17. august 2017

Referat
BESTYRELSESMØDE den 17. august 2017 kl. 17
Mødet holdes i Virksund 
 
 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden
  Godkendt uden bemærkninger.
  Havnens formand var inviteret med til mødet.
 2. Siden sidst/gensidig info-runde – bordet rundt
  Formanden orienterede om deltagelsen i Vild med vand. Der blev et mindre overskud.
  Carsten forsøger at få malet hus på trods af vejret. 
  Carsten forsøger at købe gl. dieselmotor til motorlære som vinteraktivitet for klubbens medlemmer.
  Jens har rundsendt duelighedsbeviser.
  N.O. efterlyser bestyrelsens holdning til at udbyde speedbådskort. Bestyrelsen drøfter dette på et senere bestyrelsesmøde.
  Skal vi koble sejlerskoledelen sammen med duelighedsprøven? Dette drøftes ligeledes på et senere møde.
  Sejlerskolen kører ikke optimalt. Dette skyldes hovedsagelig deltagernes mangelfulde fremmøde.
  Kapsejladsudvalget orienterede om status på DJS CUP. Havnen får betaling af et forventet overskud i forhold til antal overnattende både.
 3. Regnskabet – rigets økonomiske tilstand
  Der mangler medlemmer i forhold til det budgetterede. Medlemslisten screenes for kaptajner på kapsejladsbåde samt pigesejlere.
  Det skal tydeliggøres overfor medlemmer, at bestyrelsen forventer at gaster betaler på lige fod med øvrige medlemmer fra og med næste sæson.
 4. Ungdomssejladsen
  Evt. udlån/udlejning af joller til Hvalpsund – evt. pris: Bestyrelsen godkender udleje. Pris; kr 1.000 for resten af sæsonen pr båd.
  Uformel ungdomssejlads om mandagen: Søren har meldt sig uformel leder, som sejer med de unge (uden decideret undervisning).
 5. Ansvarsforsikring bl.a. ved kapsejlads
  Fælles problematik med havnen: Sejlklubben tilslutter sig havnens politik (ingen bådplads i havnen uden godkendt ansvarsforsikring).
 6. Hjemmesiden
  Bestyrelsen giver udtryk for, at siden ikke fungerer optimalt og er svær at finde rundt i. Samtidig er det ikke et godt vindue for klubben udadtil. Det besluttedes at se tiden an for evt. ændringer.
 7. Infostander/tavle på havnen
  Der er forslag til et Infofyrtårn ved havnens begyndelse, så besøgende kan orientere sig på om-rådet. Drøftes videre i havnens bestyrelse.
 8. Idekatalog til vinteraktiviteter
  Herunder ideer til supplerende aktivitet ved præmieaften: Forslag om par, som har sejlet rundt i kanaler i 8 uger. Carsten kontakter.
 9. Næste møde
  28. september 2017 kl 17 i Virksund.
 10. Evt.
  N.O. opfordrede bestyrelsen til at overveje at slå de to foreninger sammen. Dette vil fremover blive drøftet i de to foreninger.
  N.O. orienterede om havnens prioriteringer i det kommende år. Der prioriteres en begyndende udskiftning af broerne. Derfor udskydes reparation af mastehuset.
 
/Sven