19. marts 2009

REFERAT

 

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

Torsdag den19-03-2009 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Virksund Sejlklub: TP-LFP-AMØ-JC-JH-KN.

Udvalgene:

 • Turudvalget: LT-MA-EJ.
 • Klubblad:
 • Målerudvalget: MM-JH-AH.
 • Regeludvalget: HK-JH-JC.
 • Bøjeudvalget: HBP-­AH.
 • Klubbåd: JC-HBP-AH-TR.
 • Motorbådsudvalget: .
 • Ungdomsudvalg:

Dagsorden:

 1. Orientering fra udvalgene.
 2. Foredrag ved breddekonsulent Allan Borch Madsen, dansk sejlunion angående ungdomsarbejde i sejlsport.
 3. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
 4. Klubblad.
 5. Eventuelt

Referat:
Ad 1.
Kapsejladsudvalget: Inddelingen af kapsejladsløbene sker i forlængelse af regelaftenen d. 15/4, hvor antallet af tilmeldte både er kendt. Der blev endvidere stillet forslag om genoptagelse af  24 timersejlads med åben tilmelding, dette vil blive drøftet i kapsejlads-udvalget.
Turudvalget: Der arrangeres Familie/Fuurtur for alle både i havnen d. 26-28/6. Årets mandetur afvikles uge 37.
Klubblad: I.A.B.
Målerudvalget: Har 23 sejl og 7 både der skal opmåles samt hvad der måtte komme på målerdagen d: 18/4. Det er stadig gratis at få opmålt sejl og både i Virksund sejlklub, det er dog ved evt. vejning med dansk sejlunions vægt en udgift til fragt af vægten. Stikprøvekontrol af både der deltager i kapsejlads vil finde sted i løbet af sæsonen.
Regeludvalget: Regelaftenen afholdes d. 15/4, med fokus på mærkerundinger og pligter I.H.T. reglerne.
Bøjeudvalget: Der er bestilt 2 stk nye bøjer, hvortil der skal laves nye forankringer således disse bliver ensartet af hensyn optagning/udlægning, dette udføres i forbindelse med støbning af nyt slæbested. Gedsted bøjen forsøges lagt på de koordinater der er i søkortet. Udvalget efterlyser en brugbar vogn til vintertransport af bøjerne, så hvis der blandt medlemmerne findes en sådan kontakt da bøjeudvalget.
Klubbåd: pigesejlads og sejlerskole: Der er enkelte små reparationer der skal udføres på klubbåden, motoren ser stadig ud til at ville fortsætte. Sejlerskolen er PT fyldt der bliver evt 2 hold Tirsdag og Torsdag, nærmere tilgår. Nye indmeldte kursister skal have klubbladet tilsendt, således de kan orientere sig om aktiviteterne i sejlklubben.
Motorbådsudvalget: Har på det sidste ikke deltaget, bestyrelsen vil på den baggrund gerne opfordre motorbådsejlerne til at kontakte udvalget med henblik på aktiviteter for motorbåde.
Ungdomsudvalg: Dette mangler rent organisatorisk at blive oprettet, det er bestyrelsens holdning at dette er en betingelse for at støtte projektet økonomisk, T.P indkalder til møde for dette.

Ad 2.
Breddekonsulent Allan Borch Madsen Dansk sejlunion, afholdte et inspirende foredrag om ungdomsarbejde i sejlklubber, hvor der blev skitseret mange ider og forslag til arbejdet med ungdomssejlere. Der vil også i fremtiden være muligheder for at bruge Allans ekspertise på området.

Ad 3.
Klubblad: Følgende indlæg til næste blad: Regelaften J-C. Opmåling både/sejl J-H. Pigesejlads A-M-Ø. Sejlerskole J-H. Livø rundt referater KN.

Ad 4.
Økonomi: Sejlklubbens økonomi er stadig sund, med PT 141 medlemmer. AMØ fik grønt lys til at skifte bank, såfremt hun kan få en stor sponsoraftale til ungdomsafdelingen.

Ad 5.
Næste møde af holdes d. 15/4, efter regelaftenen.

Thomas Pedersen
formand                                                     

Klaus Nielsen
sekretær