptagning er afsluttet, og er forløbet helt efter planen, stor tak til Heine og Martin for hjælpen med at få bådene op og sat på plads på beddingsområdet.

Ad.5    Bestyrelsen besluttede at sidste frist for indbetaling af års kontingent frem rykkes til den 10. januar 2013, på generalforsamlingen til marts vil der blive stillet forslag om at fremrykningen bliver permanent.

    Mogens: Havnens økonomi er god.

    Bestyrelsen godkendte Takstbladet for 2013.


Ole foreslår at der fremover årligt afsættes eksempel vis 100 tusinde kr. på budgettet, beløbet skal hen sættes på en særskilt konto til eks. vis, renovering – nyanlæg – uforudsete reparationer eller andet pludselig opstået, for det er bedre at have lidt på kistebunden end bestyrelsen skal gribe til pludselige kontingentforhøjelser. Havnen er fin nu, men pæle og nogle af broerne er af ældre dato, så det er allerede nu der skal tænkes i økonomi for at det senere ikke skal løbe helt løbsk. 
Bestyrelsen vedtog at det bliver indarbejdet i budgettet.  
 
    Bestyrelsen gennemgik budgettet for 2013 som tilrettes for endelig godkendelse på næste møde.


Ad.6    Bestyrelsen besluttede, at der hjemtages et tilbud på hjertestarter til opstilling på havnen til foråret 2013.

    Skulpturen som skal stå på dæmningen ud for bro 4, der er ikke noget endeligt omkring fremstilling og økonomi, der er nedsat et kulturudvalg bestående af Gerda, Lars og Erik som fremadrettet vil prøve at få tingene til at hænge sammen, herom senere.

    Der har ikke været meget tiltag for åben havn 2013, der er indkaldt til et møde søndag den 4. nov. hvor man kan lufte sine ideer om arrangementet, eller om interessen stadig er der. 

Ad.7    Som formand for Sejlklubben kom Leif Folke med et forslag om evt. sammenslutning af sejlklub og havn, men som DS vedtægterne er på nuværende tidspunkt kan det ikke lade sig gøre.

    Bestyrelsen besluttede at havnen giver friplads i år 2013 til sejlklubbens gummibåd.

    Lars vil være sponsor for 11 stk. klubstandere til sejlklubben.

    Invitation til sejlklubbens møde onsdag den 14. november, alle kan møde op.
    Der vil være info. ved repræsentant fra NET 1. 

    Næste møde: Onsdag den 5. december kl. 17:15.

    Ref: Erik B. Jacobsen.        Ole Boel Pedersen.        Mogens Hansen. 

    Kristian Brøns Nielsen.             Lars Hansen.        Martin Nielsen.