Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 7. april 2010 i klubhuset i Virksund.

Deltagere: Ole Boel, Thomas Pedersen, Erik B. Jacobsen, Martin Nielsen, Heine Bonnevie og Lars Hansen.

Dagsorden:
        
1.    Forslag til varmesystem til klubhuset v/ Johnny Madsen Frederiks VVS. 
2.    Gennemgang og godkendelse af referater fra generalforsamling og bestyrelsesmøder
      den 13. marts 2010.
3.    Siden sidst.
4.    Havne projekt – Mole fyr.
5.    Ansøgning fra Gerda om præmie penge til internet konkurrence.
6.    Handlings og vedligeholdelsesplan for Virksund Lystbådehavn.
 Nedsættelse af lille udvalg til udarbejdelse af forslag til regler for klubhus og vedtægter.
7.    Standerhejsning og forårsfesten.
8.    Økonomi.
9.    Andre emner / forslag.
10.    Eventuelt.
            
Ad. 1    Johnny Madsen fra Frederiks VVS fremlagde på bestyrelsesmødet en fyldestgørende gennemgang af et eventuelt nyt varmeanlæg til klubhuset, anlægget skulle så udføres som radiatorsystem med tilslutning til jordvarmeanlæg med udlægning af et rørbatteri
    under den yderste tværbro ved bro 2 / 3.
    Forslag til et nyt varmesystem kom på tale, da havnen har haft et strømforbrug på
    60.000 kr. hvor af 2/3 er brugt til opvarmning.
    Et nyt anlæg beregnes tilbagebetalt på 6 år.
    Levetiden ca. 20 år.
    Bestyrelsen vil nu nøje gennemgå forslaget og økonomien.  

Ad. 2    Referater godkendt.
    
 Ad.3    Thomas: Sundstrup har planlagt at afholde udendørs koncert søndag den 22. august,
    samme dag som der holdes åben havn, skal vi flytte åben havn til lørdag, eller skal vi
    holde fast i det planlagte, om søndagen?
    Konklusionen blev, det kan måske være en fordel med begge arrangementer på samme
    dag, så vi holder fast på det planlagte.

    Ole: Gråsælerne har været i aktivitet.
    Taget over kiosk terrassen er blevet udskiftet, efter vinterens hårde snebelastning.
    Legepladsen er blevet istandsat, bla., med en ny fuglerede gynge.
    
    Lars sørger for udbedring af strømskærme på bro 7

    Codan forsikring har foreslået at der afholdes et medlemsmøde, hvor man vil gennemgå de 
muligheder der er omkring forsikringer for havnen og private bådejere.
    Der var enighed om at få tilrettelagt et møde, evt. primo oktober.

    Ole og Jens har nu fået alle pælene banket på plads, flere af pælene er udskiftet, og det er ved at være slut med pæle lageret, da det er svært at fremskaffe pæle som vi har gjort tidligere, skal havnen fremover ud at købe nye pæle.

    Alle tove mellem pælene skal fjernes efter bådoptagning, tovene har været frosset fast i isen, og har derved været årsag til de mange væltede pæle. 

    Grundejerforeningens jollebro er nu flyttet som aftalt, og til bestyrelsens tilfredshed.

    Ole omtalte at han havde været til generalforsamling i FLID, og at arrangementet startede med en udstilling, lavet af leverandører af alt mulig forskellige ting som havnene bruger i dag.
    En god udstilling og en god ide.

    Så er der åbnet for tilslutning af IT på havnen.

    Ole tog af sted for at købe en palleløfter til brug i materielgården, hos AC kraner fandt han
    den rigtige model, da han ville afregne fik han dette svar fra Søren Christensen, at AC ville
    være sponser på løfteren. På havnens vegne siger vi mange tak.
     
Ad. 4     Der er bestilt belægningssten til pladsen mellem bro 6 og 7.
     Projektet bliver påbegyndt straks efter at bådene er søsat, først med retablering og
     klargøring til stenlægning.
     Ungdomsafdelingen har efterlyst en dato for at stille med frivillige hjælpere,
     det blev vedtaget at stenene skal lægges lørd/sønd-8/9-maj fra kl. 0900.

    Jollebroen renoveres og forlænges, arbejdet foregår søndag den 25. april ( Arbejdsdagen )
    Lars organiserer og Heine fremstiller div. beslag.

    Sponsorerne til de nye mole fyr er på plads, og fremstillingen kan gå i gang.
    Som sponsor er: Niels V. Jensen Karup Fragt, Karl Laigård og Jacob Jensen.
    Indvielse: onsd. den 23. juni Sct. Hans aften. 

Ad.5    Gerda har indsendt en ansøgning om et præmie beløb til internet konkurrencen.
    Der er ikke enighed om tilskud fra havnen, da man af princip ikke giver penge til
    andre aktiviteter.
    Ansøgningen blev nedstemt, men for fremtiden vil en ansøgning blive behandlet,
    såfremt bestyrelsen modtager den inden opstart af et påtænkte projekt. 

Ad.6    Ole har udarbejdet en handlings og vedligeholdes plan frem til 2013.

    2010:
    Havneprojekt:
    Flisebelægning mellem bro 6 & 7
    Jolletrappe mellem bro 6 & 7
    Rep. Af 2 stk. strømskærme ved bro 7
    Molefyr på bro 4 – 5 – 6 & 7

    Materiel:
    Plads til opbevaring af borde – bænke – joller og andet materiel.
    
Klubhus:
Nyt varmeanlæg i klubhus.
Færdiggørelse af højvandssikring.

2011:
Klubhus:
Ny grillplads ved klubhuset.

2012:
Klubhus:
Markiser.
Toilet og bad, evt. i det hvide hus (Højvandssikring-adgangssikring-rengøring m.m.)

2013:
Der blev nedsat et lille udvalg, bestående af Uffe, Lars og Ole, til udarbejdelse af forslag
til regler for klubhus og vedtægter.

Ad.7    Standerhejsning: som planlagt lørd. d. 1. maj kl. 1500.
    Forårsfesten: som planlagt lør. d. 1. maj kl. 1800, men med ændring i festudvalgets
    Sammensætning.

    Der blev drøftet sammensætning af mandskab ved både-isætning.

Ad.8    Fravær af kasserer.

Ad.9    Ingen.

Ad.10    Næste møde: Mandag den 14. juni kl. 1800 


Ref.: Erik B. Jacobsen.