20. maj 2010

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

torsdag den20-05-10 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, Leif Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen.

Afbud fra: Jørgen Christiansen. (deltog delvis)

Dagsorden:

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11/3-10 og 14/4-10 samt ...
  2. Gensidig information, alle.
  3. Aktivitetsplan.

A. Opfølgning på afviklede aktiviteter.

B. Planlægning af kommende aktiviteter.

  1. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
  2. Andre emner og forslag.
  3. Eventuelt.

Referat: 

Ad 1.                   
Referatet godkendt fra mødet den 11/3-10 og 14/4-10.

Ad 2.                   
Der vil til onsdagssejladserne oplyses om fredagsgrill og efterlysning af både til pigesejlads. I forbindelse med indmeldning i sammenslutningen af idrætsforeninger, i Skive kommune, er der mulighed for 3 former for tilskud, disse blev præsenteret, J-H tager kontakt med henblik indmeldelse. Forsikringsforhold for sejlklubben gennemgået, hvor det er et problem at forsikre følgebåden, J-H finder en løsning. L-F præsenterede forskellige muligheder for info skærm til klubhuset, det besluttedes at finde priser på en touch skærm samt en større slave skærm Projektet gennemføres sammen med Havnen og udgiften deles maks 20.000 kr, idet Tormprisen 2009 anvendes hertil. Det vil i fremtiden være J-C der har ansvar for at skolebådene koordineres til de forskellige aktiviteter, idet det blev aftalt, at J_C indkalder til et koordinerings møde i april.

Ad 3.                   
3.0 Afviklede aktiviteter.
Rotholm rundt 1 afviklet med rekorddeltagelse på 12 både. Onsdagskapsejladserne er startet, under god ledelse af L-F, samt ligeledes god planlægning af banerne af Viggo og Hans. Der vil i fremtiden blive anvist plads til nye gaster. Regeludvalget har endvidere på bedste vis gennemgået evt. episoder på banen. Pigesejlads startet med ca. 20 deltagere, men har problemer med at skaffe både nok. Lær at sejle er ligeledes i gang med 18 personer og 4 på venteliste. Ungdomssejlads har sejlet 4 gange, med tilgang af 4 nye ungdomssejlere, så der nu er 15 ungdomssejlere.
3.1 Kommende aktiviteter.
Stof til klubbladet gennemgået. Livø rundt afvikles som planlagt. Til Nabomatchen foreslås ændring i sejladsbestemmelserne, således der minimum er 2 tællende både fra klubberne i hvert løb.

Ad 4.                   
J-C laver opfølgning af sponsorater. Indkøbt 1 stk foldepropel til Martins Maxi, idet sejlerskole og pigesejlads har gjort meget brug af båden.

Ad. 5.                  
Ved det kommende kræmmermarked i Virksund, vil ungdomsafdelingen fungere som P-vagter. Under vinterens 
Bådmærkekonkurrencen på hjemmesiden, har sejlklubben være medsponsor til præmier.
Til Match race stævne i Skive d: 21.-22. august, betaler sejlklubben for deltagelse med et hold ved minimum 5 tilmeldte medlemmer af sejlklubben.
Familiekontingent i sejlklubben diskuteret, AMØ laver et forslag.
Sten Hørup er kommet med forslag til en aktivitet ved Åben Havn om hvor mange personer kan der være i en optimistjolle, til optagelse i Guines Book of World. Bestyrelsen støtter forslaget.

Ad. 6.                  
Info foldere til sejlklubben og hjemmeside revideret/justeret af J-H. T-P reviderer.

Næste møde 12/8-10.

Thomas Pedersen
formand                                                

Klaus Nielsen
sekretær