8. januar 2015

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 8. JANUAR 2015 kl. 17

Skals Efterskole, Kærvej 11 i Skals.

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden

Godkendt – intet at tilføje

 1. Siden sidst/gensidig info-runde:

Intet nyt.

 1. Klubbens økonomi

Regnskabet for 2014 ser fornuftigt ud med et overskud på ca. 8000 kr., hvilket rammer tæt ved det budgetterede overskud.

Budgettet for 2015 blev gennemgået, og bestyrelsen besluttede at budgettere med et underskud. Vi har gennem efterhånden mange år sparet ca. 100.000 kr op på klubbens konto, og disse penge skal ud at arbejde til gavn for klubben, blandt andet ved at vedligeholde de både og det grej, som klubben ejer. Samtidig besluttede bestyrelsen at foreslå generalforsamlingen at fastholde kontingentet for 2016 på de nuværende beskedne 500 kr.

 1. Klubbens forsikringer
  1. Jfr. mail-korrespondence siden sidste bestyrelsesmøde er det besluttet at skifte klubbens forsikringer fra Codan/Pantaenius til First. DS’s forsikringsmægler tager sig af opsigelse og overflytning og 1. april bliver hovedforfaldsdato.
 1. Klub-jakker
  1. Klubjakker med logo til klubbens frivillige hjælpere bliver bestilt her i januar, så de kan være klar til sæson-start. Der er tale om ”soft-shell” jakker, som egner sig godt til det maritime miljø.   
  2. Bestyrelsen besluttede at købe ekstra 8-10 jakker i forskellige størrelser til salg blandt klubbens medlemmer og til brug som præmier. Hvis interessen viser sig større, kan der rekvireres flere.
 1. Kalender 2015
  1. Husk medlemsaften d. 21/1. AØ/EØ sørger for chips og øl/vand. Vi opkræver 50 kr. fra ikke- medlemmer. EØ sender orienteringsmail ud og laver opslag på hjemmesiden.
  2. Åben Havn 2015.
   Ole har oplyst, at det fælles Åben-havn arrangement i FLID-regi sandsynligvis først bliver i 2016. Bestyrelsen besluttede at holde fast i, at vi koordinerer med havnen og FLID og følger deres planlægning, hvad enten arrangementet bliver i 2015 eller 2016.
 1. Generalforsamling d. 21. februar kl. 14.
  1. Erling fremlagde udkast til dagsorden, der blev godkendt af bestyrelsen. Det vil fremgå af dagsordenen, hvem der er på valg til bestyrelse og udvalg, og om de ønsker genvalg eller vi søger et nyvalg.  Til bestyrelsen er Erling, Rene og Anne-Marie på valg – sidstnævnte som suppleant. Alle tre accepterede at tage endnu en periode, hvis generalforsamlingen er enig heri.
    
  2. Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde ønsker bestyrelsen på generalforsamlingen en åben drøftelse af medlemmernes ønsker til deres sejlklub. Det blev besluttet at organisere det som en gruppedrøftelse efterfulgt af en plenumopsamling omkring disse spørgsmål: 
   1. ”Er det nuværende omfang af klubbens aktiviteter i bredeste forstand passende?”
   2. ”Hvis I ønsker flere eller en anden fordeling af aktiviteter, så kom venligst med forslag til, hvilken type de skal være af (foredragsaftener med maritimt indhold, kapsejladser, fælles tursejladser, sociale arrangementer eller andet).”
   3. ”Har I forslag til helt nye aktiviteter i sejlklubbens regi?”
   4. ”Det har gennem mange år været vigtigt at fastholde klubkontingentet i Virksund som et af de billigste i landet, hvilket naturligvis har konsekvenser for omfanget og typen af aktiviteter i klubben. Mener I det fortsat skal være således, eller skal der på længere sigt satses på et højere kontingent og mere udgiftskrævende aktiviteter?”.
   5. ”Har I – udover ovenstående – andre forslag til bestyrelsen?”

AØ laver spørgeskemaerne med plads til, at de enkelte grupper kan notere deres svar. 

 1. Erling sender dagsordenen til generalforsamlingen ud pr. mail og med post til de 12-13 stykker der ikke har mail.
 1. Evt.

Ref.:/Anne-Marie