1. marts 2016

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 1. marts 2016 kl. 17

Nørresøvej Nord 33

Til stede: Erling Østergaard (EØ), Jørgen Christiansen (JC), Anne-Marie Østergaard (AØ), Karin Henriksen (KH), Sven Primdal (SP).

Fraværende: Rene Fjellerup

Referent.: (SP)

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger

 1. Siden sidst/gensidig info-runde
  1. Nyt fra Kapsejladsudvalget: SP orienterede om kapsejladsudvalgets beslutninger for den kommende sæson: Færre weekendsejladser, nyt indhold i enkelte af onsdagssejladserne og flere kapsejladsbøjer, som giver mulighed for at variere sejladserne ikke mindst i stærk vind. Udvalget fandt stor gavn af generalforsamlingens drøftelse af udvalgets oplæg.
  2. Nyt fra ungdomsafdelingen: Thomas Holgaard har givet tilsagn til at være tovholder i ungdomsafdelingen med hjælp fra medlemmer. Der afholdes et møde med det nye ’ungdomshold’ på initiativ fra sejlklubbens bestyrelse.
  3. Andet? Der indrykkes en annonce i Viborg Nyt 6/4 1 spalte i 4 farver…
 1. Evaluering af generalforsamlingen

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med generalforsamlingen og fandt den vellykket med en god stemning. Gode oplæg med en efterfølgende positiv debat, som gav bestyrelsen konstruktive ideer at arbejde videre med.

 1. Bestyrelsens konstituering:
  1. Valg af næstformand: Jørgen Christiansen
  2. Valg af referent: Anne Marie Østergaard/Sven Primdal vikarierer…
 1. Generalforsamling i Limfjordskredsen 16/3-16.

I et forsøg på at få flere deltagere til de ”store” kapsejladser i vores del af Limfjorden er der forslag om lade dem gå på skift – ét år sejles ”Fjordfræseren”, næste år ”DJS-Cup” osv.

Kapsejladsudvalget og bestyrelsen er ikke afvisende over for forslaget – men i så fald først fra og med 2017, da DJS Cup søges gennemført i den kommende sæson. EØ deltager i generalforsamlingen.

 1. Åben Havn/Vild med Vand 2016

Referat fra møde d. 24/2: EØ og JC deltog på det seneste møde. Sejlklubben skal sørge for skippere og både til ”Åben båd”. Arrangementet løber af stabelen den 29. maj. Arrangementet er i positiv gænge.

 1. Regnskab 2016

Bilag udsendes til jer før mødet

Bilaget blev gennemgået og kommenteret.

Dags dato er der 90 medlemmer. Bestyrelsen finder medlemstallet tilfredsstillende på nuværende tidspunkt.

 1. Årskalender – uddeles ved mødet
  1. Hempel har været nødt til at flytte medlemsarrangementet fra d. 10/3 til den 17/3. Vi bør arrangere mulighed for rabatkøb hos Lars i Randers. Formanden annoncerer flytningen blandt medlemmerne.
  2. Forårskalenderen blev gennemgået. Regelaften kombineres med et indslag om sikkerhed. JC forbereder denne del.
  3. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. april kl. 17 i Virksund.
 1. Virksundtøsen

Status vedr. mulighederne for at udskifte bådens motor.

Jørgen opregnede 2 forskellige scenarier: 1. Ny Vetus motor (ca. kr. 41.000,-) samt ombygning af motorrum ved hjælp af frivillig arbejdskraft – desuden er der usikkerhed om, hvorvidt det gamle sejldrev kan holde til en nyere/større motor. 2. Salg af Virksundtøsen/køb af båd (evt. Maxi 77/84/Pd) med nyere motor).

Beslutningen blev at sætte Virksundtøsen til salg for kr. 38.000,-. Herefter afventes evt. salg, før der tages stilling til at købe en nyere tilsvarende båd. 

 1. Evt

Ingen punkter.

01.03.16/Sven