Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 6. oktober 2009 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Uffe Haagen-Olsen, Thomas Pedersen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Kristian Brøns Nielsen, Heine Bonnevie og Lars Hansen.

Dagsorden:
Gennemgang og godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 18. august 2009. 
1.    Siden sidst.
2.    Havneprojektet færdiggørelse.  
3.    Bådhåndterings system- bådoptagning – bedding – mastehus.
4.    Økonomi.
5.    Andre emner – Kiosk/forpagter – Cykel udlån/leje m.v.
6.    Eventuelt.
7.    Næste møde.
   
Ad. 1    Referat fra 18. august 2009, godkendt og underskrevet.

Ad. 2.  Ole: Havnekranen har fået det første årlige og lovpligtige 
eftersyn og er godkendt.

Mastekranen er også godkendt, men med bemærkning om at løftewiren skal skiftes til næste år.

Der indkøbt nye løftestropper som kun må bruges til at løfte tomme stativer på plads ved havnekranen.

Der er indkøbt løfte mærker, som skal klæbes på alle både som løftes med havnekranen, mærkaterne sættes på ved optagning, og ved løfte-stroppernes korrekte placering. 

I år har havnen haft 569 besøgende gæstebåde, som er rekordbesøg.

Bredbåndsselskabet prøver stadigt at samle tilstrækkeligt tilslutning til at kunne udføre anlægget.
Forsikringsselskabet har fremsendt sit tilbud, som nu vil blive gen-nemlæst, og vil så blive fremlagt på næste møde.

Thomas: om sikkerhed på beddingspladsen, så foreslog Thomas, at man kontaktede en uvildig instans, som skulle gennemgå anlægget, og komme med de nødvendige forslag.
Lars vil kontakte et firma som kan lave eftersynet. 

Ad.3    Ole: om færdiggørelse af havebyggeriet, der mangler regnskab og færdigmelding til landsudvalget og LAG’en, vil bliver fremsendt straks revisoren er færdig med regnskabet.

Thomas og Hans har GPS opmålt området mellem havn, sluse, rød bøje, kapsejlads bøje, pynt og havn, opmålingen skal bruges for udførelse af nye søkort.

Ad.4    Uffe: om afsætning af de nye bådstativer, af 45 leverede stati-ver, er der afsat 5stk. på lejebasis, og 34 stk. med depositum.
Transportvognen er også leveret.

Når bådene skal køres på plads, vil man ikke helt kunne regne med de vante pladser, hvordan det tænkes udført, kan læses på hjemmesiden og i klubhuset.
    
Der indkøbes vaskebørste der placeres ved havnekranen, så der er mulighed for at vaske bunden af båden ved optagning, ligeledes kan højtryksrenseren også benyttes. 

Martin Nielsen er organisator for masteskuret, og vil sørge for at for-deling og placering af masterne bliver udført på bedste måde.

Ole: Der er blevet forespurgt, om transportvognen må køre udenfor havneområdet med både.
Bestyrelsen besluttede, at der kun transporteres både på det naturlige havneområde, og det gælder også de nye stativerne.

Thomas: Skal samtlige både rengøres på kranpladsen ?
Det blev besluttet, alle både som bliver taget på land med havnekranen kan rengøres på kranpladsen, men dem som tages op med vognmanden, gør som de plejer, men på længere sigt er det så meningen at al rengøring af bunden på bådene skal foregå på den dertil beregnede vaskeplads.
Om bådene kan komme på land med masten på?

Det ser vi som en dårlig ide, da der jo ikke bliver afholdt den nødvendige vedligehold på mast og rig, og i hele vinterperioden vil der også være unødigt støj fra riggen.
     
Ad.5    Uffe: Økonomien ser fornuftig ud. 
Uffe laver buget forslag til næste møde.

Ad. 6    Cykeludlån/leje: for at ordningen skal kunne fungere, er det nødvendig med vedligehold, også i sommerperioden, derfor vil vi prøve at søge på hjemmesiden efter en eller flere som kan og vil arbejde med cyklerne om sommeren.

    Uffe: Der skal snarest genforhandles forpagterkontrakt, emnet kommer på til næste møde.

    Thomas fremlagde forslag til følgende emner for nye projekttiltag i havnen som følgende:
    Færdiggørelse af højvandssikring.
    Ny grillplads ved klubhuset.
    Jolletrappe mellem bro 6 og 7.
    Belægningssten mellem bro 6 og 7.
    Toilet og bad i det hvide cementhus.
    Jolleopbevaring m.m.
    Markiser.
    ”Rigtige” molefyr.
    Udnyttelse af den nye ”halvø” ved bro 4.
Emnerne blev drøftet, og prioriteringen blev således.

1.    2009/10 – Belægningssten ved jollebro / jolletrappe med grillpladser.
2.    2010/11 – Færdiggørelse af højvandssikring.
3.    2011/12 – Toilet og bad (cementhuset ).
4.    2012/13 – Grillplads ved klubhuset.

Tegnekonkurrence til nye molefyr lægges på hjemmesiden.

Ad. 7    Næste møde: onsdag den 2. december kl. 1800 i klubhuset.
    
Ref.: Erik B. Jacobsen.