9. januar 2014

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 9. januar 2014 kl. 17

Til stede: Erling Østergaard (EØ), Jørgen Christiansen (JC), Anne-Marie Østergaard (AØ), René Fjellerup (RF), Jane Høj (JH), Sven Primdal (SP).

Fraværende: Ingen

Referent.: (SP)

Sted: Skals Efterskole

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden:

                Godkendt uden bemærkninger.

 1. Bestyrelsens godkendelse af Regnskab 2013:
  Regnskabet med et overskud på kr. 1.615 blev godkendt med supplerende bemærkninger fra kassereren om, at der er tilgået refusion fra bøjeudgifter fra DS samt refusion fra SIS.
 1. Bestyrelsens godkendelse af Budget 2014:
  Budget 2014 blev godkendt med supplerende bemærkninger om at posterne ”Aktiviteter skolebådene” sættes op til kr. 10.000 og ”Vedligeholdelse og drift vedrørende skolebådene” til kr. 13.500 samt at posten ”Salg fra lager” slettes.     Bestyrelsen besluttede, at der i foråret annonceres i lokale blade vedrørende ungdomssejlads.
 1. Planlægning af Generalforsamlingen
  1. Et ”Kapsejladsudvalg” skal tilføjes på listen over udvalg, der skal vælges. Dette gøres på selve generalforsamlingen. Personer til udvalget spørges forud for generalforsamlingen.
  2. Formandens beretning blev drøftet og godkendt.
 1. Kalender 2014:
  Følgende datoer for bestyrelsesmøder er aftalt:17/2 kl 17, 24/3 kl.17, 28/4 kl.17.
  Regelaften: 23/4.
  Kapsejladsudvalget lægger sejladsdatoerne fast, som meddeles formanden.
  EØ rejste et forslag om flotillesejlads til Skærgården (som en aktivitet for sejlklubbens medlemmer). Der var opbakning fra bestyrelsen til forslaget og kompetente tovholdere blandt klubbens medlemmer efterlyses af formanden.
 1. Nyt til bladet?
  Referater fra bestyrelsesmøde og generalforsamling sendes til bladet.
 1. Evt.
  Bestyrelsen drøftede kort Virksund Havns oplæg til nye bygninger på havnen. Der udtryktes tilfredshed med og opbakning til planerne om at forbedre de nuværende faciliteter.
 • Bestyrelsesmøder i foråret blev aftalt til:
  • 17. februar kl. 17 (sted aftales senere)
  • 24. marts
  • 28. april

10/1-2014

/Sven