10. marts 2015

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 10. MARTS 2015 kl. 17

Hos Erling og Anne-Marie.

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt – ingen tilføjelser

 1. Siden sidst/gensidig info-runde:
  1. Aktuel status for sejlerskolen, ungdomsafdelingen og pigesejlads
   1. Der er d.d. 3 tilmeldte til sejlerskolen, hvilket er helt normalt på nuværende tidspunkt af året.
   2. René regner med at kunne begynde med 5/ 6 elever men håber på flere tilmeldinger.
   3. AØ skriver til pigesejlerne fra sidste år i håb om at kunne starte med min. 2 både.
    1. Erling prøver at få omtale af alle tre aktiviteter i de lokale medier.
 1. Orientering fra møde (RF/EØ) om ungdomssejlere med Leon Träger, konsulent i DS
  1. Et konstruktivt møde, men der er ikke konkrete, nye ideer fra DS.
 1. Legat fra Mathis værft (EØ)
  1. Udlover to legater til ungdomssejlere under 20 år for præstationer og/eller særlig indsats. Rene vil overveje gennem sæsonen, om vi har kandidater.
 1. Orientering fra DS-møde om bestyrelsesopgaverne i en sejlklub (EØ)
  1. Generalsekretæren i DS var oplægsholder, og ud over det indholdsmæssige var mødet godt, fordi der blev skabt netværk. Der er overraskende mange og store konflikter rundt om i klubberne. Et resultat heraf er, at der i mange havne er adskillige, indbyrdes konkurrerende sejlklubber, fx ikke færre end 5 i Horsens.
 1. Orientering fra møde i Samarbejdsudvalget i Virksund (EØ)
  1. EØ orienterede om mødet. Det er endnu uvist, om der i år bliver kræmmermarked på havnens område, da der er uenighed mellem havnen og grundejerforening/beboerforening om de økonomiske vilkår. EØ sender referat fra mødet til resten af bestyrelsen.
 1. Andet
  1. Limfjordskredsens kapsejladskalender 2015 er færdig og lægges på hjemmesiden.  Blandt de store sejladser er Mors Cup d. 13/6, Hancock Cup d. 20/6 og Fransgaard Cup d. 29. august.
  2. Vi skal formodentlig have fundet en sponsor til Fransgaard Cup (der så skifter navn). Jørgen kontakter Randers Bådudstyr, Erling kontakter 10-4. Svend kontakter det lokale pengeinstitut i Skals.
  3. Kortplotter til Virksundtøsen indkøbt til 4.500 på bådmessen i Fredericia.
 1. Klubbens økonomi
  1. Der er ikke sket de store ting siden sidst, men vi skal helst have lidt flere medlemmer, da vi endnu ikke er oppe på 100 medlemmer. En del har meldt sig ud pga. alder. Vi håber bl.a. at få flere medlemmer blandt de faste gaster til kapsejladserne.
 1. Kørepenge
  1.  Følgende blev vedtaget: Der ydes kørepenge (statens lave takst) til medlemmer af bestyrelsen, når de deltager i sejlklub-relevante møder andre steder end i Virksund. Hvis der er tale om rejser til mål uden for Jylland/Fyn skal det aftales på forhånd i bestyrelsen
 1. Gør Virksund Sejlklub synlig
  1. Erling laver reklame for de nye klubjakker med logo i ugebrevet. De kan sælges for 400 kr.
  2. Det er vigtigt med en moderne og ajourført hjemmeside, og det vil være ønskeligt med et kraftigt face-lift af den nuværende – som model se www.horsens-sejlklub.dk.  Erling tager en drøftelse med havnens formand efter generalforsamlingen d. 14/3.
 1. Generalforsamlingen d. 21/2
  1. Overordnet evaluering
   1. En god generalforsamling, der blev afviklet i en fin stemning og med positiv opbakning fra medlemmerne omkring gruppearbejdet med nye tiltag i Sejlklubben.
  2. Opsamling på diskussionen under generalforsamlingens pkt. 11.
   1. Spilersejlads: Jørgen tager kontakt til Allan med henblik på et kursus i foråret.
   2. Natsejlads: Vi foreslår kapsejladsudvalget at overveje Rotholm Rundt som en natsejlads. Svend bringer ideen op i udvalget.
   3. Svend bringer de øvrige kapsejlads-ideer fra generalforsamlingen op i kapsejladsudvalget.
   4. Vi tager Yachtskipperundervisningen op til efteråret.
   5. AØ vil promovere ideen om en pigetur som pendant til mandeturen blandt deltagerne i pigesejlads.
   6. Trimkursus/kapsejladskursus på vandet i egen båd: Vi inviterer medlemmerne til et kursus herom med en ressourceperson fra klubben – målgruppen er nybegyndere og/eller rutinerede sejlere, der gerne vil vide mere om kapsejlads og lære mere om at trimme sejl under sejlads. EØ inviterer i nyhedsbrevet.
   7. Gasteplads ved kapsejlads: EØ inviterer i nyhedsbrev interesserede i at kontakte ham, og bestyrelsen sørger for at finde en skipper/båd.
   8. Turudvalget opfordres til at komme med forslag til en eller flere fællesture ud af fjorden med en varighed på min. 2 uger.
   9. Til efteråret arrangeres en ”rødvinsaften”, hvor vi samtidig arbejder med stik, surringer, knob, søkort m.m.
   10. Til august/september forsøges det at få arrangeret et lørdags-arrangement for klubbens medlemmer med kajak/SUP-sejlads, optimistjollesejlads for voksne m.m.  – traileren fra DS m.m. så vi laver en sejlerdag.
   11. Erling prøver at få generel omtale af sejlklubbens aktiviteter i de lokale medier.
   12. Erling tager kontakt til Havnens bestyrelse vedr. ideen om et eller flere orienterings-skilte på havnen.
 1. Kalender 2015
  1. Husk medlemsaften d. 22. april.
  2. Nyhedsbrev i marts/april
 1. Evt.

Ref.: Anne-Marie