7. december 2017

BESTYRELSESMØDE den 7. december 2017 kl. 17

Mødet blev afholdt i Virksund

Til stede: Alle bestyrelsesmedlemmer + havnens formand

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden

Dagsorden godkendt.
 

 1. Siden sidst/gensidig info-runde – bordet rundt

Ingenting.
 

 1. Regnskabet – rigets økonomiske tilstand

Ingen nye transaktioner. Der er tilfredshed med kassebeholdningen. Ungdomsafdelingens aktiviteter har været ”hvilende” i denne sæson. Derfor har der været både få indtægter og udgifter.

Bestyrelsen drøftede hvorvidt der bør oparbejdes en større formue med henblik på nye aktiviteter i klubben og på havnen – og gerne i samarbejde med havnen. Dette område drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.

 1. Ungdomssejladsen

Orientering vedr. nyordning/samarbejde med Viborg Sejlklub, vurdering af vore ressourcer
Oprydningsarbejdet ved foreningens joller, gummibåde mm.

Formanden orienterede om, at der har været afholdt møde med Viborg Sejlklub, hvor der udtryktes et klart ønske om, at de to sejlklubber bør lave aktiviteter sammen. Vi skal sørge for, at de aktiviteter, vi forpligter os på, også kan gennemføres af frivillige kræfter i sejlklubben. Der søges opbakning til de fremtidige rammer hos klubbens generalforsamling. Hvor langt vil vi gå? Hvad skal formålet og omdrejningspunktet for samarbejdet være?

Der tages kontakt til Dansk Sejlunion og Viborg/Skive kommuner med henblik på at søge rådgivning til en evt. etablering af et formaliseret samarbejde.

Der bør udarbejdes ansvarlige for renlighold af bådskur og klubhus fra næste sæson samt materialemand i forbindelse med både og udstyr.

 1. Duelighedsundervisningen 2018

Historik omkring økonomien mellem Viborg Sejlklub og Virksund Sejlklub DS/DFU som administratororganisationer.

Delegering af selvbestemmelse til underviserne.

Bestyrelsen drøftede den historiske baggrund for samarbejdet mellem Hjarbæk og Virksund Sejlklubber.

Sejlklubben skal meldes ind i DFU. Klubbens kasserer sørger for tilmelding.

Teoridelen vil i den kommende sæson foregå under DS-regi. Den praktiske del under DFU-regi.

Bestyrelsen drøftede prisen for duelighedsprøven.

Underviserne har opbakning fra bestyrelsen til at have stor selvbestemmelse vedrørende gennemførelsen af undervisningen.

 1. Evaluering af Præmieaften

Der var usikkerhed omkring logistikken i forbindelse aftenen.

Bestyrelsen besluttede, at klubbens stående udvalg fremover har det fulde ansvar for en aktivitets gennemførelse.
 

 1. Vinteraktiviteter

Der planlægges et motorkursus en onsdag aften på slutningen af vinteren. Carsten arbejder på at lave et indhold til et par timers workshop i marts.

Der forsøges planlagt en onsdag aften med VetusOnline-produkter i februar.

 1. Orientering fra Havnen ved N.O. samt indledende drøftelse af evt intensiveret samarbejde

N.O blev af bestyrelsen orienteret om at Virksundtøsen er reklameplads for Hancock. Havnen og klubben er således ikke forpligtet til at købe Hancock øl.

Havnens formand ønskede en drøftelse med sejlklubbens bestyrelse om klubbens forsikringsforhold med henblik på at overveje en sammenlægning af forsikringer med havnen. Denne forespørgsel overvejes af bestyrelsen.

Der har været klager over kranføreres behandling af medlemmer. Dette er taget til efterretning.

Formanden orienterede om nye takster i havnen.

Der skal opstilles nye kandidater til havnens bestyrelse.

N.O. orienterede om ansættelse af ny cafeteriabestyrer.

Bestyrelsen drøftede forskellige samarbejdsflader med henblik på en styrkelse af det fremtidige samarbejde.

 1. Drøftelse vedr. evt fællesarrangement mm i januar for frivillige

Nytårskuren afholdes den 10. januar i Virksund, hvor bestyrelsen er vært ved et mindre traktement. Formanden sender deltagerliste rundt, som bestyrelsen supplerer. Der gives en vingave til alle frivillige.

 1. Etablering af evt. mentorordning eller lign. for nye sejlere

Der er i bestyrelsen opbakning til at oprette et korps af mentorer, med det formål at hjælpe nye sejlere i havnen ”på plads”. Der udarbejdes en funktionsbeskrivelse. Havnens bestyrelse drøfter samme på et kommende bestyrelsesmøde.

 1. Planlægning af generalforsamling i februar 2018

Der afholdes generalforsamling lørdag den 3. februar 2018. Jørgen og Sven genopstiller ikke til bestyrelsen. Bestyrelsens indkaldelse til generalforsamling færdiggøres på det kommende bestyrelsesmøde den 10. januar 2018 kl 17-19.
 

 1. Evt

N.O. informerer om skema, som havnens bestyrelse sender ud til alle medlemmer vedrørende bådejeres ansvarsforsikring.

/Sven