21. maj 2015

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 21. MAJ 2015 kl. 17

I klubhuset i Virksund

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden

Afbud fra Jørgen. Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.

 1. Siden sidst/gensidig info-runde
  1. Evaluering af arrangementet med solosejleren Ole Larsen

Spændende – og lidt anderledes end de andre arrangementer vi har haft - et udmærket arrangement.

 1. Sejlerskolen – 6 deltagere – fin start
 2. Pigesejlerne – bliver ikke gennemført i år pga. for få tilmeldinger.
 3. Duelighed – der er 14 deltagere – Claus ”Spir”, Klaus ”Blue Note” og Erling Ø instruerer. Det har været besværligt at få lavet plan for gennemførelse og eksamen.
 4. Andet?
  1. Onsdagskapsejladserne er kommet godt i gang – i går med 22 deltagende både, hvilket sammenlignet med naboklubberne er særdeles tilfredsstillende, men der er stadig plads til flere.
 5. Henvendelse fra Skals skole gennem Steen Hørup – kan vi lave en dag for en klasse med sejlads?

Bestyrelsen er positiv over for henvendelsen forudsat skolen selv tager ansvar for organiseringen og sikkerheden. I givet fald skal der laves en kontrakt med skolen og der skal aftales en betaling for slid på materiellet.

 1. Klubbens økonomi
  1. Udviklingen siden sidste møde – bilag udsendes fra KH inden mødet.

Bestyrelsen gennemgik de overordnede tendenser i regnskabet – udviklingen er som forventet.

 1. Ungdomsafdelingen
  1. Ungdomsafdelingen begynder sæsonen med 10 sejlere – fantastisk!!! Man har derfor behov for endnu en følgebåd.

Rene har fundet en følgebåd og en brugt motor på nettet – tilsammen ca. 15 000 kr.. Der er afsat forlods 10 000 kr. i balancen for 2015, og bestyrelsen gav René mandat til at købe båd og motor inden for en ramme på ca. 15.000 kr.

 1.  Skals Efterskole spørger, om de kan lægge en del af deres outdoor-undervisning i Virksund som optimistjolle-sejlads – 20 elever en række tirsdage fra 14:30 – 17:30. Evt. kan det også lade sig gøre at sejle efter kl. 17:30. Skolen vil gerne starte efter sommerferien.

Bestyrelsen er positiv over for et samarbejde, og Henning Kristensen har sagt ja til at være tovholder. Udgifter til brug af klubbens materiel skønnes at være 2000 kr. pr. gang, som skolen skal betale. Svend og Erling er kontaktpersoner mellem skole og sejlklub.

 1. ”Vild med Vand–projektet” – jfr. den udsendte mail.
  1. Nordea har bevilget nogle millioner til DS til landsdækkende aktiviteter under overskriften ”Vild med vand” – svarer til vores ”Åben havn”.

Alle sejlklubber under DS inviteres til at være med i projektet, og sammen med havnen kan der søges om penge til et sådant projekt. Bestyrelsen er meget positiv over for deltagelse, og Erling taler med Martin L. om et samarbejde. Vi vil foreslå, at der laves et udvalg som sidste gang til Åben havn.

 1. Forslag om etablering af en roklub (inrigger-både) i Virksund.

Karin rejste en diskussion om etablering af en roklub i Virksund, og  bestyrelsen var positiv over for ideen, fordi det kan være med til at udvikle Virksund som et maritimt center i vores del af Limfjorden. Realisering af ideen kræver et antal ildsjæle, der vil løbe projektet i gang, og måske kan det tage sin begyndelse i forbindelse med et ”Vild med vand”-arrangement.

 1. Aktiviteter
  1. Nogle medlemmer har spurgt til kursus i spilersejlads.

Flere skippere med erfaring i spilersejlads har tilbudt deres hjælp, og Erling laver invitation i det næste nyhedsbrev.

 1. Hancock-cup
  1. Skive Sejlklubs stort anlagte Hancock-cup falder sammen med vores traditionelle Fur-tur, og derfor gør vi ikke noget for at gøre førstnævnte til en klubbegivenhed hos os, men lader det være op til individuel tilmelding. 
 2. Fransgaard-cup – en sponsor?

Svend undersøger muligheden for om Den Jyske Sparekasse i Skals vil deltage som sponsor. Eventuelt vil Skals Efterskole også helt eller delvist gå ind som sponsor.

 1. Andet?
 • Husk Trekantbane og Rotholm rundt d.30/31. maj. I Rotholm rundt (31/1) kan man godt deltage ”med flag”.
 • Fredag d.5/6 og lørdag d.6/6 er der Livø som natsejlads med afgang kl. ca. 21 og fælles morgenmad i Virksund om lørdagen.
 1. Samarbejdsmøde mellem havnen og sejlklubben
  1. Der er aftalt et samarbejdsmøde mellem havnen og sejlklubben i august/september, og bestyrelsen drøftede hvilke temaer vi blandt andet er interesseret i at få taget op på mødet:
   1. Vild med Vand
   2. Fælles visioner – herunder fx en roklub
   3. Den nye mastekran er et kolossalt fremskridt på havnen - hvor mange kan uddannes til at betjene kranen?
   4. Klubhuset er et stort aktiv for alle med tilknytning til Virksund havn, og det er vigtigt, at vi bakker kantinen op både ved at lægge indkøb der men også ved at gøre reklame for den – husk for eksempel, at et privat arrangement efter aftale med kantinen kan afvikles i klubhuset.
 1. Evt

                      Der er blevet stjålet en bom og en gennakker fra ungdomsafdelingen.

 

 

Referat: Anne-Marie