27. oktober 2007

REFERAT

 

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub
 lørdag den 27-10-07 i klubhuset i Virksund

Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Helene Folke Pedersen, Leif Folke Pedersen, Johan Jakobsen.

Dagsorden:

  1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12.09.07 samt ...
  2. Gensidig information, alle.
  3. Aktivitetsplan.

A. Opfølgning på afviklede aktiviteter.

B. Planlægning af kommende aktiviteter.

  1. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling.
  2. Andre emner og forslag.
  3. Udvalgene.
  4. Eventuelt.

Referat:
Ad 1.                   
Referatet godkendt fra mødet den 12.09.07.

Ad 2.                   
Gensidig information.
Bestyrelsen har modtaget anmodning fra DS om at indstille kandidater til valget i region 1 Limfjordskredsen, Nordjysk Kreds og Østjyllandskredsen. Vores repræsentant Peter Gedbjerg, Kaløvig, er villig til genvalg.
Bestyrelsen har modtaget et tilbud fra DS om at prøve Foreningspakken.dk gratis. Der henvises til tidligere referat om indholdet af pakken samt opfordring til Havnen (Gerda) om orientering.

Ad 3.                   
Aktivitetsplan.
3.0 Afviklede aktiviteter:
klubsejladserne og mesterskabssejladserne er afviklet for i år med stor tilfredshed blandt deltagerne med måden sejladserne er afviklet på samt præmietidsudregning og pointgivning. Pointgivningen bør dog justeres næste år, så en 1. plads tæller mere.

3.1 Kommende aktiviteter:
NO Jespersen afholder VHF kursus i Virksund i foråret.

Vedrørende kursus i teori til Duelighedsbevis. Der afholdes informationsmøde med kaffe og kage i Virksund mandag den 19. november kl. 1900. Der kan max være 18 deltagere, kurset er p.t. fuldtegnet og i øjeblikket er der 5 personer på ventelisten.
Præmieaften og foredrag torsdag den 22. november kl. 1900 i klubhuset i Virksund. Aftenen starter med præmieuddelingen, orientering om resultater, evt. ændret starttidspunkt i september og kapsejladskursus til april, derefter er der kaffe med kringle og boller, og i forlængelse deraf foredrag. Pris for alt dette 75,00 kr. der henvises til tidl. referat ang. foredrag.

Ad 4.                   
Økonomi. Jane orienterede om klubbens økonomi som for nærværende er fin. Klubbåden har p.t. opsparet ca. 15.000 kr afsat til forbedringer.

Ad. 5.                  
Andre emner og forslag. Der blev drøftet muligheden af at forlænge onsdagssejladserne så der sejles hele september måned, men således at starttidspunktet fremrykkes f.eks. ½ time. Ligeledes blev muligheden drøftet af at sejle efter et reguleret lavpointssystem, ændringen fra det nuværende vil primært bestå i at 1. pladsen tildeles 0 point, og de efterfølgende får point efter deres placering som hidtil. Nærmere information vil følge.
Resultatoversigter og placeringer blev gennemgået og kvalitetssikret med henblik på præmieaftenen.

Ad. 6.                  
6.0 Kapsejladsudvalget.
Ud af i alt 23 arrangerede sejladser blev de 20 gennemført, idet 2 blev aflyst pga for meget vind og en blev afblæst pga for lidt vind.
6.1 Turudvalget. Mandeturen blev gennemført som en mandfolkesejlads med ændringer pga. hårdt vejr. Johan laver sin sædvanlige fyldige turberetning.
6.2 Klubblad. Deadline 31-10. Der varsles kraftige portoforhøjelser fra Post Danmark. Havnen overvejer forskellige tiltag. Der indrykkes annonce for kapsejladskursus, VHF-kursus samt meddelelse om at forslag til genneralfosamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. dec 2007.
6.3 Målerudvalget. For opmålinger foretaget for ikke medlemmer af VS blev vedtaget en betaling til Virksund Sejlklub på 100,00 kr. pr. sejl og 1000,00 kr. for en totalopmåling hertil kommer betaling til målere til dækning af kørsel m.m.
6.4 Regeludvalget. Ingen bemærkninger.
6.5 Bøjeudvalget. Tur og startbøjerne vil blive taget op så snart fiskerne har tid. Oppustelige bøjer skal repareres og klargøres inden den nye sæson.
6.6 Klubbåd, pigesejlads og sejlerskole. Dieselmotoren på ”Virksundtøsen” står muligvis over for en renovering, forskellige muligheder skal overvejes. Klubbådsudvalget ønsker fornyelse i udvalget og det blev derfor aftalt at udvalget drøfter strategi for klubbåd og sejlerskole og laver en indstilling til næste bestyrelsesmøde.

Ad 7.                   
Eventuelt.  Næste bestyrelsesmøde finder sted i klubhuset I Virksund onsdag 12. december kl. 1800. Udvalgene som også deltager, møder dog først kl. 1930.

Thomas Pedersen
formand                                                     

Johan Jakobsen
sekretær