4. juni 2009

REFERAT

 

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

Torsdag den04-06-09 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, , Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen.
Afbud:  Leif Folke Pedersen

Dagsorden:

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27-04-09 samt ...
  1. Gensidig information, alle. Aktivitetsplan.

A. Opfølgning på afviklede aktiviteter. Ungdomsafdeling. Sejlklub og havnen.

B. Planlægning af kommende aktiviteter.

  1. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
  2. Andre emner og forslag.
  3. Udvalgene.
  4. Eventuelt.

Referat:

Ad 1.                   
Referatet godkendt fra mødet den 27-04-09

Ad 2.                   
J-C: Lær at sejle har 12 deltagere. Der er undervisning tirsdage og torsdage, hvor Martin velvilligt har stillet sin båd til rådighed. K-N: Planlægning af By-match den 20-09-09 forløber planmæssigt. T-P: har fået hendvendelser fra Frankrig og Tysland angående deltagelse i ungdomssejlads i ferieperioden, dette behandles i ungdomsafdelingen. Der er fra Limfjordskredsen modtaget afslag på ansøgning om tilskud til træneruddannelse, der overvejes at søge Skive kommune om tilskud til uddannelse.

A.
Ungdomsafdelingen har 12 ungdomssejlere samt tilsagn fra yderligere 3 når Tera jollerne er klar. T-P bemyndiges til køb af yderligere 3 stk Tera joller, når sponsorater til disse er i hus. Nibe sejlklub er villige til udlån af 4 stk optimist joller der afhentes snarest. Der er deltagelse af trænere og ungdomssejlere i Nibe i trimning af Tera joller. J-H fremlagde driftsbudget for ungdomsafdelingen, der som forventet viste et mindre underskud, der er stadig ansøgninger om sponsorater der ikke er afklarede. Ungdomskuret fungere perfekt til ungdomssejlernes aktiviteter. Forsikringsforholdende for ungdomsafdelingen gennemgået. Der blev udarbejdet regler for udlån af ungdomsafdelingens materiel som følger: Ved lån af joller mm, skal låneren være medlem af sejlklubben og lånet godkendes af 2 personer af ungdomsudvalget. Ungdomsgruppen samles for evaluering af starten af ungdomsafdelingen. Der er stor tilfredshed med afviklingen af klubkapsejladserne under LFP`s ledelse. Livø rundt med 7 startende både. Grundet det stigende aktivitetsniveau ønsker havnen/sejlklubben et udvalg til koordinering af disse aktiviteter, fra sejlklubben deltager A.M.Ø – T.P.
B.
Der afvikles Rotholm rundt 1 den 21-06-09, Rotholm rundt 2 den 16-08-09. Sct Hans bål den 23-06-09. Fælles tur til Fur 26/28-06-09. Åben Havn den 23-08-09. Fransgaard Cup den 29-08-09. Der er åben for tilmelding til Yachtskipper 3 der afholdes af Kristian Brøns ved min 10 deltagere, ligeledes til duelighedskursus med max 36 deltagere afholdes af T-P og Erling Østergaard.

Ad 3.                   
A-M-Ø. Der forventes mindre udgifter for sejlklubben i den kommende fremtid, idet fremtidige investeringer primært financeres via sponsorater, kassebeholdningen er P-T lavere end det normale.

Ad. 4.                  
Aktiviteter i forbindelse med Åben havn blev præsenteret.

Ad. 5.                  
Pigesejlads har 15 deltagere, hvor forskellige modeller for afviklingen blev diskuteret.

Ad 7.                   
Næste møde afholdes den 20-08-09.

Thomas Pedersen
formand                                                     

Klaus Nielsen
sekretær