23. maj 2013

REFERAT

BESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 23. MAJ 2013 kl. 17.

Til stede: Erling Østergaard (EØ), Jørgen Christiansen (JC), Anne-Marie Østergaard (AØ), René Fjellerup (RF), Jane Høj (JH), Sven Primdal (SP).

Fraværende: Ingen

Referent.: (SP)

Sted: Nørresøvej, Viborg

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

 1. Siden sidst
  1. Evaluering af regelaften d. 24. april:
 • Aftenen var vel planlagt og gennemført med et tilfredsstillende fremmøde.
  1. Evaluering af trim-aften med Elvstrøm:
 • Et yderst tilfredsstillende fremmøde.
  1. Nyt fra ungdomsafdelingen:
 • Der er pt 4 tilmeldte i aldersgruppen 9-14 år.
 • JH orienterede om et afholdt møde med SIS (Skive Idræts Samvirke). På mødet drøftedes ”Projekt Sund”. Projektet giver mulighed for, at ungdomsafdelingen kan byde ind med tilbud. Bestyrelsens indstilling er, at det bør overvejes nøje, om det er det rette tilbud for VS. Thorbjørn fra SIS nævnte et evt. samarbejde med de kommunale ungdomsskoler – evt. i samarbejde med kajakklubben i Virksund. Bestyrelsen drøftede de forskellige muligheder samt hvad sejlklubben kan tilbyde. Bestyrelsen besluttede, at det bør være gældende betingelser og praksisser, som skal danne rammen om et evt. fremtidigt samarbejde. Ellers skønnes det at være en for stor udfordring.  Sejlklubben har plads indenfor de rammer klubben har nu. Der skal endvidere være en voksenopbakning fra SIS/ungdomsklubberne. Ungdomsafdelingen undersøger de juridiske forhold i et evt. samarbejde, hvor der forventes at indgå en form for brugerbetaling. Tilbuddet kunne også omfatte en oplevelse af at sejle i kølbåd. Dette arbejdes der videre med i afdelingen. Dette kunne forudsætte et medlemskab.
 • JH omtalte introduktionsbrochure til uddeling blandt forældre. Brochuren er nu opdateret.
 • JH nævnte endvidere, at ungdomsafdelingens del af Virksund havns hjemmeside trænger til en opgradering. Bestyrelsen besluttede at drøfte hjemmesidens ”tilstand” på næste bestyrelsesmøde, begrundet i ønsket om en større funktionalitet.
  1. Nyt fra Sejlerskolen og Pigesejlads:
 • Sejlerskolen er kommet i gang med 6 personer.
 • Pigesejlads er udskudt til efteråret på grund af for få tilmeldte.
  1. Sejladsbestemmelser vedrørende lanterneføring:
 • Bestyrelsen konkluderede, at løbsledelsen handlede korrekt, da enkelte både blev diskvalificeret på grund af manglende lanterneføring.
 • Bestyrelsen ønsker endvidere at præcisere, hvad der er aflysningsgrund i forbindelse med blæsevejr: Der aflyses, når ”vindstødsgrafen” på DMI’s hjemmeside (”Byvejr -> Gedsted”) forudsiger vind under sejladsen på 15 m/s. eller højere. Evt. aflysning af kapsejlads sker via SMS, email samt ved information via hjemmeside.
  1. Brug af Havnens projektor:
 • EØ orienterede om, at Havnens projektor efter aftale med Ole Boel kan lånes til sejlklubbens arrangementer. Det er desuden aftalt, at når den  nuværende er slidt op, købes en ny i fællesskab med Havnen.
 1. Status vedr. Åben Havn d. 31/8.
 • Forberedelserne til Åben Havn udvikler sig positivt. Der forventes flere gode aktiviteter.
 • Formanden orienterede om Fransgaard Cup 2013, som Leif Folke står for. Vi håber igen i år på god deltagelse også fra nabo-klubberne.
 1. Klubbens økonomi
 • Ajourført budget(vedlagt som bilag til mødet) blev gennemgået. Antallet af medlemmer er steget og det forventes, at det budgetterede kontingent nås.
 • Virksundtøsen bør snarest gennemgås for evt. nødvendige reparationer ( nye søventiler). JC styrer ”operationen” med hjælp fra andre i bestyrelsen. Det besluttedes endvidere, at der spares op til et nyt forsejl.
 1. Aktiviteter
  1. Nyt til kalenderen?:
 • Intet nyt.
  1. Planlægning af aktiviteter før sommerferien:
   • Allan Handberg har tilbudt en undervisningsdag/aften i spilersejlads før sommerferien. Dette tilbud blev af bestyrelsen modtaget med tak og der inviteres til dette snarest.
   • Niels-Ove kontaktes af EØ vedrørende planlægning af Fur-turen.
  2. Planlægning af aktiviteter i august – september:
   • Følgende ideer til aktivitetsaftener blev forelagt bestyrelsen: Elo Kærsgaard (bådbums). Kanal/flodtur i Nordtyskland – gerne i slutningen af oktober. Danske tursejlere (et reklamefremstød) – gerne i forbindelse med præmieaftenen i november. Vinsmagning medio september (Kurt spørges om evt. medvirken).
 1. Kontrolmåling af DH-mål

De nuværende regler for kapsejladser i Virksund Sejlklub fastsætter, at målerudvalget inden sæsonstart udvælger nogle kapsejladser, hvor en båd i hver start udtages til kontrol efter kapsejladsen. Denne praksis er imidlertid så ressourcekrævende for såvel de berørte skippere som klubbens målere, at bestyrelsen foreslår en ny praksis:

 • Efter sæsonens afslutning kontrolmåles overaltvinderen samt to både efter lodtrækning (incl. vejning). Medfører kontrolmålingen ændringer af måltal, vil bådens endelige placering ændre sig derefter.

Da der er tale om en ændring efter at kapsejladssæsonen er begyndt, vil forslaget blive fremlagt på førstkommende skippermøde, og der søges medlemmernes opbakning til ændringen af kapsejladsbestemmelserne.

 1. Lad os gøre sejlsporten mere attraktiv”
  1. DS har udsendt en opfordring til alle sejlklubber om at være med til at gøre sejlsport mere attraktiv. Hvad kan vi i Virksund Sejlklub gøre?
 • Oplægget fra DS blev gennemgået og drøftet uden at det gav anledning til konkrete ideer og/eller tiltag.
 1. Virksund Sejlklubs vedtægter:
 • Bestyrelsen tog hul på en gennemgang af sejlklubbens vedtægter med henblik på at vurdere, om de er fuldt ud dækkende og ajourførte. §5, som omhandler kontingentopkrævning, blev grundigt drøftet.
 • Punktet om kontingentopkrævning afstedkom en drøftelse af en ændring af klubbens kontingentbetalingssystem. En sådan evt. ændring undersøges i Nordea af EØ.
 • Bestyrelsen drøftede endvidere evt. fordele ved at skubbe sejlklubbens generalforsamling til ultimo februar. Gennemgangen af sejlklubbens vedtægter tages op igen på bestyrelsens næste møde.

9.   Evt.

 • Livø Rundt falder sammen med Mors Rundt. Sejladsen bør flyttes. JC forsøger at flytte sejladsen til weekenden efter.
 • Nye mødedatoer. 15/8 og 26/9.

24/5-13/sp